20200626 — Microblogging

[RT] @Karin_BG: De Limes was geen har­de grens, maar een bre­de, half­door­la­ten­de zone, waar auto- en alloch­to­nen en hun cul­tu­ren zich ver­meng­den in een min of meer besten­di­ge toe­stand, die bij­na 4 eeu­wen stand heeft gehou­den, een stuk lan­ger dan de Repu­bliek. => Kunst: Romei­nen langs de Rijn — de groe­ne

Naar aan­lei­ding van een ten­toon­stel­ling in Lei­den over het leven in de Romein­se neder­zet­tin­gen langs de Rijn komt er bij­na zij­de­lings een opmer­king voor­bij dat de deze rijks­grens (limes) een ech­te smelt­kroes was. “De Limes was geen har­de grens, maar een bre­de, half­door­la­ten­de zone, waar auto- en alloch­to­nen en hun cul­tu­ren zich ver­meng­den in een min of meer besten­di­ge toe­stand, die bij­na vier eeu­wen stand heeft gehou­den, een stuk lan­ger dan de Repu­bliek.” Dat is heel wat anders dan het heer­sen­de beeld dat er een bezet­ting zou zijn geweest door een vreem­de mogend­heid waar de Ger­ma­nen en Bata­ven zich ver­vol­gens tegen heb­ben ver­zet.

[2:47 PM] “The latest sur­vey of 26 coun­tries, four of which are not mem­ber sta­tes, reveals an increa­se in sup­port for EU mem­ber­ship, sug­ge­s­ting that spe­cu­la­ti­on that other coun­tries would quick­ly fol­low the UK to exit the union is pos­si­bly unfoun­ded.” => Four years after Brexit, sup­port for the EU sur­ges in Bri­tain — cnn

Ik heb altijd begre­pen dat de stem­ming rond­om de Brexit altijd in het voor­deel van het Remain-kamp uit­viel, behal­ve op het hoog­te­punt toen de (dis)information over­load zoda­nig hoog was dat er heel even een piek was van Lea­ve-stem­mers. Nu, vier jaar later lijkt dat beeld nog steeds het­zelf­de hoe­wel zelfs nog wat meer dan anders voor Remain. Wel te laat natuur­lijk.

Neder­land laat in deze ‘poll’ zien dat iets meer dan 83% van de onder­vraag­den nog steeds de voor­keur geeft in de EU te blij­ven. Ik vind het ver­ba­zing­wek­kend hoog, maar dat kan mis­schien komen omdat ook hier de Nexit-aan­han­gers wel heel vaak (hoe­wel ze het zelf zul­len ont­ken­nen) de aan­dacht krij­gen in de door hen zo ver­foei­de ‘main­stream media’. Laten we hopen dat die 83% voor­lo­pig niet ver­der daalt en dat het tege­lij­ker­tijd lukt om bin­nen de EU de nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rin­gen door te voe­ren waar­door het lid­maat­schap echt meer­waar­de krijgt voor de deel­ne­men­de lan­den.

[RT] @verge: Tik­Tok says it will stop acces­sing clip­board con­tent on iOS devi­ces — the ver­ge

Met een vol­gen­de upgra­de van het Apple iOS bestu­rings­sys­teem komt een func­ti­o­na­li­teit waar­mee inzich­te­lijk wordt wel­ke apps zoal het clip­board bena­de­ren. Voor­al Tik­Tok is een groot­ver­brui­ker van deze data, en zelfs wan­neer de app niet actief is checkt het na slechts enke­le toets­aan­sla­gen het clip­board. “Whe­ne­ver a third-par­ty app acces­ses the clip­board of a devi­ce with iOS 14, a noti­fi­ca­ti­on pops up. Users dis­co­ver­ed that Tik­Tok was chec­king con­tent from the clip­board eve­ry few key­s­tro­kes, even when the app was run­ning in the back­ground.” Wat moet de app met deze data? En heb je hier als gebrui­ker toe­stem­ming voor gege­ven? Het blijft ver­moei­end en ver­ont­rus­tend dat bedrij­ven con­ti­nu onge­vraagd ons inter­net­ge­bruik en der­ge­lij­ke blij­ven vol­gen.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200625 — Microblogging

