20200817 — Microblogging

[RT] @WelmoedVlieger: Lezens­waar­dig draad­je met hel­de­re opsom­ming van voor- en nade­len vd nieu­we #Coron­a­Mel­der door iemand die er ver­stand van heeft. => @danielverlaan: Al een tijd­je twij­fel ik: ga ik de Coron­a­Mel­der wel of niet instal­le­ren? Heb de afge­lo­pen maan­den veel kri­tiek geuit, de ont­wik­ke­ling nauw­let­tend gevolgd en de app in de prak­tijk getest. Het draad­je over de Neder­land­se coro­na-app. Let’s go

[RT] @CDrieenhuizen: Sela­mat Hari Kemer­de­k­aan kepa­da Indo­ne­sia! 75 jaar Indo­ne­si­sche onaf­han­ke­lijk­heid: ‘tegen­beel­den’ op de geschie­de­nis zoals die in Neder­land getoond en ver­teld wordt.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200815 — Microblogging

[RT] @arnevanderwal: ‘Neder­land hecht tra­di­ti­o­neel sterk aan de aflos­sing van schul­den en geniet op dat vlak een repu­ta­tie. Het is niet meer dan recht­vaar­dig om ook onze eigen schul­den te onder­zoe­ken en de ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen die we van ande­ren ver­lan­gen’ => De Indi­sche Neder­lan­ders zijn geof­ferd voor gro­te­re belan­gen — ftm

[RT] @museumkaart: Van­daag vie­ren we het ein­de van de Japan­se bezet­ting van Neder­lands-Indië op 15 augus­tus 1945 en van de Twee­de Wereld­oor­log daar. In het @Wereldmuseum Rot­ter­dam kijk je in de ten­toon­stel­ling ‘Dos­sier Indië’ op een ande­re manier naar kolo­ni­a­le foto­gra­fie => Dos­sier Indië — wereld­mu­se­um

De vroeg­ste foto’s schet­sen een droom­beeld van een prach­tig Indië. Zo toont de expo­si­tie hoe er in de 19e eeuw een mythisch beeld van de kolo­nie werd gecre­ëerd. Aan het ein­de van de 19e eeuw en in de 20ste eeuw ver­an­de­ren de foto’s van karak­ter: er ont­staat een scher­per beeld van de maat­schap­pe­lij­ke ver­hou­din­gen. 

De ten­toon­ge­stel­de foto’s zijn onder­ver­deeld in de vol­gen­de drie sec­ties:

  • Foto­gra­fie
  • Indo­ne­sië als win­ge­west
  • Van ‘poli­ti­o­ne­le acties’ naar kolo­ni­a­le oor­log

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200814 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Waar­om heb­ben macht­heb­bers angst voor de kracht van de lite­ra­tuur? Lees het arti­kel van Lizet Duy­ven­dak, uni­ver­si­tair hoofd­do­cent Let­ter­kun­de @OU_Nederland

De lite­ra­tuur biedt men­sen […] de moge­lijk­heid om een bestaand wereld­beeld af te bre­ken, zowel op een posi­tie­ve als nega­tie­ve manier. Een ver­haal kan de manier waar­op men­sen de wereld zien, hun per­spec­tief, ver­an­de­ren. Dat is voor veel macht­heb­bers onwen­se­lijk en gevaar­lijk.

Om te voor­ko­men dat lite­ra­tuur deze (in de ogen van macht­heb­bers) nega­tie­ve invloed kon heb­ben wor­der al van ouds­her boe­ken weg­ge­hou­den van het beoog­de publiek, of er werd cen­suur toe­ge­past. Maar schrij­vers zijn niet voor een gat te van­gen en wis­ten hun lite­rai­re talent zoda­nig toe te pas­sen dat daar waar de cen­suur op de loer lag hun ver­ha­len een die­pe­re bete­ke­nis had­den die aan de opper­vlak­te vak­kun­dig ver­bor­gen was.

Lite­ra­tuur kan niet alleen gevaar­lijk zijn voor macht­heb­bers in de zin dat ze moge­lijk revo­lu­ti­o­nai­re acties zou­den ini­ti­ë­ren, het kan ook bevrij­dend wer­ken voor lezers die zich onbe­gre­pen voe­len en in een ver­haal hun stand­punt of geaard­heid als ‘nor­maal’ zien. En tege­lijk kan het de ogen ope­nen voor de inle­ven­de lezer die tot dan toe zich niet bewust was van de eigen blin­de vlek.

Kort­om, Lizet Duy­ven­dak zet in een kort over­zicht hel­der uit­een wat de kracht van lite­ra­tuur kan zijn en hoe dat bij som­mi­gen als een gevaar of bedrei­gend erva­ren kan wor­den. Goed om in het ach­ter­hoofd te hou­den bij de cur­sus Inlei­ding Let­ter­kun­de waar­mee ik in sep­tem­ber ga begin­nen.

[RT] @Cultuur_OU: Nieuws­gie­rig naar wat een stu­die #cul­tuur­we­ten­schap­pen inhoudt? Open dan nu de ken­nis­ma­kings­cur­sus en krijg een eer­ste impres­sie van de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen en de digi­ta­le leer­om­ge­ving yOU­learn van @OU_Nederland.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200813 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Wil je star­ten met een #bache­lor of #cur­sus aan de facul­teit #Cul­tuur­we­ten­schap­pen@OU_Nederland? Bekijk ons onder­wijs­aan­bod op https://edu.nl/tuftj of down­load de digi­ta­le stu­die­gids via https://edu.nl/whmqf

De nieu­we stu­die­gids van de Open Uni­ver­si­teit voor de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen is uit en ik heb ‘m al een tijd­je gele­den op m’n gemak door­ge­no­men om te zien wel­ke cursus(sen) ik het komen­de stu­die­jaar ga vol­gen voor deze stu­die die ik in febru­a­ri begon­nen ben. Ik heb er hier op mijn blog een apar­te rubriek voor aan­ge­maakt waar ik regel­ma­tig over mijn erva­rin­gen en voort­gang schrijf. Zoals het er nu naar uit­ziet start ik in sep­tem­ber met de inlei­ding Let­ter­kun­de waar­mee ik 10 stu­die­pun­ten hoop te ver­za­me­len. Iemand zin om mee te doen?

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200811 — Microblogging

[8:49 PM] “Limi­ting replies is an impor­tant fea­tu­re becau­se it’s desig­ned to help some peo­p­le who may other­wi­se feel bom­bar­ded with harass­ment on Twit­ter be more com­for­ta­ble pos­ting on the plat­form.” => Twit­ter is final­ly hel­ping peo­p­le shut out “reply guys” — vox

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~