20210524

Onli­ne publie­ke ruim­te: In NRC schrij­ven Mariet­je Schaake en Mar­leen Stik­ker geza­men­lijk een oproep aan de NPO om zich­zelf als orga­ni­sa­tie meer te rich­ten op het sti­mu­le­ren van inter­ac­tie in plaats van alleen maar een­zij­dig te zen­den. Ook dient het zich niet lan­ger te bedie­nen van een­zelf­de ‘pri­va­cy­schen­den­de sur­veil­lan­ce­tech­no­lo­gie’ als gebruikt door de Big Tech-partijen. […]

20210523

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: Een grap­pi­ge anek­do­te met betrek­king tot het rui­ter­stand­beeld van Mar­cus Aure­li­us is dat er tot ver in de mid­del­eeu­wen spra­ke was van een per­soons­ver­wis­se­ling. Men dacht dat het hier de eer­ste chris­te­lij­ke kei­zer Con­stan­tijn de Gro­te (cir­ca 280–337, kei­zer 306–337) betrof van­we­ge het ‘zegen­de gebaar’ dat gezien werd in de uit­ge­strek­te rech­ter­arm. Onder­zoek door […]