Illu­stra­tie: boek­om­slag Dit is geen pro­ga­gan­da

[7:45 AM] “Wir leb­en heu­te in einer Welt, in der die Ide­o­lo­gien und die Zukunfts­vor­stel­lun­gen ver­pufft sind. Das sind Pro­zes­se, die wir so ähn­lich auch in den neun­zi­ger Jah­ren in Rus­s­land gese­hen haben[…] eine Abkehr vom fak­ti­schen Dis­kurs[…] die Idee der ‘vie­len; gegen die ‘weni­gen’.” => @juergerber: Des­in­for­ma­ti­ons­kampag­nen: «Pro­tes­te? Von Soros bezahlt!» — Der bri­ti­sche Autor Peter Pome­rants­ev über Pro­pa­gan­da – und was wir aus den neun­zi­ger Jah­ren in Rus­s­land lernen kön­nen. => «Pro­tes­te? Von Soros bezahlt!» — woz

Illu­stra­tie: Amne­sty Inter­na­ti­o­nal — klik op de link om de peti­tie ook te teke­nen

[RT] @amnestynl: => Con­cre­te plan­nen heeft de @MinPres niet. Dat is toch vreemd zeg. Want wij zwe­ren toch echt dat we al jaren con­cre­te oplos­sin­gen aan­ge­dra­gen die racis­me en dis­cri­mi­na­tie terug kun­nen drin­gen. Het reces is pas over een week. Aan de slag. => Kabi­net, neem nu maat­re­ge­len tegen racis­me en dis­cri­mi­na­tie in Neder­land — amne­sty inter­na­ti­o­nal

[8:59 AM] Nep­pe mar­ke­ting… => “Uit een inter­na­ti­o­naal onder­zoek is geble­ken dat de scha­de door nep­pe mar­ke­ting voor onli­ne adver­teer­ders wereld­wijd wordt geschat op zeker 1,2 mil­jard euro.” ACM onder­zoekt nepli­kes: ‘Het is con­su­men­ten­mis­lei­ding’ — nos

[RT] @MatthiasRossum: Waar­om #Pie­tHeyn en #sla­ver­nij wel­de­ge­lijk met elkaar te maken heb­ben… => De dis­cus­sie over Piet Hein gaat voor­bij aan de door­lo­pen­de patro­nen van kolo­ni­aal geweld — volks­krant

[RT] @donie: “The plat­forms res­pond to each new public rela­ti­ons chal­len­ge with an apo­lo­gy, ano­ther pro­mi­se.… poli­cy makers and jour­na­lists con­ti­nue to lar­ge­ly let them get away with it,” ear­ly Facebook inves­tor @Moonalice wri­tes => Soci­al Media Plat­forms Claim Mode­ra­ti­on Will Redu­ce Harass­ment, Dis­in­for­ma­ti­on and Con­spi­ra­cies. It Won’t — time

[RT] @OU_Nederland: Wees eer­lijk: hoe vaak neem jij je sel­fie opnieuw voor­dat je deze op Inst­agram post? Onze iden­ti­teit wordt steeds meer beïn­vloed de vir­tu­e­le wereld; dus hoe lang nog voor­dat jij bent ver­an­dert in je Inst­agram­pro­fiel? => @Cultuur_OU: Luis­ter­tip: Waar­om word jij steeds meer je Inst­agram­pro­fiel? Fem­ke Kok, uni­ver­si­tair docent @OU_Nederland, neemt je mee van­uit de #filo­so­fie. => 203. Waar­om word jij steeds meer je Inst­agram­pro­fiel? — pod­nl

[RT] @algorithmwatch: “Die Tech-Kon­zer­ne führen frei­wil­li­ge Ini­ti­a­ti­ven ein, das kann ein guter erster Sch­ritt sein, aber häu­fig nut­zen sie die­se Selbst­re­gu­lie­rung auch, um sin­n­vol­le gesetz­li­che Regu­lie­rung zu ver­hin­dern.” @kenzie_nelson2 von Algo­rithm­Watch in @derspiegel. => Wis­sen­schaft­ler for­dern mehr Transpa­renz von Facebook und Co. — spie­gel

