20200701 — Microblogging

[1:35 PM]
“Racis­me
Het is er
Erken het
Bestrijd het”
@nielsmathijssen: Zo moei­lijk is dat debat niet, @MinPres#Fix­DieS­hit

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200630 — Microblogging

[8:36 PM] “We leven samen met soft­wa­re die onze voor­oor­de­len vol­ko­men onbe­voor­oor­deeld opzuigt en auto­ma­ti­seert. Zul­ke soft­wa­re neemt steeds vaker ingrij­pen­de beslis­sin­gen over ons leven.” => Ver­schil tus­sen goed en fout uni­ver­si­tair geschmier — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200629 — Microblogging

Illu­stra­tie: Mor­ning Brew / Uns­plash

[RT] @FrankPasquale: “We don’t expect citi­zens to be aer­o­nau­ti­cal engi­neers, to ensu­re they under­stand all risks of fly­ing, & then sign a form giving away their right to sue if the pla­ne cras­hes. And we can’t expect eve­ry­o­ne to be a pri­va­cy expert” regar­ding terms of ser­vi­ce. => Pri­va­cy Isn’t a Right You Can Click Away — wired

[RT] @femkekok: Mijn col­le­ga Jeroen Van­hes­te doet als­of hij een column schrijft… #filo­so­fie #waar­heid #fic­tie => @Cultuur_OU: Hoe­zo waar­heid? Jeroen Van­hes­te, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland, schreef een column over de kracht van fic­ties. #maand­van­de­fi­lo­so­fie => Over de kracht van fic­ties — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200628 — Microblogging

Illu­stra­tie: Bri­tish Libra­ry / Uns­plash

[RT] @Leolucassen: Hoe sla­ver­nij Ame­ri­ka en Euro­pa rijk maak­te: door ⁦@Sven_Beckert⁩ (Har­vard) en Pepijn Bran­don (IISG) ⁦@IISG_Amsterdam⁩ ⁦⁦@KNAWHuC⁩ => Mit Blut und Schweiss: Wie Ame­ri­ka und Euro­pa dank der Skla­ve­rei reich wur­den — nzz

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200627 — Microblogging

[11:54 AM] Mooi uit­zicht over de Lin­ge gis­ter­avond.

Als je ’s avonds nog bezig bent in de voor­tuin is het toch wel fijn dat je een mooi uit­zicht erbij hebt. En een kleu­ri­ge zons­on­der­gang maakt het dan vaak nog een stuk mooi­er. Gis­ter­avond gemaakt, van­och­tend pas gedeeld via twit­ter.

[RT] @WvNoort: Al die iden­ti­tai­re groe­pen die als een onli­ne zwerm wes­pen hun tegen­stan­ders besto­ken. Het is ‘mob rule’: het recht van de meu­te. Het lijkt demo­cra­tisch maar het is juist tota­li­tair: alle nuan­ces en tegen­ge­lui­den wor­den over­schreeuwd of weg­ge­pest.  => NRC Futu­re Affairs: Als de pan­de­mie een stresstest is voor soci­a­le media, is het resul­taat niet best. Tel­kens wan­neer je denkt dat dis­cus­sies niet nog gif­ti­ger kun­nen wor­den, neemt de pola­ri­se­ring weer een hoge­re vlucht. Wat de laat­ste weken voor­al opvalt is hoe tri­ba­le zwer­men de dienst uit­ma­ken onli­ne. Hoe luid­ruch­ti­ger, hoe meer invloed. Hoe har­der ze tegen­stan­ders mond­dood maken, hoe suc­ces­vol­ler de soci­a­le bewe­ging

