20210518

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: Op het forum van de OU beho­ren­de bij de cur­sus Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2 gaf een mede­stu­dent aan de vol­gen­de pas­sa­ge in hoofd­stuk 5 niet hele­maal te begrij­pen:  Over tech­nie­ken en de toe­pas­sing van mate­ri­a­len zijn recen­te­lijk veel nieu­we inzich­ten ver­wor­ven dank­zij natuur­kun­di­ge ana­ly­ses. Voor­al ten aan­zien van de her­komst van mate­ri­aal en vorm en de […]

20210514

De Hal­be Zijl­stra­wis­sel­tro­fee: En nog maar weer eens een column vol ver­ont­waar­di­ging over het dédain waar­mee de cul­tu­re­le sec­tor afge­daan wordt als zijn­de niet-essen­­ti­eel. Dit­maal door Chris­ti­aan Weijts in NRC. De onder­bou­wing beperkt zich tot de onder­buik van Hugo de Jon­ge, die glans­rijk afste­vent op de Hal­be Zijl­stra­wis­sel­tro­fee, met type­rin­gen als „ver­tier van een enke­ling”, „je […]