Maandag, 28 januari 2019

Soms heb ik een teken van boven nodig voor het laat­ste duw­tje in de goe­de rich­ting. Dat teken kan van alles zijn. Een opmer­king van een col­le­ga bij de kof­fie­au­to­maat, een affi­che aan de rand van de snel­weg of een com­mer­ci­al op de radio. Het maakt niet uit. Als het ver­band houdt met onder­werp waar Lees ver­der

Donderdag, 24 januari 2019

Met een nati­o­na­le feest­dag wordt ieder jaar op 24 janu­a­ri in Roe­me­nië tij­dens de ‘Dag van de Roe­meen­se Ver­e­ni­ging’ gevierd dat het Vor­sten­dom Mol­da­vië en Wala­chije op 24 janu­a­ri 1862 for­meel wer­den ver­e­nigd tot Roe­me­nië met als hoofd­stad Boe­ka­rest.” Bron: Wereld Fees­ten Alma­nak.

Ik had er geen Lees ver­der

Dinsdag, 22 januari 2019

Ter­wijl ik deze avond terug in het hotel lees dat er in Neder­land een com­ple­te ver­keers­cha­os is ont­staan door de sneeuw kan ik mel­den dat ook Cluj te maken heeft gehad met win­ter­se tafe­re­len. Toen ik deze och­tend de gor­dij­nen open­de zag ik de eer­ste sneeuw op de daken lig­gen. Na het ont­bijt stond Lees ver­der

Maandag, 21 januari 2019

Gis­ter­avond moest ik opzoe­ken hoe laat ik ook alweer de taxi geboekt had om me op te pik­ken van het hotel. Was het acht uur of later? Half acht dus. Met een uur­tje tijd­ver­schil voelt het opstaan om half zeven dan wel met­een aan als half zes. Best vroeg. De afge­lo­pen ander­half jaar ben ik mini­maal Lees ver­der

Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de Lees ver­der