Making the Difference — 14

Deze blog­post is deel 14 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Mor­gen (maan­dag 13 febru­a­ri) staat de terug­kom­dag gepland voor de twee­daag­se work­shop die mijn werk­ge­ver begin novem­ber 2011 had geor­ga­ni­seerd rond­om het the­ma ‘Making the Dif­fe­ren­ce’. Op ’t eind van de work­shop werd gevraagd het geleer­de in prak­tijk te bren­gen. Hier­voor moesten we een 100 dagen actie­plan opstel­len. Omdat ik voor mijn doen rede­lijk enthou­si­ast uit de work­shop kwam nam ik me voor om weke­lijks over onder­wer­pen uit de work­shop te blog­gen. Of even­tu­e­le vor­de­rin­gen met betrek­king tot het 100 dagen actie­plan te delen. […]  Lees ver­der

0

postnl

Op woens­dag­avond 8 febru­a­ri trof ik bij thuis­komst tus­sen alle post ook een brief­je aan van Bas. Voor wie niet op de hoog­te is, Bas werkt bij post­nl. En dat is geen tik­fout. Het moet echt post­nl zijn. Daar­na volgt die punt om aan te geven dat het ein­de van de zin bereikt is. Niet dat je denkt dat er een punt tus­sen post en nl zou moe­ten staan en dat ik me daar­in heb ver­gist. Zoek je ech­ter naar post­nl op inter­net, dan krijg je wel met punt nl te maken ach­ter post­nl. Het ziet er dan zo uit => www.postnl.nl waar­bij ik er met­een voor kies om de zin te laten door­lo­pen anders zou ik als­nog een punt ach­ter postnl.nl moe­ten zet­ten wat weer voor ver­de­re ver­war­ring zou zor­gen. […]  Lees ver­der

0

Kapstok

In mijn werk­da­ge­lijk­se leven ben ik Busi­ness Sys­tems Ana­lyst bij een groot beurs­ge­no­teerd inter­na­ti­o­naal bedrijf. Vaak werk ik mee aan meer­de­re IT-pro­jec­ten tege­lijk. Ook ben ik soms pro­ject­lei­der van een pro­ject. Op dit moment ben ik voor de vol­le 100% toe­ge­we­zen als Glo­bal Design Lead bin­nen een groot soft­wa­re imple­men­ta­tie tra­ject. Hoe het ook zij, altijd ben ik bezig met de plaats­be­pa­ling van het pro­ject (of de pro­jec­ten) waar­in ik een rol heb, ten opzich­te van de ande­re pro­jec­ten in mijn direc­te omge­ving. Waar zijn zij mee bezig? Con­flic­teert hun beoog­de func­ti­o­na­li­teit met de onze, of vult ze die juist aan? Gaan ze gebruik maken van dezelf­de pro­gram­meurs bij onze exter­ne leve­ran­ciers? Valt hun imple­men­ta­tie­mo­ment samen met dat van ons? En zo ja, wie moet er dan wij­ken? […]  Lees ver­der

0

Making the Difference — 13

Deze blog­post is deel 13 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Het is raar hoe voor je gevoel de din­gen soms bij elkaar komen zon­der dat je je er op dat moment van bewust bent. Deze och­tend reden we van­uit Arn­hem naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn ouders. Sinds mijn vader vori­ge week een nieu­we hart­klep heeft gekre­gen ben ik de afge­lo­pen weken al vaker in Bra­bant geweest dan heel het vori­ge jaar bij elkaar. Ter­wijl ik toen al van plan was om met meer regel­maat bij hen langs te gaan, heeft er toch weer eerst iets moe­ten gebeu­ren alvo­rens dit voor­ne­men omge­zet werd in daden. […]  Lees ver­der

0

Rat — 2

Van­daag werd het bewijs gele­verd. De rat bestond echt. Het was geen waan­voor­stel­ling geweest van mijn vrouw. Of een ver­gis­sing. Nee, ze had al die tijd gelijk gehad ter­wijl ik keer op keer pro­beer­de haar (en mezelf) er van te over­tui­gen dat er geen rat in onze tuin zat. Dat dat niet moge­lijk was (zon­der met rede­nen te komen waar­om dat dat niet moge­lijk was). […]  Lees ver­der

0

Onvermogen

Nu ik mezelf heb over­ge­ge­ven aan het #iede­re­dag­blog­gen merk ik dat zich in veel geval­len gedu­ren­de de dag al een idee vormt over het blog dat ik ’s avonds wil gaan schrij­ven. In de auto op weg naar huis, of later onder de dou­che die­nen zich zin­nen aan die ik van plan ben te gebrui­ken. Soms heb ik het hele blog dan com­pleet in mjin hoofd. Alleen nog een geschikt moment vin­den om het uit te typen. Daar­na door­le­zen om even­tu­e­le tik­fou­ten er uit te halen. […]  Lees ver­der

0