Vers van de pers

 • Micro­blog­ging: Anders leren en een zwan­ger­schaps­test ont­ra­feld
  < Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekij­ken >

  [8:03 PM] “Je hoeft niet per se meer te leren, maar alleen anders te leren.” #stu­deer­tip => @P_A_Kirschner: Wat een gewel­dig leer­za­me 5 minu­ten van @KimDirkx over effec­tief stu­de­ren bij @UniversiteitNL => Hoe kun je het bes­te leren? — you­tu­be

  Het is ver­lei­de­lijk om mijn ‘oude ver­trouw­de’ manier van te stu­de­ren door veel te (her)lezen te blij­ven gebrui­ken, maar onder­tus­sen weet ik wel dat het niet de meest effec­tie­ve manier is en zeker niet het ‘stamp­werk’ kort voor de ten­ta­mens. Veel beter is om heel regel­ma­tig te stu­de­ren (bij voor­keur iede­re dag) en dat actief te maken. Niet gewoon lezen en wat aan­stre­pen, maar jezelf voor­af vra­gen stel­len of de tekst op een ande­re wij­ze bena­de­ren zodat de stof beter (en lang­du­ri­ger!) gaat beklij­ven. In de video door Kim Dirkx wordt dit nog eens goed inzich­te­lijk gemaakt door de aan­dacht voor het ver­geet­pro­ces en ons werk- en lan­ge­ter­mijn­ge­heu­gen.

  [RT] @koryoinleiden: Gre­at thread on a digi­tal preg­nan­cy test. Never thought I’d eve­ry wri­te that but the­re you are. => @Foone: I saw a tweet recent­ly that I wan­ted to con­firm. Sad­ly I can’t find it right now, but it was about digi­tal preg­nan­cy tests. So, I went out and grab­bed a 2‑pack for 7 dol­lars: let’s tear it down!

  Een uiterst ver­ma­ke­lij­ke ont­le­ding op twit­ter van de digi­ta­le zwan­ger­schaps­test die uit­ein­de­lijk niet veel anders blijkt te zijn dan de nor­ma­le ana­lo­ge zwan­ger­schaps­test, maar dan duur­der, min­der betrouw­baar en min­der duur­zaam. Gewoon voor de fun.

  ~ ~ ~

 • Micro­blog­ging: Sla­ver­nij en noten kra­ken

  [RT] @FatahBlack: Inte­res­sant stuk van @orvillebreeveld over de omgang met de Afri­kaan­se rol in de trans-Atlan­­ti­­sche sla­ven­han­del en de zoek­tocht naar een genu­an­ceer­de toon over dit onder­werp. Ove­ri­gens is er mooi recent weten­schap­pe­lijk onder­zoek over deze geschie­de­nis => Voer het moei­lij­ke gesprek over de Afri­kaan­se rol in de sla­ver­nij — nrc

  Artiest en mar­ke­teer (zie twit­ter bio) Orvil­le Bree­veld gaat terug langs zijn fami­lie­lij­nen om meer te weten te komen over de Afri­kaan­se rol in de sla­ver­nij. Het blijft jam­mer dat zo’n zoek­tocht of de con­clu­sies daar­van met­een zo bela­den zijn dat je er bij­na voor zou kie­zen om het voor jezelf te hou­den. Ter­wijl het uiterst nut­ti­ge toe­voe­gin­gen zijn om een beter beeld te krij­gen van de geschie­de­nis van sla­ver­nij zon­der de schuld­vraag direct te ver­schui­ven naar een ande­re par­tij en de blan­ke over­heer­ser vrij te plei­ten.

  [11:35 AM] Het nieu­we sei­zoen is al van start gegaan, maar ik ben nog vol­op bezig met de oogst van vorig jaar…

  De wal­no­ten­boom heeft vroe­ger dan gewoon­lijk (in de drie jaar dat we hier nu wonen) al zijn eer­ste noten laten val­len. Het zal wel van­we­ge de storm­wind zijn waar­op we ons moch­ten ver­heu­gen de afge­lo­pen dagen. Hoe dan ook, toen ik het gazon wil­de gaan maai­en moest ik eerst een raap­rond­je doen om de noten te ver­za­me­len. Niet dat het er al heel veel zijn, maar ik zit er nog niet op te wach­ten want ik ben nog vol­op bezig om de noten van vorig jaar te kra­ken en te pel­len. Dit jaar mis­schien toch maar met­een door­pak­ken.

