De man met het hamertje

[Twit­ter RT] @alaloupe: School­kin­de­ren, bibli­o­the­ken en musea. @sheilasitalsing op stoom Onge­loof­lijk als het echt op deze manier is gegaan. Wat een triest com­pro­mis om ieder­een maar uit­ein­de­lijk nie­mand tevre­den te hou­den en vol­ko­men moed­wil­lig een cul­tu­re­le sec­tor ver­der om zeep te helpen. ~ ~ ~

Historische Brexit

[Twit­ter RT] @BartFunnekotter: Waar­in his­to­ri­cus en bio­graaf Andrew Roberts een flin­ke veeg uit de pan krijgt => Invo­king a fan­ta­sy Wins­ton Chur­chill won’t help as Brexit beco­mes grim rea­li­ty — the­gu­ar­di­an Het blijft altijd inte­res­sant te zien hoe his­to­ri­sche figu­ren kun­nen wor­den inge­zet voor eigen gewin. In dit geval is het Wins­ton Chur­chill die omge­vormdLees ver­der…His­to­ri­sche Brexit

Nog lang geen duurloop op zondag

Na enke­le dagen (max drie natuur­lijk!) rust om wat te her­stel­len van mijn eer­ste rond­je boven de vijf kilo­me­ter van eer­der deze week, trok ik van­daag mijn hard­loop­schoe­nen weer aan. Er stond een ste­vig wind­je en daar­om hield ik me aan mijn oor­spron­ke­lij­ke plan om niet al te ver te gaan. Ik was gewend vanLees ver­der…Nog lang geen duur­loop op zondag

De vijf per ongeluk voorbij

Mijn voor­ne­men was om vijf kilo­me­ter te lopen. Maar ik ver­gat het eer­ste stuk op mijn hor­lo­ge te kij­ken en zag te laat dat ik al ruim over de 2,5 kilo­me­ter was en ik nog terug moest. Dus bij 3 kilo­me­ter gekeerd en dezelf­de weg weer naar huis anders zou het zeker meer dan deLees ver­der…De vijf per onge­luk voorbij

Geen voorkeursbehandeling meer

[Twit­ter 3:33 PM] Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses elec­ti­on — the guar­di­an Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is eenLees ver­der…Geen voor­keurs­be­han­de­ling meer

Richting de vijf

Het voel­de goed en het ging iets min­der lang­zaam, dus besloot ik het rond­je van­daag wat op te rek­ken. Mis­schien dat er toch nog ergens wat basis­con­di­tie ergens in mijn gestel aan­we­zig is dat lang­zaam wak­ker aan het wor­den is. ~ ~ ~

GPS moet nog wennen

Ikzelf mag dan weer de draad aar­ze­lend opge­pakt heb­ben, de gps van mijn spor­t­hor­lo­ge had er van­daag wat meer moei­te mee. Gis­te­ren duur­de het rela­tief al lang voor­dat ik zag dat er ver­bin­ding was met een sate­liet, maar van­daag leek het niet echt te luk­ken dus besloot ik er niet lan­ger op te wach­ten. PasLees ver­der…GPS moet nog wennen

De draad weer oppakken

Altijd weer die omstan­dig­he­den. Ze hou­den je af van ande­re zaken die veel leu­ker zijn. Zoals bij­voor­beeld hard­lo­pen. Te lang niet meer gedaan. Maar van­daag, geheel toe­val­lig op de eer­ste dag van een nieu­we maand, heb ik de hard­loop­schoe­nen weer aan­ge­trok­ken voor een klein rond­je om er in te komen. Voor­lo­pig geen ande­re plan­nen danLees ver­der…De draad weer oppakken

Back to Top