Een perfecte dag voor literatuur

Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur is een lees­club voor blog­gers met een lite­rai­re smaak1. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijk­tij­dig het­zelf­de boek en blog­gen er daar­na over in wel­ke vorm we maar wil­len; dat kan een recen­sie zijn, column, mini-essay, een beeld, of een ande­re vorm.

In de peri­o­de 2013–2015 schreef ik regel­ma­tig een bij­dra­ge voor deze lees­club. Door tijd­ge­brek besloot ik om er hal­ver­we­ge 2015 (tij­de­lijk?) mee te stop­pen.

Bij aan­vang van een nieuw sei­zoen in sep­tem­ber 2016 gaf Cathe­lij­ne aan dat de regels om mee te doen gewij­zigd waren, en omdat ik onder­tus­sen wat rui­mer in mijn vrije tijd zat kon ik weer aan­ha­ken.

 

2016:

De gij­ze­laar — Karin Gip­hart

Net Veer­tien — André Plat­teel

Hoe lees ik? — Lide­wij­de Paris

2015:

Als de win­ter voor­bij is – Tho­mas Ver­bogt

Wat we zien als we lezen – Peter Men­dels­und

Ica – Eva Post­hu­ma de Boer

Mens vs Natuur – Dia­ne Cook

Zen Habits — Leo Babau­ta

En nooit was iets gelo­gen – Ellen Heij­me­rikx

Het regen­de vogels – Joce­ly­ne Sau­cier

De zes levens van Sop­hie — Sarah Meu­le­man

Het ver­ge­ten ver­haal van een onwan­kel­ba­re lief­de in oor­logs­tijd — Char­les den Tex en Anneloes Tim­me­rije

Levels of life — Juli­an Bar­nes

De man die ophield te bestaan — Ingmar Heyt­ze

De gro­te goe­de din­gen — Alma Mathij­sen

2014:

De val van Jacob Dui­kel­man — Anne-Marie­ke Sam­son

Het laby­rint — Sig­ge Eklund

De offers — Kees van Beij­num

Etta & Otto & Rus­sell & James — Emma Hoo­per

De evo­lu­tie van een huwe­lijk – Rebek­ka W.R. Brem­mer

Hier blijf ik (kor­te ver­ha­len) – San­ne­ke van Has­sel

Hol­lands Sibe­rië — Mari­ët Mees­ter

Mis­schien wel niet — Jan­nah Loon­t­jens

Leeu­wen­strijd – Tho­mas van Aal­ten

Alles hier­voor – André Plat­teel

Het Bosch­huis – Pau­li­ne Broe­ke­ma

Het lief­des­le­ven van Nat­ha­niel P. – Adel­le Wald­man

Birk – Jaap Rob­ben

Een vrouw op 1000 gra­den – Hall­grí­mur Hel­ga­son

Sabo­teur — Mar­te Kaan

Het leek stil­ler dan het was — Eva Kel­der

Wat ik weet — Julie Ber­ry

Bar­re­voet­se febru­a­ri — Her­ta Mül­ler

IJs­tijd — Maartje Wor­tel

Duel met paard — debuut­ro­man van Pau­li­ne Genee

Konin­gin van de nacht – Yvon­ne Keuls

De drie levens van Tomo­mi Ishi­ka­wa – Ben­ja­min Con­sta­ble

2013:

Jouw gezicht zal het laat­ste zijn — João Ricar­do Pedro

De gesto­len kin­de­ren — Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er

Waar we wonen — Tho­mas Möhl­mann

Zeven minu­ten na mid­der­nacht — Patrick Ness / Sio­bhan Dowd

Wat alleen de roman kan zeg­gen — Oek de Jong

Van dode man­nen win je niet — Wal­ter van den Berg

Niets en nie­mand — Ivo Bont­huis

~ ~ ~


  1. Inder­daad ver­noemd naar het ver­haal ‘Een per­fec­te dag voor bana­nen­vis’ van J.D. Salin­ger, gepu­bli­ceerd in de bun­del Negen ver­ha­len, uit­ge­ge­ven door De Bezi­ge Bij.