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200623 — Microblogging

Illu­stra­tie: ev / Uns­plash

[RT] @Recode: The company’s new ope­ra­ting sys­tems want you to know — and con­trol — who’s wat­ching you onli­ne. => Apple is final­ly making it easy to hide from trac­kers — vox

Ik haat trac­kers, dus dit is goed nieuws. Laat maar snel komen die upgra­de.

[RT] @UniversiteitNL:

Geschie­de­nis is nooit een­dui­dig en heeft diver­se per­spec­tie­ven. Je kunt je afvra­gen wel­ke his­to­ri­sche figu­ren we — let­ter­lijk én figuur­lijk — dan op een voet­stuk wil­len zet­ten? Bekijk het inte­res­san­te col­le­ge van Caro­li­ne @CDrieenhuizen => Hoe leidt ons kolo­ni­aal ver­le­den tot heden­daags ver­zet? — you­tu­be

Geschie­de­nis is niet sta­tisch. Ver­an­de­ren­de inzich­ten en nieu­we fei­ten kun­nen een tra­di­ti­o­neel beeld op z’n kop zet­ten. Vaak is een per­spec­tief op het ver­le­den sterk vorm­ge­ge­ven door een over­heer­sen­de par­tij in de samen­le­ving. Dit maakt het moei­lijk (ook omdat dit per­spec­tief sterk inge­sle­ten is) om het te doen ‘kan­te­len’. Maar niet onmo­ge­lijk. Belang­rijk is wel dat ieder­een die terecht vraag­te­kens zet bij een onvol­le­di­ge beeld­vor­ming, of voor het aan­dra­gen van een alter­na­tie­ve bena­de­ring, gehoord wordt. Waar dit een ‘pijn­lij­ke’ fase in de geza­men­lij­ke geschie­de­nis betreft is dit van nog gro­ter belang.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200622 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Hoe gro­ter de pro­ble­ma­tiek, hoe klei­ner het ver­trou­wen in experts. Lees “waar­heid en weten­schap in tij­den van coro­na”, een column van Her­man Simis­sen, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland => Waar­heid en weten­schap in tij­den van coro­na — open uni­ver­si­teit

Het ambi­gue gevoel dat veel men­sen heb­ben tegen­over experts (de lood­gie­ter ver­trou­wen we maar het advies van art­sen die vaci­na­ties aan­be­ve­len weer­leg­gen we met bij­elkaar gehark­te ‘infor­ma­tie’ van het inter­net) laat zich nog eens dui­de­lij­ker gel­den in het hui­di­ge tijds­ge­wricht: “De cri­sis rond Covid-19 laat bei­de reac­ties in ver­he­vig­de vorm zien — zowel het blin­de­lings ver­trou­wen op de experts, als het al even blin­de­lings wan­trou­wen van deze zelf­de des­kun­di­gen.” In zijn column sluit de filo­soof Her­man Simis­sen zich aan bij de opvat­tin­gen van de Oos­ten­rijks-Engel­se filo­soof Karl Pop­per (1902–1994) die aan­gaf dat het beter is te ver­trou­wen op de weten­schap hoe­wel het inmid­dels dui­de­lijk is dat zijn ‘de waar­heid’ niet in pacht heb­ben: “[…] weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën zijn niet waar. Maar ze zijn even­min waar-deloos!”. Voor Simis­sen is het dui­de­lijk: “het [kan] geen kwaad het gezond ver­stand te blij­ven gebrui­ken — een vol vlieg­tuig is mis­schien wel eco­no­misch belang­rijk, maar echt niet vei­li­ger dan een vol­le schouw­burg. Eer­der dan een vlieg­va­kan­tie zou ik voor de komen­de zomer een fiets­va­kan­tie aan­ra­den…”

[8:38 PM] “This album is the unheard brid­ge bet­ween Har­vest and Comes a Time”. => Neil Young, Home­grown — repri­se records

