Leeslijst

Ik lees nu:

De Fran­se Revo­lu­tie I — Johan Op de Beeck
Femi­na — Jani­na Rami­rez
De geva­ren­drie­hoek — A.F.Th. van der Heij­den
Tref­punt Pla­to — Klaus Held
De zwij­ger. Het leven van Wil­lem van Oran­je — René van Stipriaan

Uit­ge­le­zen sinds 2012:

The Lati­nist — Mark Prins
The thou­sand autumns of Jacob de Zoet — David Mit­chell
Boto Ban­ja — Raoul de Jong
Maar dat mag je niet zeg­gen — Nik­ki Ster­ken­burg
Val­len­de ouders — A.F.Th. van der Heij­den
Bring up the bodies — Hila­ry Man­tel
De avon­den — Gerard Reve
The seman­tics of mur­der — Aif­ric Camp­bell
Wal­ging — Jean-Paul Sar­tre
De begraaf­plaats van Praag — Umber­to Eco
Cri­sis! — Bea­tri­ce de Graaf
De slag om de Blauw­brug — A.F.Th. van der Heij­den
Papy­rus. Een geschie­de­nis van de wereld in boe­ken — Ire­ne Val­le­jo
Wijs­be­geer­te — Antoon Braeck­man (red.)
Rea­der Inlei­ding filo­so­fie 2 — OU
Gou­den Eeuw. Het raad­sel van de Repu­bliek — Maar­ten Prak
Rea­der Inlei­ding Cul­tuur­ge­schie­de­nis 2 — OU
De teer­ling is gewor­pen — Jean-Paul Sar­tre
The tes­ta­ments — Mar­ga­ret Atwood
Vrij­heid. Een woe­li­ge geschie­de­nis — Anne­lien de Dijn
Mon­te­ros­so mon amour — Ilja Leo­nard Pfe­ijf­fer
Rea­der Inlei­ding filo­so­fie 1 — OU
number9dream — David Mit­chell
Matrix — Lau­ren Groff
Anna Kare­ni­na — Leo Tol­stoj
Veel­vor­mi­ge dyna­miek. Euro­pa in het ancien régime 1450–1800 — Wil­lem Frij­hoff (red.)
Rea­der Inlei­ding Cul­tuur­ge­schie­de­nis 1 — OU
The Gold­finch — Don­na Tartt
Een­zaam­heid in ein­de­loos meer­voud — Lode­wijk Ver­duin
Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2 — rea­der OU
Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 1 — rea­der OU
Wolf Hall — Hila­ry Man­tel
Wat wij zagen — Han­na Ber­voets
De geno­ci­de­fax — Roxa­ne van Ipe­ren
De nieu­we kolo­ni­a­le lees­lijst — Rasit Eli­bol
Stijl. Waar­om lezers lezen (en waar­om niet) — Kit­ty Kili­an
Max Have­laar — Mul­ta­tu­li
Fric­tie. Ethiek in tij­den van data­ïs­me — Miri­am Rasch
Hoe lees ik? — Lide­wij­de Paris (**)
Ik weet je wacht­woord — Dani­ël Ver­laan
The handmaid’s tale — Mar­ga­ret Atwood (**)
Lite­rair mecha­niek — Eri­ca van Boven, Gil­lis Dor­leijn
Rea­der Inlei­ding Let­ter­kun­de Lite­ra­tuur­ge­schie­de­nis — OU
Rei­zi­gers van een nieu­we tijd — Abdel­ka­der Bena­li
Acht dic­ta­tors uit de 20e eeuw — Frank Diköt­ter
Dit is geen pro­pa­gan­da — Peter Pome­rants­ev
De stil­le kracht — Louis Cou­pe­rus
Rea­der Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen — OU
De stad der blin­den — José Sara­ma­go
Leon en Juliet­te — Anne­jet van der Zijl
De mees­te men­sen deu­gen — Rut­ger Breg­man