In het redac­ti­o­neel com­men­taar wordt mijns inziens goed dui­de­lijk gemaakt wat denk ik ieder­een wel kan beves­ti­gen, name­lijk dat het voe­ren van een nor­ma­le dis­cus­sie of uiten van een afwij­ken­de mening niet meer moge­lijk is. Voor je het weet wordt je over­spoeld met al dan niet nep-accounts die op een (geco­ör­di­neer­de wij­ze) luid­keels dui­de­lijk maken hoe ver­keerd je bezig bent of hoe ont­zet­tend dom je opvat­tin­gen zijn. Wat vaak ook weer een tegen­re­ac­tie oproept van een­zelf­de hor­de rea­geer­ders. Elke nuan­ce of begrip voor de ander ver­stomt in het geweld. Wat blijft over? Onschul­dig uit­wis­se­len van kat­ten­plaat­jes en cloud­porn voor dege­nen die zo’n onli­ne aan­val niet wil­len ver­oor­za­ken of in hun tijd­lijn wil­len zien. En het debat is dood­ge­sla­gen. De vraag is of de soci­al media plat­forms zelf in staat zul­len zijn om dit tij te keren of dat over­heids­in­grij­pen nood­za­ke­lijk is. Mijn hoop is geves­tigd op het eer­ste maar ik ben bang dat het twee­de eer­der gaat gebeu­ren, wat niet hoeft te lei­den tot ver­be­te­ring in het alge­meen want het ligt natuur­lijk sterk aan de poli­tie­ke kleur van de over­heid hoe dit ingrij­pen zal uit­pak­ken.

[RT] @paultang: Last week, I put up seve­r­al ‘Ads’ on @Facebook’s Bene­lux offi­ce with the text “Per­so­na­li­sed Ads Zuck”. Sin­ce then, I recei­ved many enthu­si­as­tic replies and ques­ti­ons on how to sha­pe a per­so­na­li­sed-ads free inter­net. Read my thoughts here => Per­so­na­li­sed Ads Zuck: and here is why — Medi­um

Een plei­dooi om het gebruik van ‘per­so­na­li­sed ads’ (ofte­wel auto­ma­tisch op maat gege­ne­reer­de adver­ten­ties moge­lijk gemaakt door jouw inter­net­ge­drag tot in de klein­ste details te vol­gen en vast te leg­gen) door de gro­te inter­net­gi­gan­ten uit te ban­nen omdat ze aan­toon­baar nega­tie­ve gevol­gen heb­ben voor de doel­groep. Bij­voor­beeld:

“[…] per­so­nal ads regu­lar­ly miss their tar­get. Some­ti­mes they are stri­kin­gly rude rather than on point. The 20-year-old man who is offe­red car­ving kni­ves turns out to be a vege­ta­ri­an. Or the 30-year-old woman who recei­ves adver­ti­se­ments for baby clo­t­hes has a desi­re to have child­ren but can’t. Eco­no­mists call this acci­den­tal dama­ge. But the­re are plen­ty of examples whe­re per­so­nal ads do dama­ge only. An example would be child­ren who are being tar­ge­ted by junk food com­pa­nies, poli­ti­cians who try to influ­en­ce elec­ti­ons by micro-tar­get­ting, the spread of racist and anti-seme­tic hate speech trough per­so­na­li­sed ads, the use of detail­led ads by peo­p­le with ter­ro­rist moti­ves.”

Want de algo­rit­mes ach­ter die ‘op maat adver­ten­ties’ zijn (nog) lang niet zo slim dat ze altijd de juis­te doel­groep berei­ken of het juis­te voor­scho­te­len. Soms lijkt het met hagel schie­ten en als iemand ver­vol­gens op de adver­ten­tie klikt is dat al vol­doen­de. Maar wordt er gemaks­hal­ve voor­bij­ge­gaan aan de moge­lijk nega­tie­ve effec­ten voor die­ge­nen die de adver­ten­tie ook heb­ben gezien.

Het alter­na­tief waar Paul Tang op wijst zijn de zoge­naam­de ‘con­tex­tu­e­le adver­ten­ties’. In plaats van te zoe­ken naar het unie­ke indi­vi­du of een heel klei­ne micro doel­groep, wordt het omge­keer­de gedaan. Van­uit de con­text (iemand kijkt naar ‘Floor­tje reist naar het ein­de van de wereld’) krij­gen de kij­kers naar dat pro­gram­ma later reis­ge­re­la­teer­de adver­ten­ties. Dit schijnt voor de adver­teer­ders goed­ko­per te zijn en het effect mini­maal het­zelf­de of zelfs hoger. In het Euro­pees Par­le­ment heeft Tang er een voor­stel door­heen gekre­gen die de ‘op maat adver­ten­ties’ moe­ten ver­bie­den, maar er is nog een lan­ge weg te gaan gezien de invloed­rij­ke lob­by­is­ten van facebook en goog­le. Daar­om een oproep tot het teke­nen en delen van de onli­ne peti­tie Ads­Zuck. Bij deze!

Klik op de afbeel­ding om naar de peti­tie te gaan

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~