Een nieu­we Neil Young. Of is het een oude Neil Young? Home­grown bevat zeven nog niet eer­der uit­ge­brach­te num­mers die tus­sen 1974 en 1975 opge­no­men zijn maar op het laat­ste moment werd het album door Neil Young tegen­ge­hou­den. Nu ver­schijnt het dan als­nog aan­ge­vuld met een aan­tal afwij­ken­de ver­sies van num­mers die wel al eer­der zijn uit­ge­bracht. Voor de lief­heb­ber, zoals ik er een ben altijd weer smul­len.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200621 — Microblogging

[RT] @profcarroll: Tik­Tok Teens Claim They Tan­ked Trump Ral­ly => Tik­Tok Teens and K‑Pop Stans Say They Sank Trump Ral­ly — new york times

Er zou­den heel veel sup­por­ters van Trump naar zijn eer­ste cam­pag­ne­bij­een­komst komen. Dat was althans de ver­wach­ting. Het bleek anders uit te pak­ken. Veel stoe­len ble­ven leeg in het sta­di­on waar­in plaats was voor 20.000 per­so­nen en ook bui­ten, waar men voor de zeker­heid een zoge­naam­de ‘over­flow area’ had inge­richt kwam slechts een hand­je­vol men­sen opda­gen. Ter­wijl de cam­pag­ne­lei­der toch ver­schil­len­de keren had gezegd dat rond de 1 mil­joen belang­stel­len­den gepoogd had­den een (gra­tis) toe­gangs­be­wijs te ver­krij­gen. Was men op het laat­ste moment toch bang gewor­den voor de omhoog­schie­ten­de coro­na­be­smet­tin­gen in Tul­sa? Vol­gens een bericht in de New York Times was er iets anders aan de hand. Fans van K‑pop ble­ken na een oproep op Tik Tok mas­saal kaart­jes te heb­ben geclaimd met het plan om die niet te gebrui­ken. Plan gelukt. Maar of het waar is?

[RT] @NRC_Boeken: Een­zaam­heid heeft twee gezich­ten: dat van de klui­ze­naar en dat van de gevan­ge­ne. Twee Brit­se his­to­ri­ci bij­ten zich vast in de geschie­de­nis van alleen-zijn. Zo leer je dat Queen Vic­to­ria na de dood van Prins Albert nog jaren in zijn nacht­goed sliep. => Dit zijn de twee gezich­ten van een­zaam­heid — nrc

Twee boe­ken van twee his­to­ri­ci over een­zaam­heid. Heeft een­zaam­heid dan een geschie­de­nis? Jaze­ker, en die is niet eens zo oud als we de his­to­ri­ci mogen gelo­ven: “Zo begon het gevoel van een­zaam­heid zoals wij dat nu ken­nen vol­gens Bound Alber­ti en Vin­cent pas rond 1800. Bound Alber­ti beschrijft het als een roman­ti­sche reac­tie op de moder­ni­se­ring en de Indu­stri­ë­le Revo­lu­tie waar­bij veel tra­di­ti­o­ne­le ver­ban­den ver­dwe­nen. Een ande­re fac­tor is secu­la­ri­sa­tie. Zolang nog niet aan het bestaan van God werd getwij­feld was je immers nooit hele­maal alleen.”

Wat de recen­sent in bei­de boe­ken mist is (naast samen­hang) een link naar de lite­ra­tuur. Daar vindt je pas ech­te een­zaam­heid: “De wereld­li­te­ra­tuur is een fan­tas­ti­sche staal­kaart van het leed dat een­zaam­heid heet: van de ijzing­wek­ken­de beklem­ming bij Josef K. in Kafka’s Het pro­ces tot de rade­lo­ze ver­la­ten­heid van Sha­ke­spe­a­res King Lear; van de ver­be­ten kan­ke­raar in Dostojevski’s Her­in­ne­rin­gen uit het onder­grond­se en zijn ver­twij­fel­de moor­de­naar Ras­kol­nik­ov in Mis­daad en straf tot de lyrisch ver­woor­de afzon­de­ring van de Ame­ri­kaan­se dich­te­res Emi­ly Dick­in­son; en van Gont­sja­ro­vs lam­len­di­ge Oblo­mov tot Bau­de­lai­res gedicht La soli­tu­de en Cole­rid­ges wan­ho­pi­ge Ancient Mari­ner, voort­drij­vend op een onme­te­lij­ke oce­aan.”

