Aarzelend begin in de herkansing

Deze blog­post is deel 4 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Pre­cies een maand gele­den liep ik een rond­je van 6 kilo­me­ter voor wat een aan­zet had moe­ten zijn voor het trai­ningstra­ject rich­ting de Air­born Free­dom Trail op 14 sep­tem­ber. Daar is het tot nu toe bij geble­ven. Griep en de nasleep ervan weer­hiel­den me ervan om de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. […]  Lees ver­der

Alaaf!

Het was tijd voor een afde­lings­bor­rel vol­gens onze mana­ger. Daar was ieder­een het mee eens. Maar wan­neer? En waar? Oh, en was het met of zon­der aan­hang? […]  Lees ver­der

Voorjaarsenergie

Twee jaar gele­den begon­nen we met de ver­bou­wing van het huis dat we enke­le maan­den eer­der gekocht had­den maar waar we pas in febru­a­ri de sleu­tel van kre­gen. De hele ver­bou­wing ver­liep op zich voor­spoe­dig met natuur­lijk ook onze por­tie tegen­slag die je op de koop toe moet nemen als je aan zo’n megak­lus begint. Er was alleen één ding waar we con­ces­sies moesten doen. Het plan om de bestaan­de schuur een heel stuk door te trek­ken en dicht te maken kon niet hele­maal tot uit­voer wor­den gebracht. Wegens bud­ge­taan­pas­sin­gen om de ver­bou­wing van het huis wel op sche­ma te hou­den waren we genood­zaakt het bene­den­ge­deel­te van de schuur uit te stel­len. Alleen het dak en de zol­der werd opge­le­verd. […]  Lees ver­der

Helemaal niets

Soms ver­dwijnt de tijd waar je bij staat. Ik werd ziek (griep­je) op woens­dag ruim een week gele­den en bracht de don­der­dag, vrij­dag en zater­dag in bed door. Op zon­dag zat ik de mees­te tijd half ver­suft op de bank, net te doen als­of ik her­steld was ter­wijl dat dui­de­lijk nog niet het geval was. De maan­dag bleef ik zeker­heids­hal­ve thuis maar log­de wel in op mijn lap­top om wat emails te lezen en soms te beant­woor­den. Aan het eind van de dag at ik een hap­je en kroop op tijd onder de wol. […]  Lees ver­der

Rondje aarzelend begin

Deze blog­post is deel 3 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Toen de klein­kin­de­ren opge­haald waren door hun vader mocht ik het dak op. We had­den het ver­moe­den dat de goot ver­stopt zat met bla­de­ren omdat gere­geld bij hevi­ge regen­val het water over de dak­rand naar bene­den gutst in plaats van via de daar­voor bestem­de afvoer­pijp te ver­dwij­nen. Wat schetst mijn ver­ba­zing dat het voor­al wal­no­ten waren die voor een opstop­ping zorg­den. De lege hul­zen wel­te­ver­staan. […]  Lees ver­der