Gene­raal zon­der leger — Özcan Aky­ol
De dui­ze­ling­wek­ken­de jaren. Euro­pa 1900–1914 — Phi­lipp Blom
The wind-up bird Chro­ni­cles — Haruki Mura­kami
Sero­to­ni­ne — Michel Hou­el­le­becq
Civi­li­sa­ti­ons — Mary Beard
Het vogel­huis — Eva Meij­er
Bit­te­re bloe­men — Jeroen Brou­wers
Otmars zonen — Peter Buwal­da
A Song of Ice and Fire — [3] A Storm of Swords — Geor­ge R.R. Mar­tin
Boni­ta Ave­nue — Peter Buwal­da
Jas van belof­te — Jan Sie­be­link
Saty­ri­con — Petro­ni­us
SPQR — Mary Beard
Pnin — Vla­di­mir Nabok­ov
Mooi dood­lig­gen — A.F.Th. van der Heij­den
What the dog saw — Mal­colm Glad­well
Drunk Tank Pink — Adam Alter
The His­to­ri­an — Eli­za­beth Kost­ova
De Rijn, de Fles, Arn­hem­se Meis­jes en Vites — Rem­co Kock
Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — Maris­ka van Sprun­del
Time Tra­vel — James Gleick
Color­less Tsuku­ru Taza­ki — Haruki Mura­kami
No is not enough — Nao­mi Klein
The only sto­ry — Juli­an Bar­nes
The Fourth Hand — John Irving
Sto­ne Vir­gin — Bar­ry Uns­worth
Gezien de fei­ten — Griet op de Beeck
Hal­lo wit­te men­sen — Anousha Nzu­me
Weapons of math destruc­ti­on — Cathy O’Neil
The Sen­su­a­list — Bar­ba­ra Hodg­son
Het oog — De dode — Geor­ge Batail­le
De hel­le­veeg — A.F.Th. van der Heij­den
De tolk van Java — Alfred Bir­ney
Een sla­gers­zoon met een bril­le­tje — Tom Lanoye
Irre­sis­ti­ble. Why we can’t stop chec­king, scrol­ling, clic­king and wat­ching — Adam Alter
Mak­ke­lijk leven — Her­man Koch
Er moet iets gebeu­ren — Maartje Wor­tel
Sto­ner — John Wil­li­ams
Ima­ji­ca — [1] The Fifth Domi­ni­on — Cli­ve Bar­ker
The Handmaid’s Tale — Mar­ga­ret Atwood (*)
In het bui­ten­ge­bied — Adri­aan van Dis
Ver­tel me het ein­de — Vale­ria Lui­s­el­li
Zo begint iede­re zie­ner. Een filo­so­fi­sche ont­dek­king van de wereld — Coen Simon
Slaugh­ter­hou­se 5 — Kurt Von­ne­gut
Mr. Penumbra’s 24-hour book­sto­re — Robin Slo­an
Anna in kaart gebracht — Marek Sin­del­ka
A Song of Ice and Fire — [2] A Clash of Kings — Geor­ge R.R. Mar­tin
De gij­ze­laar — Karin Gip­hart
Je hebt wel iets te ver­ber­gen! — Mau­rits Mar­tijn & Dimi­tri Tok­met­zis
Net veer­tien — André Plat­teel
Pro­blem Sol­ving 101 — a sim­ple book for smart peo­p­le — Ken Wat­a­na­be
Hoe lees ik? — Lide­wij­de Paris (*)
Eat that frog! Get more of the impor­tant things done today — Bri­an Tra­cy
A Song of Ice and Fire — [1] A Game of Thro­nes — Geor­ge R.R. Mar­tin
Op weg naar Arma­ged­don — De evo­lu­tie van fana­tis­me — Bob de Graaff
Onder­wor­pen — Michel Hou­el­le­becq
The Secret His­to­ry — Don­na Tartt
Het smelt — Lize Spit
De och­tend­ga­ve — A.F.Th. van der Heij­den
Schuld — Wal­ter van den Berg
