Leeslijst

Ik lees nu

Uitgelezen vanaf 2012

173. Boni­ta Ave­nue — Peter Buwal­da
172. Jas van belof­te — Jan Sie­be­link
171. Saty­ri­con — Petro­ni­us
170. SPQRMary Beard
169. Pnin — Vla­di­mir Nabok­ov
168. Mooi dood­lig­gen — A.F.Th. van der Heij­den
167. What the dog saw — Mal­colm Glad­well
166. Drunk Tank Pink — Adam Alter
165. The His­to­ri­an — Eli­za­beth Kost­ova
164. De Rijn, de Fles, Arn­hem­se Meis­jes en Vites — Rem­co Kock
163. Alles wat je wilt weten over hard­lo­pen — Maris­ka van Sprun­del
162. Time Tra­vel — James Gleick
161. Color­less Tsuku­ru Taza­ki — Haruki Mura­kami
160. No is not enough — Nao­mi Klein
159. The only sto­ry — Juli­an Bar­nes
158. The Fourth Hand — John Irving
157. Sto­ne Vir­gin — Bar­ry Uns­worth
156. Gezien de fei­ten — Griet op de Beeck
155. Hal­lo wit­te men­sen — Anousha Nzu­me
154. Weapons of math destruc­ti­on — Cathy O’Neil
153. The Sen­su­a­list — Bar­ba­ra Hodg­son
152. Het oog — De dode — Geor­ge Batail­le
151. De hel­le­veeg — A.F.Th. van der Heij­den
150. De tolk van Java — Alfred Bir­ney
149. Een sla­gers­zoon met een bril­le­tje — Tom Lanoye
148. Irre­sis­ti­ble. Why we can’t stop chec­king, scrol­ling, clic­king and wat­ching — Adam Alter
147. Mak­ke­lijk leven — Her­man Koch
146. Er moet iets gebeu­ren — Maartje Wor­tel
145. Sto­ner — John Wil­li­ams
144. Ima­ji­ca — [1] The Fifth Domi­ni­on — Cli­ve Bar­ker
143. The Handmaid’s Tale — Mar­ga­ret Atwood
142. In het bui­ten­ge­bied — Adri­aan van Dis
141. Ver­tel me het ein­de — Vale­ria Lui­s­el­li
140. Zo begint iede­re zie­ner. Een filo­so­fi­sche ont­dek­king van de wereld — Coen Simon
139. Slaugh­ter­hou­se 5 — Kurt Von­ne­gut
138. Mr. Penumbra’s 24-hour book­sto­re — Robin Slo­an
137. Anna in kaart gebracht — Marek Sin­del­ka
136. A Song of Ice and Fire — [2] A Clash of Kings — Geor­ge R.R. Mar­tin
135. De gij­ze­laar — Karin Gip­hart
134. Je hebt wel iets te ver­ber­gen! — Mau­rits Mar­tijn & Dimi­tri Tok­met­zis
133. Net veer­tien — André Plat­teel
132. Pro­blem Sol­ving 101 — a sim­ple book for smart peo­p­le — Ken Wat­a­na­be
131. Hoe lees ik? — Lide­wij­de Paris
130. Eat that frog! Get more of the impor­tant things done today — Bri­an Tra­cy
129. A Song of Ice and Fire — [1] A Game of Thro­nes — Geor­ge R.R. Mar­tin
128. Op weg naar Arma­ged­don — De evo­lu­tie van fana­tis­me — Bob de Graaff
127. Onder­wor­pen — Michel Hou­el­le­becq
126. The Secret His­to­ry — Don­na Tartt
125. Het smelt — Lize Spit
124. De och­tend­ga­ve — A.F.Th. van der Heij­den
123. Schuld — Wal­ter van den Berg
122. As in tas — Jelle Brandt Cor­sti­us
121. Het zijn net men­sen. Beel­den uit het Mid­den-Oos­ten — Jor­is Luy­en­dijk
120. Het aap­je dat geluk pakt — Arnon Grun­berg
119. Broer — Esther Ger­rit­sen
118. Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat — Haruki Mura­kami
117. De bibli­o­theek — Umber­to Eco
116. 1q84, book 3 — Haruki Maru­ka­mi
115. Het woes­te con­ti­nent — Euro­pa in de nasleep van WO-2 — Kei­th Lowe
114. Het nul­num­mer — Umber­to Eco
113. 1q84, book 2 — Haruki Maru­ka­mi
112. Moe­der­ziel — Krijn Peter Hes­se­link
111. Als de win­ter voor­bij is — Tho­mas Ver­borgt
110. 1945. Bio­gra­fie van een jaar — Ian Buru­ma
109. 1q84, book 1 — Haruki Maru­ka­mi
108. Wat we zien als we lezen — Peter Men­dels­und
107. Ica — Eva Post­hu­ma de Boer
106. Mens vs. Natuur — Dia­ne Cook
105. Andrew’s brain — E.L. Doc­torow
104. Fif­ty sha­des of Grey — E.L. James
103. The Net Delu­si­on — The dark side of inter­net free­dom — Evge­ny Moro­zov
102. De waar­heid over de zaak Har­ry Que­bert — Joël Dic­ker
101. The cir­cle — Dave Eggers
100. En nooit was iets gelo­gen — Ellen Heij­me­rikx
99. Zen Habits. Mas­te­ring the Art of Chan­ge — Leo Babau­ta
98. De man die de taal van de slan­gen sprak — And­rus Kivirä­hk
97. Freud for his­to­ri­ans — Peter Gay
96. Het regen­de vogels — Joce­ly­ne Sau­cier
95. Der­tig dagen — Anne­lies Ver­be­ke
94. De zes levens van Sop­hie — Sarah Meu­le­man
93. S. (Ship of The­seus) — J.J. Abrams & Doug Dorst
92. De zomer hou je ook niet tegen — Dimi­tri Ver­hulst
91. Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers — Jor­is Luy­en­dijk
90. Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur — Pie­ter Steinz 
89. De links­han­di­gen — Chris­ti­aan Weijts
88. Het ver­ge­ten ver­haal ~~~ — Char­les den Tex & Anneloes Tim­me­rije
87. Levels of life — Juli­an Bar­nes
86. Occi­den­ta­lism — Ian Buru­ma & Avis­hai Mar­ga­lit
85. De man die ophield te bestaan — Ingmar Heyt­ze
84. De gro­te goe­de din­gen — Alma Mathij­sen
83. De barm­har­ti­gen — Koen van Wiche­len
82. De val van Jacob Dui­kel­man — Anne-Marie­ke Sam­son
81. Memen­to Mori — Jol­ka
80. Meer ver­ko­pen met je web­shop — Roman Markov­ski & Den­nis Vreeke
79. Het laby­rint – Sig­ge Eklund
78. 2666 — Rober­to Bola­ño
77. De offers — Kees van Beij­num
76. The sen­se of an ending — Juli­an Bar­nes
75. Etta & Otto & Rus­sell & James — Emma Hoo­per
74. De evo­lu­tie van een huwe­lijk — Rebek­ka W.R. Brem­mer
73. Hier blijf ik — San­ne­ke van Has­sel 
72. Hol­lands Sibe­rië — Mari­ët Mees­ter
71. Mis­schien wel niet — Jan­nah Loon­t­jens
70. The Raw Shark Texts — Ste­ven Hall
69. Leeu­wen­strijd — Tho­mas van Aal­ten
68. Bird by bird. Some instruc­ti­ons on wri­ting and living — Anne Lamott
67. Alles Hier­voor — Andreé Plat­teel
66. Het Bosch­huis. Kro­niek van een fami­lie — Pau­li­ne Broe­ke­ma
65. Het lief­des­le­ven van Nat­ha­niel P. — Adel­le Wald­man
64. Schrij­ven is schrap­pen — Hans Hogen­kamp
63. Birk — Jaap Rob­ben
62. Een vrouw op 1000 gra­den — Hall­grí­mur Hel­ga­son