[RT] @NRC_Boeken: Nog geen veer­tig is Clau­dia Duras­tan­ti en het suc­ces lacht haar toe. Alles op orde denk je, maar nee: Duras­tan­ti lijdt aan het bedrie­gers­syn­droom. ‘De vreem­de­lin­ge’ (●●●●●) is het ver­slag van een exis­ten­ti­ë­le cri­sis. => Het bedrie­gers­syn­droom van een suc­ces­vol­le schrijf­ster — nrc

Ik klik­te op de link met ande­re ver­wach­tin­gen maar raak­te gaan­de­weg wel dege­lijk gefas­ci­neerd door het ver­haal van Clau­dia Duras­tan­ti en haar dove ouders die het ver­dom­men om geba­ren­taal te gebrui­ken. “Uit wer­ve­ling en cha­os boet­seert Clau­dia Duras­tan­ti het ver­slag van een exis­ten­ti­ë­le cri­sis. Het voelt als ver­raad dat ze haar car­ri­è­re en haar leven baseert op taal, ter­wijl woor­den voor haar ouders ‘ver­spil­ling van tijd en bete­ke­nis’ zijn. Ze is het koe­koeks­jong, het kind dat anders is. Ze werd de eru­die­te, artis­tie­ke taal­ge­brui­ker die de vrij­heid ver­o­ver­de om dit boek te schrij­ven.”

[3:00 PM] “De aard­be­ving van Lis­sa­bon was belang­rijk omdat die eraan bij­droeg dat de men­sen de wereld in een ander licht gin­gen zien. Ze ver­oor­zaak­te in de alge­meen aan­vaar­de visies scheu­ren die op den duur dwon­gen de kijk op de din­gen te ver­an­de­ren.” => @hansschnitzler: “Covid-19 blijkt slecht nieuws te zijn voor de men­se­lij­ke ijdel­heid.” Over de “geest­be­ving” die coro­na heet en de moge­lijk­heid van een nieu­we, gedeel­de erva­rings­ho­ri­zon. Krach­tig “pro­beer­sel” van Phi­lipp Blom => Een filo­so­fi­sche aard­be­ving. Het begin van een nieuw hoofd­stuk — de groe­ne amster­dam­mer

Natuur­lijk werd ik in eer­ste instan­tie aan­ge­trok­ken door de naam van de auteur van het essay in De Groe­ne, Phi­lipp Blom. Want laat dat nu net dege­ne zijn die het hand­boek geschre­ven heeft dat ik in de Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen zo ijve­rig zit te bestu­de­ren. Dus ik was benieuwd naar wat hij te schrij­ven had over de aard­be­ving van Lis­sa­bon en in hoe­ver­re er over­een­kom­sten zijn met de hui­di­ge corona­cri­sis: “Bei­de cri­ses heb­ben dezelf­de oor­zaak – de mens – en bei­de ont­wer­pen een­zelf­de uit­weg, name­lijk de sys­te­ma­ti­sche reduc­tie van de destruc­tie­ve en roof­zuch­ti­ge impact van de mens­heid op de pla­neet. Alleen als samen­le­vin­gen leren zich aan te pas­sen aan het virus, en niet méér mid­de­len inzet­ten dan ze duur­zaam kun­nen ver­brui­ken, kan er een con­struc­tief ant­woord op deze ramp wor­den gevon­den. Maar dat vraagt om een ver­an­de­ring van denk­ge­woon­ten die veel ouder zijn dan de Ver­lich­ting.”

