WE DID IT!

Van­daag was het dan ein­de­lijk zover. Na weken van inten­sief trai­nen (zoals dat zo mooi heet in het sport­jar­gon) ging ik deze mid­dag op weg naar Ede om voor het eerst sinds lan­ge tijd weer eens een spor­tie­ve uit­da­ging in wed­strijd­ver­band aan te gaan: 10 kilo­me­ter hard­lo­pen voor het goe­de doel! Voor wie mij op twitter […]

Read More

Alles wordt uitgelegd, behalve…

~ ~ ~ Gast­blog geschre­ven door Juli­ta in het kader van de pre­read actie rond­om de lan­ce­ring van De Terug­ge­keer­den. ~ ~ ~ Wereld­wijd publi­ceer­de uit­ge­ve­rij Har­le­quin 27 augus­tus jl. de debuut­ro­man De Terug­ge­keer­den van Jason Mott. De term de terug­ge­keer­den slaat op men­sen die na een x aan­tal jaar over­le­den te zijn plots weer opdui­ken. Zij […]

Read More

Een perfecte dag

Vori­ge week deed ik er in mijn blog­post Lees­blog­gen nog wat geheim­zin­nig over, maar op een per­fec­te dag als van­daag hoeft dat niet meer: Een nieu­we lees­club voor blog­gers is een feit! Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur is een lees­club voor blog­gers met een lite­rai­re smaak. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijktijdig […]

Read More

50books — vraag 33

Laat ik aller­eerst begin­nen met te zeg­gen wat een gewel­dig ini­ti­a­tief ik #50books vind. Elke zon­dag­och­tend is het stee­vast de eer­ste blog­post die ik ga lezen. En ’s avonds nog­maals, maar dan voor­al om de reac­ties. Ik ben daar­om erg ver­eerd dat ik een gast­blog mag schrij­ven met een vraag die mij al een tijdje […]

Read More

Onderhoud

“Van­avond komen ze wat hout afle­ve­ren”, zei mijn Inge afge­lo­pen vrij­dag. Een paar uur later lag er een flin­ke sta­pel onder de car­port. Samen ston­den we ernaar te kij­ken. Het voor­uit­zicht van een rood­gloei­en­de kachel de komen­de win­ter was mis­schien een vreem­de gedach­te ter­wijl de bui­ten­tem­pe­ra­tuur nog ver boven de twin­tig gra­den was, toch was […]

Read More

De Teruggekeerden — Jason Mott

Je hebt van die vraag­stuk­ken die zo fas­ci­ne­rend zijn dat je maar niet kunt stop­pen erover te pie­ke­ren. Omdat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zo ontel­baar zijn. Of omdat deze oplos­sings­rich­tin­gen in zulk breed nieuw ter­rein uit­waai­e­ren dat dat op zich alweer fas­ci­ne­ren­de vra­gen ople­vert. Zo mag ik zelf graag veel tijd door­bren­gen met te beden­ken hoe […]

Read More