Even zijn leven leven

Het was ver na mid­der­nacht toen Eric wak­ker schrok. Een tijd­lang bleef hij lig­gen. Op z’n rug en met de ogen wijd open. Lang­zaam begon de don­ker­te in de kamer enke­le gehei­men prijs te geven. Het luk­te hem om de lamp aan het pla­fond te onder­schei­den. Door z’n hoofd opzij te draai­en kon hij de kastLees ver­der…Even zijn leven leven

Wat blogde jij tijdens…

Mij wordt zel­den iets gevraagd. Hoog­uit of ik melk en/of sui­ker in de kof­fie wil. Met dit soort vra­gen kan ik goed omgaan, voor­na­me­lijk omdat het juis­te ant­woord bij mij bekend is (nee). En mocht mij om wel­ke duis­te­re reden het juis­te ant­woord niet met­een te bin­nen schie­ten, dan kan ik toch snel alter­na­tie­ven aan­bie­denLees ver­der…Wat blog­de jij tijdens…

Survival of the ARBO fittest

Afge­lo­pen week bracht Emiel mij een bericht­je met als onder­werp ‘Fit­test’. Emiel? Ja, Emiel. De naam die ik af en toe nog wel eens gebruik voor e‑mail. Niet door mij­zelf ver­zon­nen, maar door een oud-col­le­­ga (in de peri­o­de waar­aan ik refe­reer was ze al dicht de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd gena­derd, dus eigen­lijk eer­der een oude oud-col­le­­ga). InLees ver­der…Sur­vi­val of the ARBO fittest

Het bushokje dat geen bushokje was

Ter­wijl ik bezig was met de beklim­ming, had mijn bril reeds de afda­ling inge­zet. Gelijk het zweet gleed het lich­te mon­tuur rich­ting neus­punt­je. Gri­mas­send pro­beer­de ik een hou­vast te bie­den aan de neus­steun­tjes zodat ze zich in hun neer­waart­se baan ergens aan kon­den vast­klam­pen. Mijn han­den zaten vast­ge­klon­ken aan het stuur van de race­fiets waar­opLees ver­der…Het bus­hok­je dat geen bus­hok­je was

Indiërs op de Ginkelse Hei

Alweer ruim twee jaar rij ik elke werk­dag over de N224 van Arn­hem naar Ede. En ’s avonds rijd ik net zo braaf weer terug naar huis. Toen mijn hui­di­ge werk­ge­ver van Veen­en­daal naar Ede ver­huis­de was het even zoe­ken naar een geschik­te rou­te naar de nieu­we werk­plek. Zou het de kort­ste weg wor­den via deLees ver­der…Indi­ërs op de Gin­kel­se Hei

De jongen in de gestreepte pyjama — John Boyne

Van­daag las ik een uit­spraak van Joe Biden (vice-pre­­si­­dent naast Barack Oba­ma). Het schijnt dat hij het vol­gen­de ooit heeft gezegd: “We heb­ben ons laten aflei­den van het wer­ke­lij­ke gevaar, dat per schip, per vlieg­tuig of in een rug­zak het land bin­nen­komt.” Het was een waar­schu­wing die hij uit­sprak als voor­zit­ter van het Foreign Rela­ti­onsLees ver­der…De jon­gen in de gestreep­te pyja­ma — John Boyne

Notulen Evaluatie Vlucht AZ454

Notu­len: Nr. 2009–001044 Vlucht­ha­ven Ancho­ra­ge Onder­werp: Eva­lu­a­tie m.b.t. inci­den­ten rond­om Vlucht AZ454 Datum: Janu­a­ri 13, 2009 Tijd: 21.00 – 22.00 uur Aan­we­zig: X [Team­ma­na­ger], Y [super­vi­sor Ver­keers­to­ren], Z [super­vi­sor Onder­houd], A [super­vi­sor Aan­komst & Ver­trek], B [super­vi­sor Pro­ce­du­res en Kwa­li­teit], PP [mede­wer­ker Pro­ce­du­res en Kwa­li­teit] Voor­zit­ter: X Notu­list: PP Clas­si­fi­ca­tie: BEDRIJFSGEHEIM De voor­zit­ter opent de ver­ga­de­ring enLees ver­der…Notu­len Eva­lu­a­tie Vlucht AZ454

Back to Top