What does it all mean?

Deze blog­post is deel 19 van 19 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.127–130]

Ik lees weer ver­der in Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce. Eer­lijk gezegd heb ik er de afge­lo­pen tijd wel vaker in gele­zen, maar ik ga nu pro­be­ren (net zoals me dat bij Don Qui­chot gelukt is) om er weer regel­ma­tig over te blog­gen en de ver­haal­lijn van het boek aan te hou­den Lees ver­der

Hoe meer zielen, hoe meer liefdesverdriet

Deze blog­post is deel 29 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over het nieuw en ver­kwik­ke­lijk avon­tuur dat de pas­toor en de bar­bier in het­zelf­de geberg­te over­kwam

Niet gehin­derd door eni­ge ken­nis ver­keer­de ik altijd in de ver­on­der­stel­ling dat het boek Don Qui­chot voor­na­me­lijk was opge­bouwd uit Lees ver­der

Voorjaarsenergie

Twee jaar gele­den begon­nen we met de ver­bou­wing van het huis dat we enke­le maan­den eer­der gekocht had­den maar waar we pas in febru­a­ri de sleu­tel van kre­gen. De hele ver­bou­wing ver­liep op zich voor­spoe­dig met natuur­lijk ook onze por­tie tegen­slag die je op de koop toe moet nemen als je aan zo’n megak­lus Lees ver­der

Helemaal niets

Soms ver­dwijnt de tijd waar je bij staat. Ik werd ziek (griep­je) op woens­dag ruim een week gele­den en bracht de don­der­dag, vrij­dag en zater­dag in bed door. Op zon­dag zat ik de mees­te tijd half ver­suft op de bank, net te doen als­of ik her­steld was ter­wijl dat dui­de­lijk nog niet het geval was. De maan­dag Lees ver­der

Een onverwachts ja-woord

Deze blog­post is deel 28 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zeven­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Hoe de pas­toor en de bar­bier hun zin door­dre­ven, en ande­re gebeur­te­nis­sen waar­dig in deze scho­ne his­to­rie ver­haald te wor­den

Ergens hal­ver­we­ge het onder­ha­vi­ge hoofd­stuk valt het ver­haal even stil voor een onder­bre­king door de ver­tel­ler van dienst die voor Lees ver­der

Rondje aarzelend begin

Deze blog­post is deel 3 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Toen de klein­kin­de­ren opge­haald waren door hun vader mocht ik het dak op. We had­den het ver­moe­den dat de goot ver­stopt zat met bla­de­ren omdat gere­geld bij hevi­ge regen­val het water over de dak­rand naar bene­den gutst in plaats van via de daar­voor bestem­de afvoer­pijp te ver­dwij­nen. Wat schetst mijn Lees ver­der