Een ommetje appen

Onze doch­ter had er al eer­der op gewe­zen en op twit­ter zag ik het nu ook regel­ma­tig voor­bij­ko­men, het gebruik van de app Omme­tje van de Her­sen­stich­ting om regel­ma­tig een stuk­je te gaan wan­de­len.  Elke dag een wan­de­ling maken is belang­rijk voor je fysie­ke en men­ta­le gezond­heid. Je krijgt meer pro­duc­ti­vi­teit en ener­gie na het […]

Read More

(Her)leeslijst

Voor de stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen die ik volg aan de Open Uni­ver­si­teit1 ben ik bezig met het onder­deel Inlei­ding let­ter­kun­de. In decem­ber had ik daar­voor al met goed gevolg een onli­ne mul­­ti­ple-choi­­ce ten­ta­men vol­bracht en momen­teel werk ik aan een ver­haal­ana­ly­se van een tekst die deze week met ons gedeeld is. We zijn vrij om er […]

Read More

‘de plicht goed te schrijven’

Lie­ke Mars­man is de nieu­we Dich­ter des Vader­lands. Op twit­ter deel­de ze haar mis­si­on sta­te­ment: Opnieuw moet ik beken­nen dat ik veel te wei­nig poë­zie lees. Hoe goed die ook geschre­ven is. Om te voor­ko­men dat dit aan­toon­ba­re gebrek van mijn kant mij tot prooi maakt voor een dema­goog of een tiran ga ik zekerheidshalve […]

Read More

De ‘oprechtheid’ van Wilders

[RT Twit­ter] @Natascharosa: Ik word zo moe van ‘Jew was­hing’. Dus nieu­we column die me bij velen niet popu­lair zal maken, maar ik laat me niet gebrui­ken of mond­dood maken. Laat mij erbui­ten, meneer Wil­ders — parool Natuur­lijk stond ook Geert Wil­ders voor­aan in de rij om Rut­te en con­sor­ten de maat te nemen naar […]

Read More

Geen sneeuw, geen American way of life, geen NOS en geen talkshows

[Twit­ter] De sneeuw kwam en ging als een dief in de nacht… Bij het opstaan dacht ik nog wat sneeuw te zien lig­gen maar het het wrij­ven in mijn ogen om de slaap te doen ver­dwij­nen deed iets soort­ge­lijks met de laat­ste sneeuw­res­ten.  — [Twit­ter] “De ‘Ame­ri­can way of life’ heeft zijn aan­trek­kings­kracht ver­lo­ren, nu tientallen […]

Read More

Theezakdilemma, weg met whatsapp en wat De stille kracht ons kan leren

[Twit­ter] Wat denk je zelf, thee­zak!? — [Twit­ter] “De stil­le kracht ademt dat een land, een plek, een mens niet te bezit­ten is, niet te door­gron­den is. Ze zijn slechts en hoe­ven niet te wor­den ver­klaard en kun­nen juist daar­in wor­den begre­pen.” => De stil­le kracht voor Mark Rut­te — neer­lan­dis­tiek — [RT Twit­ter] @mirias: […]

Read More