Categorie: Persoonlijk

Donderdag, 17 januari 2019

Bij geen blo­gin­spi­ra­tie neem ik plaats op deze stoel en ga lezen. Ook als ik wel blo­gin­spi­ra­tie heb zit ik vaak op deze stoel om te lezen. Gewoon, omdat het zo’n fijn plek­je is. En voor­al omdat er zoveel te lezen is waar­over ik ooit wil blog­gen. Het lees­hoek­je lijkt klein maar het is eigen­lijk een soort van nis in mijn stu­deer­ka­mer en van­uit de stoel kijk ik uit op mijn boe­ken­kast aan de ande­re kant van de kamer. Als ik naar links kijk voor­bij het klei­ne boe­ken­kast­je wat je nog net op de foto ziet dan kan ik door het raam de voor­tuin en de Lin­ge zien. Ook niet slecht. Een ande­re voor­na­me reden waar­om ik vele uren door­breng in deze stoel. Lees ver­der

Woensdag, 16 januari 2019

Op dezelf­de wen­tel­trap als gis­ter zit van­daag een vrouw. Voor­dat ik haar zie hoor ik al dat er een stuk­je ver­der­op omhoog iemand zich op de trap bevind. Zou het weer die vrouw met hoog­te­vrees zijn die een nieu­we poging onder­no­men heeft om haar groot­ste angst recht in de ogen te kij­ken? Is ze bezig zich­zelf moed in te pra­ten? Niet bij de tre­des neer te gaan zit­ten?  Eer­lijk gezegd kan ik me dat niet voor­stel­len, maar ik wil me aan­ge­naam laten ver­ras­sen en ben op alles voor­be­reid. Ik neem me voor als zij het echt is om dan vol­op tot hulp te zijn haar ver­der te bege­lei­den naar de ver­die­ping waar ze wil zijn. Lees ver­der

Dinsdag, 15 januari 2019

Het is druk bij de lift. Ik moet naar de vijf­de ver­die­ping. Omdat ik jong van hart ben kies ik als alter­na­tief voor de trap. Een best wel stei­le wen­tel­trap bij nader inzien. Voor mij beklimt een vrouw op leef­tijd maar altijd nog jon­ger dan ik dezelf­de trap. Aan­van­ke­lijk best wel snel maar dat ver­an­dert al bij de eer­ste omwen­te­ling. Ook begint ze te hij­gen. Na de twee­de omwen­te­ling moet ze even uit­rus­ten en grijpt daar­bij de leu­ning aan de bin­nen­zij­de vast. Een kapi­ta­le fout want nu heeft ze vrij zicht door de spij­len op de diep­te bene­den. Het lijkt of ze bij­na onder­uit gaat van angst wan­neer ze rea­li­seert ern­sti­ge hoog­te­vrees te heb­ben. Lees ver­der

Maandag, 14 januari 2019

Elkaar soms niet begrij­pen is men­se­lijk. Maar het maakt het tege­lij­ker­tijd ook moei­lijk te bemid­de­len tus­sen twee men­sen die elkaar niet begrij­pen. Ik heb het van­daag gepro­beerd, maar men begreep mij niet. Of ik hen niet. De vraag is natuur­lijk of jul­lie begrij­pen wat ik hier­mee wil zeg­gen. Zo niet, heb ik daar alle begrip voor. Lees ver­der

Zondag, 13 januari 2019

Ren­nen. In de regen. En met wat wind erbij. Ik vind het heer­lijk. Daar­om zag ik er hele­maal niet tegen­op om deze och­tend, na mijn weke­lijk­se (ja, ik hoop er weer een vas­te rou­ti­ne van te maken) blog­post over Don Qui­chot de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. Ik had al wat hard­lo­pers voor­bij zien komen en wat me tel­kens weer ver­baas­de was hoe warm inge­pakt ze waren. Als­of het hart­je win­ter was. Qua sei­zoen mis­schien, maar de weers­om­stan­dig­he­den zijn toch echt niet zoda­nig dat een lan­ge broek, hand­schoe­nen en een muts nodig zijn. Hoog­uit een wind­jack­je. Wat mij betreft ten­min­ste. Lees ver­der