Detail uit ‘Chris­tus die zijn won­den toont’ van Gio­van­ni Anto­nio Gal­li, cir­ca 1625–35

[3:02 PM] “Want als je blijft kij­ken, komt van­zelf de vraag op: moet ik nou geschokt zijn, of genie­ten? Die vraag is per­vers, maar hij komt wel en dan weet ik niet zo zeker of het doel van de afbeelding/film is bereikt.” => @wietekevanzeil: Hoe veel lij­den moet ten­toon­ge­steld wor­den om empa­thie op te roe­pen? In Oog voor Detail: uit­ver­gro­te pijn in de barok #Cara­vag­gio­Berni­ni => Lij­dens­por­no op de gevel van het Rijks: er gaat een vin­ger ín een wond en dat roept weer­zin en pijn op — volks­krant

Ik bleef han­gen bij de aan­blik van de wond die door twee han­den open­ge­trok­ken werd. Omdat de foto niet vier­kant is en in mijn twit­ter­feed voor­bij­kwam zag ik in eer­ste instan­tie alleen de wond. Niet de hand met daar­in ook een wond die als aan­wij­zing had kun­nen die­nen dat het hier een schil­de­rij met Jezus in de hoofd­rol betrof. Nu zag ik dus alleen die wond en moest terug­den­ken aan mijn LBO van vorig jaar waar ik ook met een wond (je of drie) uit het zie­ken­huis kwam. Toen ik uit­ge­mij­merd was las ik de bij­be­ho­ren­de tweet en klik­te door naar het arti­kel waar dui­ding werd gege­ven over het schil­de­rij van Gio­van­ni Anti­o­nio Gal­li: “Het beeld­ty­pe is een soort lij­dens­por­no, bedoeld om men­sen ervan te door­drin­gen hoe belang­rijk het lij­den van Chris­tus is en zich te ver­plaat­sen in de pijn, zoals Hij dat doet in jouw leed. In Span­je, Duits­land en Ita­lië zagen kun­ste­naars dit lan­ge tijd als bes­te optie om de lij­dens­ver­bon­den­heid zicht­baar te maken; het is de kern van de barok.” Ver­vol­gens trekt Van Zeil een lijn naar de tegen­woor­di­ge tijd en de mur­der porn zoals videos waar­in bij­voor­beeld Geor­ge Floyd de dood vindt genoemd wor­den. En waar­naar ze niet kan kij­ken, want “Het roept inder­daad empa­thie op, maar er wordt ook een har­de grens door­bro­ken van licha­me­lij­ke inte­gri­teit […]”.

[3:04 PM] Con­cerning indeed… => “But plea­se don’t lose sight how this can cut both ways.” => @jason_kint: The­re are many peo­p­le cele­bra­ting this. Even law­ma­kers. I get it. But plea­se don’t lose sight how this can cut both ways. And as @mariaressa taught me years ago, jour­na­lists and news­rooms unfor­tu­na­te­ly don’t coo­r­di­na­te together to leve­r­a­ge soci­al to spread facts and infor­ma­ti­on. => @ceciliakang: !!! “K‑pop Twit­ter and Alt Tik­Tok have a good alli­an­ce whe­re they spread infor­ma­ti­on amongst each other very quick­ly. They all know the algo­rithms and how they can boost videos to get whe­re they want.”

We begon­nen met Tik Tok en we ein­di­gen met Tik Tok, en dan met name de vraag of we het wel zo leuk moe­ten vin­den dat het een stel Tik­Tok­kers gelukt is om de cam­pag­ne­bij­een­komst van Trump te sabo­te­ren. Ja, toe­ge­ge­ven, natuur­lijk vond ik het eerst kos­te­lijk. Maar toen kwam de twij­fel. Is het wel zo posi­tief dat dit kan? Wat nu als ze (of een ver­ge­lijk­ba­re groep die ook tot zoiets in staat is) een ander doel­wit op het oog heb­ben dat mij veel meer na aan het hart is? Wat dan? Zal ik het dan ook zo leuk vin­den? Uit­ein­de­lijk wordt hier een kwets­baar­heid aan het licht gebracht die ieder­een met wat voor­be­rei­ding kan mis­brui­ken.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~