Kermis

Regel­ma­tig kom ik ’s avonds thuis en vind dan een brief­je op de deur­mat dat de pak­ket­dienst is geweest. Omdat er blijk­baar altijd wel iemand in onze straat over­dag aan­we­zig is, kan ik daar ver­vol­gens het pak­je opha­len. Op deze manier blijf ik in con­tact met de buurt. Nadat ik ‘Hal­lo’, ‘Is hier soms een […]

Read More

Muren

Zelfs bui­ten kwa­men ze op hem af. Hij wist dat zij wis­ten dat hij wist dat ze hem aan het inslui­ten waren. Het hielp alleen niet veel. De ruim­te om te manoeu­vre­ren werd klei­ner met de minuut. Pas nu rea­li­seer­de hij zich waar het was fout gegaan. Op de kop af drie weken, twee dagen, […]

Read More

Vluchten kan niet meer

Gis­ter­avond had ik blijk­baar de koel­kast niet han­dig inge­ruimd na het eten want deze och­tend viel er een bak­je uit wat ik nog maar net kon opvan­gen. Er zat een stuk spa­re­rib in wat over­ge­ble­ven was van het avond­eten. Met een dub­bel gevoel zet­te ik het bak­je weer terug. Ja, ik had het tij­dig weten […]

Read More

Tradities, routines en meditaties

Van­daag is de laat­ste dag van #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) aan­ge­bro­ken. Het zal even wen­nen zijn om mor­gen­och­tend op te staan zon­der een foto-opdracht in de mail­box. Maar geluk­kig heeft Else beloofd om met een nazorg­mail te komen. Dat zal nodig zijn wan­neer ik zie hoe­veel tijd en enthou­si­as­me menig­een in deze […]

Read More

50books — vraag 26

Nu we over de helft van de 50books vra­gen zijn, vind ik het weer eens een goed moment om er een lezers­vraag bij te halen. Deze keer kies ik voor een vraag van Karin Win­ters. Zij vroeg zich al ergens in febru­a­ri af hoe lezers bij­hou­den wel­ke boe­ken ze al gele­zen heb­ben. De vraag stond […]

Read More

Loos alarm

Na van­daag nog 1 dag en dan is #syn­chroon­kij­ken (het immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer) alweer voor­bij. Dan heb­ben meer dan dui­zend enthou­si­as­te­lin­gen een week lang elke dag geza­men­lijk een foto gemaakt van een­zelf­de onder­werp. Zomaar, omdat het kan. En ook nog leuk is. De opdracht voor dag 5: Foto­gra­feer iets kleins Van­daag mag je inzoo­men op […]

Read More

Onafhankelijk

We zijn inmid­dels bij dag 5 van #syn­chroon­kij­ken, het nu immens popu­lai­re ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Want sinds ze gis­ter bij TV Rijn­mond in het nieuw­bul­le­tin haar ver­haal mocht komen doen (van­af 4:42) wil ieder­een natuur­lijk mee­doen. En dat kan nog altijd! Oh ja, had ik al gezegd dat mijn sok extra uit­ge­licht werd? Wel­nu, van­af 5:25 kun je […]

Read More