OK, geen echte kok, maar schuilt er dan wel een echte vader in mij?

En toen was daar Ietje Hey­broek. Fami­lie­the­ra­peu­te en spe­ci­a­list op het gebied van het stief­ge­zin.

Waar­om kom ik met haar aan­zet­ten? Omdat het vakan­tie is. Een voor mij uiterst geschikt moment om oude kran­ten door te bla­de­ren. Kran­ten die in hoge sta­pels mijn werk­ka­mer bevol­ken, net­jes gerang­schikt op datum. Elke dag neem ik de onge­le­zen nieuw ver­sche­nen exem­pla­ren en plaats die boven­op hun voor­gan­gers van de vori­ge dag. Soms lukt het mij om nog dezelf­de dag de nieu­we krant te lezen en dan ver­dwijnt de geluk­ki­ge op een ande­re sta­pel, name­lijk bij de alles­bran­der. Waar ze uit­ein­de­lijk alle­maal zul­len ein­di­gen.

Blijf lezen →

Opkomst van de Movel

Een Movel is een ver­haal op je mobiel, je down­load het ver­haal een­ma­lig, opent het en begint met lezen. Na het eer­ste hoofd­stuk wordt je gevraagd of je het ver­haal wilt kopen. Zo, ja dan klik op je op de koop knop en kun je het hele ver­haal op je gemak uit­le­zen, als het niet bevalt (het lezen op de mobiel of het ver­haal) dan lees je niet ver­der en koop je het ver­haal niet.
[bron]

Blijf lezen →

Alter Ego in Second Hyves – Wie ben ik?

Wat een f*cking kl*te dag was het tot nu toe! En ’t was nog maar vroeg in de avond. Nog zeker enke­le uren te gaan. Enke­le uren die hem scheid­den van de rust in z’n stu­deer­ka­mer. Van rust en, nog veel belang­rij­ker, het alleen kun­nen zijn. Geen gezeur aan z’n hoofd daar in z’n kamer­tje. Lek­ker alleen. Alleen met z’n pc en z’n inter­net ver­bin­ding. En ver­vol­gens inlog­gen. Inlog­gen met z’n fake use­rid. Met z’n onlangs aan­ge­maak­te alter ego. En dan con­tact zoe­ken met ech­te men­sen. Van vlees en bloed. Om door hun foto’s te bla­de­ren en hun krab­bels en blogs te lezen. Foto’s van vakan­tie trip­jes. Krab­bels over uit­stap­jes met vrien­den. Blogs over sport­da­gen. Wha­te­ver. Alle­maal din­gen die hij moest mis­sen, maar wel naar hun­ker­de.
En dus keek en las hij dit alles avond na avond met een voy­eu­ris­ti­sche gul­zig­heid. En typ­te zijn reac­ties bij deze en gene. In de vei­lig­heid van z’n pseu­do-pro­fiel.

Blijf lezen →

Bad Sex in Fiction award voor Shakespeare?

Vroe­ge Mid­del­eeu­wen:
Enig over­ge­ble­ven frag­ment uit oer­ver­sie Romeo & Juliet => Rode­wijn & Ani­ta
Popu­lai­re raam­ver­tel­ling die gewoon­lijk in de late uur­tjes werd voor­ge­dra­gen:

Hé meis­je!, zeg meis­je, ben je al een beet­je nat
rit­sie­pie rit­sie­pa rit­sie­poe
Een har­de lul die is gemaakt om mee te pom­pen
fal­de­rie, fal­de­ra

Blijf lezen →

Er schuilt geen echte kok in mij — en daar ben ik blij om!

Ik kan dus niet koken.

Het sta­di­um dat ik water liet aan­bran­den tij­dens eitjes koken ligt wel­is­waar ach­ter mij, maar daar­mee is toch wel een van de belang­rijk­ste wapen­fei­ten met­een bekend gemaakt.

Natuur­lijk lukt het mij nu een een­vou­di­ge maal­tijd samen te stel­len. Zeker wan­neer die gestoeld is op oer­hol­land­se ingre­di­ën­ten zoals aard­ap­pe­len, bloem­kool en stoof­lap­je. Maar ook maca­ro­ni en bami zijn gerech­ten die ik durf te berei­den en te ser­ve­ren.

Blijf lezen →

Beklemmend speelgoed — een ode aan de fantasie

Bij­na pak­jes­avond en de brie­ven­bus raakt meer en meer ver­stopt met speel­goed­fol­ders. En met elke nieu­we dag die Opa en Oma dich­ter bij 5 decem­ber brengt, raken ze ver­der in de stress over hun geplan­de bij­dra­ge aan het sin­ter­klaas­feest voor hun klein­zoon. Zo jong en modern als ze den­ken te zijn kun­nen ze toch niet ont­ken­nen dat veel van het aan­ge­pre­zen speel­goed hen totaal niets zegt. En weten ze zich slechts met moei­te te ver­plaat­sen in de speel­goed­be­le­vings­we­reld van hun ruim 1,5 jaar oude klein­zoon.

Blijf lezen →