As in tas — Jelle Brandt Cor­sti­us
Het zijn net men­sen. Beel­den uit het Mid­den-Oos­ten — Jor­is Luy­en­dijk
Het aap­je dat geluk pakt — Arnon Grun­berg
Broer — Esther Ger­rit­sen
Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat — Haruki Mura­kami
De bibli­o­theek — Umber­to Eco
1q84, book 3 — Haruki Mura­kami
Het woes­te con­ti­nent — Euro­pa in de nasleep van WO‑2 — Kei­th Lowe
Het nul­num­mer — Umber­to Eco
1q84, book 2 — Haruki Mura­kami
Moe­der­ziel — Krijn Peter Hes­se­link
Als de win­ter voor­bij is — Tho­mas Ver­borgt
1945. Bio­gra­fie van een jaar — Ian Buru­ma
1q84, book 1 — Haruki Mura­kami
Wat we zien als we lezen — Peter Men­dels­und
Ica — Eva Post­hu­ma de Boer
Mens vs. Natuur — Dia­ne Cook
Andrew’s brain — E.L. Doc­torow
Fif­ty sha­des of Grey — E.L. James
The Net Delu­si­on — The dark side of inter­net free­dom — Evge­ny Moro­zov
De waar­heid over de zaak Har­ry Que­bert — Joël Dic­ker
The cir­cle — Dave Eggers
En nooit was iets gelo­gen — Ellen Heij­me­rikx
Zen Habits. Mas­te­ring the Art of Chan­ge — Leo Babau­ta
De man die de taal van de slan­gen sprak — And­rus Kivirä­hk
Freud for his­to­ri­ans — Peter Gay
Het regen­de vogels — Joce­ly­ne Sau­cier
Der­tig dagen — Anne­lies Ver­be­ke
De zes levens van Sop­hie — Sarah Meu­le­man
S. (Ship of The­seus) — J.J. Abrams & Doug Dorst
De zomer hou je ook niet tegen — Dimi­tri Ver­hulst
Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers — Jor­is Luy­en­dijk
Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur — Pie­ter Steinz 
De links­han­di­gen — Chris­ti­aan Weijts
Het ver­ge­ten ver­haal ~~~ — Char­les den Tex & Anneloes Tim­me­rije
Levels of life — Juli­an Bar­nes
Occi­den­ta­lism — Ian Buru­ma & Avis­hai Mar­ga­lit
De man die ophield te bestaan — Ingmar Heyt­ze
De gro­te goe­de din­gen — Alma Mathij­sen
De barm­har­ti­gen — Koen van Wiche­len
De val van Jacob Dui­kel­man — Anne-Marie­ke Sam­son
Memen­to Mori — Jol­ka
Meer ver­ko­pen met je web­shop — Roman Markov­ski & Den­nis Vreeke
Het laby­rint – Sig­ge Eklund
2666 — Rober­to Bola­ño
De offers — Kees van Beij­num
The sen­se of an ending — Juli­an Bar­nes
Etta & Otto & Rus­sell & James — Emma Hoo­per
De evo­lu­tie van een huwe­lijk — Rebek­ka W.R. Brem­mer
Hier blijf ik — San­ne­ke van Has­sel 
Hol­lands Sibe­rië — Mari­ët Mees­ter
Mis­schien wel niet — Jan­nah Loon­t­jens
The Raw Shark Texts — Ste­ven Hall
Leeu­wen­strijd — Tho­mas van Aal­ten
Bird by bird. Some instruc­ti­ons on wri­ting and living — Anne Lamott
Alles Hier­voor — Andreé Plat­teel
Het Bosch­huis. Kro­niek van een fami­lie — Pau­li­ne Broe­ke­ma
Het lief­des­le­ven van Nat­ha­niel P. — Adel­le Wald­man