  [4:58 PM] “Er heeft in de wereld van kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie lang een debat gewoed over de vraag of de maker van een algo­rit­me moet kun­nen uit­leg­gen en garan­de­ren wat zijn machi­ne doet. […] maar als je […] die eis blijft stel­len, wor­den de sys­te­men gewoon niet goed genoeg.” => @musiccognition: “[Het] blijft het las­tig te accep­te­ren dat je een com­pu­ter die je zelf hebt gepro­gram­meerd, niet meer kunt vol­gen ” Mooi stuk in @Trouw van ILLC-collega’s @wzuidema en @_dieuwke_ => Laat kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie voor­al haar eigen gang gaan — trouw

  Het is een inte­res­san­te kwes­tie die in dit arti­kel aan­ge­kaart wordt. Moet je als pro­gram­meur van een algo­rit­me uit­ein­de­lijk in staat zijn om te kun­nen ver­kla­ren waar­om de machi­ne die er gebruik van maakt doet wat ’t doet. Of moet je je er bij neer­leg­gen dat de kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie die je los­laat een eigen leven gaat lei­den en jouw als maker voor­bij streeft. Ikzelf ben nog steeds geneigd aan het eer­ste vast te hou­den, maar mis­schien beperk je dan wel de moge­lijk­he­den die kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie poten­ti­eel in zich heeft. Maar hoe hou je dan con­tro­le over wat de machi­ne gaat doen en of dat nog in lijn is met het doel waar­voor je het ont­wor­pen hebt? Moei­lijk, moei­lijk, moei­lijk.

  ~ ~ ~

 • Micro­blog­ging: Enquê­te Lite­ra­tuur­ge­schie­de­nis

  [RT] @RemcoSleiderink: De @KB_Nederland en @taalunie wer­ken aan een nieu­we ver­sie van Lite­ra­tuur­ge­schie­de­nis .nl (en ik help voor de mid­del­eeu­wen). Daar­om een klei­ne enquê­te rond de wen­sen en behoef­tes van gebrui­kers. Je kunt ano­niem ant­woor­den. Alvast bedankt! => Vra­gen­lijst Literatuurgeschiedenis.nl

  Een han­di­ge web­si­te die ik regel­ma­tig gebruik gaat bin­nen­kort op de schop. Via een vra­gen­lijst (meer­keu­ze en open vra­gen) kun je (des­ge­wenst ano­niem) aan­ge­ven wat voor jou belang­rijk is waar­mee reke­ning gehou­den moet wor­den in de nieu­we ver­sie. Een klei­ne moei­te.

  ~ ~ ~

 • Micro­blog­ging: Boo­ker­pri­ze

  [8:57 PM] “Maar helpt het ook als een boek ‘typisch Neder­lands’ is, of zou juist een uni­ver­seel, kos­mo­po­li­tisch ver­haal zich meer lenen voor inter­na­ti­o­na­le ver­sprei­ding?” => ‘Er is wei­nig bekend over wat de suc­ces­fac­to­ren zijn die ertoe lei­den dat een boek ver­schijnt in ver­ta­ling.’ => @anne_sluijs: Ik schreef een stuk­je naar aan­lei­ding van de #InternationalBooker2020, gis­te­ren gewon­nen door Marie­ke Lucas Rij­ne­veld & Miche­le Hut­chi­son. Waar­om is dit zo’n belang­rij­ke gebeur­te­nis voor de inter­na­ti­o­na­le ver­sprei­ding van Neder­land­se lite­ra­tuur? => Enke­le gedach­ten bij de Neder­land­se winst van de Inter­na­ti­o­nal Boo­ker Pri­ze — neer­lan­dis­tiek

  Deze week werd bekend dat Marie­ke Lucas Rij­ne­veld de pres­ti­gi­eu­ze Inter­na­ti­o­nal Boo­ker Pri­ze heeft gewon­nen voor haar boek De avond is onge­mak, naar het Engels ver­taald door Miche­le Hut­chi­son als The Dis­com­fort of Eve­ning. Op Neer­lan­dis­tiek een arti­kel van Anne Sluijs met daar­in de intri­ge­ren­de vraag wat dit Neder­land­se boek in ver­ta­ling een anders­ta­lig publiek ver­telt over ‘onze cul­tuur’:

  Wat zul­len nieu­we lezers begrij­pen of her­ken­nen en wat juist niet? Jour­na­lis­ten en ande­re geïn­te­res­seer­den gaan het zich hard­op afvra­gen. Zul­ke medi­are­ac­ties vor­men een prach­ti­ge casus om het Neder­land­se zelf­beeld te ana­ly­se­ren, maar ook het beeld dat men­sen bui­ten Neder­land van ons heb­ben. En die beel­den kun­nen elkaar ook nog eens ver­ster­ken, bij­voor­beeld door­dat de auteur in de inter­na­ti­o­na­le pers zelf uit­licht wat er zo Neder­lands aan het boek is, of juist door­dat Engel­se recen­sies ons op een ande­re manier naar ons­zelf laten kij­ken. 

  ~ ~ ~