61. Sabo­teur — Mar­te Kaan
60. Het leek stil­ler dan het was — Eva Kel­der
59. Een mooie jon­ge vrouw — Tom­my Wie­rin­ga
58. A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ters — Juli­an Bar­nes
57. Wat ik weet — Julie Ber­ry
56. De ver­gel­ding — Jan Brok­ken
55. Bar­re­voet­se febru­a­ri — Her­ta Mül­ler
54. IJs­tijd — Maartje Wor­tel
53. Duel met paard — Pau­li­ne Genee
52. Konin­gin van de nacht — Yvon­ne Keuls
51. De drie levens van Tomo­mi Ishi­ka­wa — Ben­ja­min Con­sta­ble
50. Jouw gezicht zal het laat­ste zijn — João Ricar­do Pedro
49. Zeven minu­ten na mid­der­nacht — Patrick Ness | Sio­bhan Dowd
48. De gesto­len kin­de­ren — Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er
47. Waar we wonen — Tho­mas Möhl­mann
46. Wat alleen de roman kan zeg­gen — Oek de Jong
45. Van dode man­nen win je niet — Wal­ter van den Berg
44. Niets en nie­mand — Ivo Bont­huis
43. The Namesa­ke — Jhum­pa Lahi­ri
42. De Terug­ge­keer­den — Jason Mott
41. Mijn leven is mooi­er dan lite­ra­tuur — Jan­nah Loon­t­jens
40. After dark — Haruki Mura­kami
39. The Ita­li­an Secre­ta­ry — Caleb Carr
38. De vlin­der en de storm — Wal­ter Luci­us
37. Sweet tooth — Ian McE­wan
36. Eating Ani­mals — Jona­than Saf­ran Foer
35. Afri­ka­ners. Een volk op drift — Fred de Vries
34. The Infor­ma­ti­on — James Gleick
33. Vader — Karl Ove Knaus­gård
32. Blog­gen als een pro (in 60 minu­ten) — Elja Daae
31. Sex, blogs & Rock-‘n-Roll — Ernst-Jan Pfauth
30. Rafel­ran­den van de moraal — A.H.J. Dautzen­berg
29. 1812: Napo­le­ons fata­le veld­tocht naar Mos­kou — Adam Zamoy­ski
28. Extra tijd — A.H.J. Dautzen­berg
27. The pain­ted bird — Jer­zy Kos­in­ski
26. Ara­bie­ren kij­ken — Has­s­nae Bou­az­za
25. Mao’s mas­sa­moord — Frank Diköt­te
24. Makers — Cory Doc­torow
23. Lio­nel Asbo – Mar­tin Amis
22. After the qua­ke – Haruki Mura­kami
21. Incen­di­a­ry – Chris Clea­ve
20. Sim­pli­ci­ty: The new com­pe­ti­ti­ve advan­ta­ge… – Bill Jen­sen
19. Tra­vels with Char­ley: In search of Ame­ri­ca – John Stein­beck
18. Rei­zen zon­der John: Op zoek naar Ame­ri­ka – Geert Mak
17. De pia­no­man – J. Bern­lef
16. Onwe­tend­heid – Milan Kun­de­ra
15. Super Freak­ono­mics – Ste­ven D. Levitt & Step­hen J. Dub­ner
14. Gone girl – Gil­li­an Flynn
13. Voch­ti­ge stre­ken – Char­lot­te Roche
12. Dis­pat­ches – Michael Herr
11. De lei­band – Vanes­sa Duri­ès
10. The gre­at Gats­by – F. Scott Fitz­gerald
9. Het dag­boek van Petr Ginz – Petr Ginz
8. The shal­lows – Nicho­las G. Car
7. A widow for one year – John Irving
6. Will­po­wer – Roy F. Bau­meis­ter
5. Impe­ri­al bedrooms – Bret Eas­ton Ellis
4. Hel­de­re hemel – Tom Lanoye
3. Het trom­mel­vel – Artu­ro Pérez-Rever­te
2. Adem­ha­len onder de maan – Ingmar Heyt­ze
1. Eve­ry­thing is illu­mi­na­ted – Jona­than Saf­ran Foer

~ ~ ~

0