Schrij­ven is schrap­pen — Hans Hogen­kamp
Birk — Jaap Rob­ben
Een vrouw op 1000 gra­den — Hall­grí­mur Hel­ga­son
Sabo­teur — Mar­te Kaan
Het leek stil­ler dan het was — Eva Kel­der
Een mooie jon­ge vrouw — Tom­my Wie­rin­ga
A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ters — Juli­an Bar­nes
Wat ik weet — Julie Ber­ry
De ver­gel­ding — Jan Brok­ken
Bar­re­voet­se febru­a­ri — Her­ta Mül­ler
IJs­tijd — Maartje Wor­tel
Duel met paard — Pau­li­ne Genee
Konin­gin van de nacht — Yvon­ne Keuls
De drie levens van Tomo­mi Ishi­ka­wa — Ben­ja­min Con­sta­ble
Jouw gezicht zal het laat­ste zijn — João Ricar­do Pedro
Zeven minu­ten na mid­der­nacht — Patrick Ness | Sio­bhan Dowd
De gesto­len kin­de­ren — Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er
Waar we wonen — Tho­mas Möhl­mann
Wat alleen de roman kan zeg­gen — Oek de Jong
Van dode man­nen win je niet — Wal­ter van den Berg
Niets en nie­mand — Ivo Bont­huis
The Namesa­ke — Jhum­pa Lahi­ri
De Terug­ge­keer­den — Jason Mott
Mijn leven is mooi­er dan lite­ra­tuur — Jan­nah Loon­t­jens
After dark — Haruki Mura­kami
The Ita­li­an Secre­ta­ry — Caleb Carr
De vlin­der en de storm — Wal­ter Luci­us
Sweet tooth — Ian McE­wan
Eating Ani­mals — Jona­than Saf­ran Foer
Afri­ka­ners. Een volk op drift — Fred de Vries
The Infor­ma­ti­on — James Gleick
Vader — Karl Ove Knaus­gård
Blog­gen als een pro (in 60 minu­ten) — Elja Daae
Sex, blogs & Rock-‘n‑Roll — Ernst-Jan Pfauth
Rafel­ran­den van de moraal — A.H.J. Dautzen­berg
1812: Napo­le­ons fata­le veld­tocht naar Mos­kou — Adam Zamoy­ski
Extra tijd — A.H.J. Dautzen­berg
The pain­ted bird — Jer­zy Kos­in­ski
Ara­bie­ren kij­ken — Has­s­nae Bou­az­za
Mao’s mas­sa­moord — Frank Diköt­te
Makers — Cory Doc­torow
Lio­nel Asbo – Mar­tin Amis
After the qua­ke – Haruki Mura­kami
Incen­di­a­ry – Chris Clea­ve
Sim­pli­ci­ty: The new com­pe­ti­ti­ve advan­ta­ge… – Bill Jen­sen
Tra­vels with Char­ley: In search of Ame­ri­ca – John Stein­beck
Rei­zen zon­der John: Op zoek naar Ame­ri­ka – Geert Mak
De pia­no­man – J. Bern­lef
Onwe­tend­heid – Milan Kun­de­ra
Super Freak­ono­mics – Ste­ven D. Levitt & Step­hen J. Dub­ner
Gone girl – Gil­li­an Flynn
Voch­ti­ge stre­ken – Char­lot­te Roche
Dis­pat­ches – Michael Herr
De lei­band – Vanes­sa Duri­ès
The gre­at Gats­by – F. Scott Fitz­gerald
Het dag­boek van Petr Ginz – Petr Ginz
The shal­lows – Nicho­las G. Car
A widow for one year – John Irving
Will­po­wer – Roy F. Bau­meis­ter
Impe­ri­al bedrooms – Bret Eas­ton Ellis
Hel­de­re hemel – Tom Lanoye
Het trom­mel­vel – Artu­ro Pérez-Rever­te
Adem­ha­len onder de maan – Ingmar Heyt­ze
Eve­ry­thing is illu­mi­na­ted – Jona­than Saf­ran Foer