20221003

Van­zelf­spre­kend heb ik getwij­feld of ik naar de covid prik­lo­ca­tie moest gaan van­daag. Ener­zijds had ik een afspraak­be­ves­ti­ging ont­van­gen, maar ander­zijds was het mis­schien inder­daad zo dat ik een plek­je gere­ser­veerd had dat nu niet meer beschik­baar was voor iemand met een hoge­re urgen­tie. Ik besloot uit­ein­de­lijk toch te gaan en ter plek­ke eer­lijk op …

20221003 Lees meer »

20221002

Een voor­drin­ger is wat ik ben. Dat las ik van­daag op de site van de NOS: Vol­gens GGD GHOR zijn er altijd men­sen die de con­tro­les weten te omzei­len. Wie dat doet dringt voor ten kos­te van de men­sen die zo’n prik eer­der moe­ten krij­gen, zegt de woord­voer­der. web­si­te NOS Het ging hier om de her­haal­vac­ci­na­tie voor …

20221002 Lees meer »

20221001

Ont­dek gis­te­ren, begrijp van­daag Okto­ber is de Maand van de Geschie­de­nis, het groot­ste geschie­de­nis­eve­ne­ment van Neder­land. Samen met tal­lo­ze musea, bibli­o­the­ken, boek­han­dels, archie­ven en ande­re cul­tu­re­le instel­lin­gen orga­ni­seert de Maand meer dan vijf­hon­derd acti­vi­tei­ten door het hele land. Onder het mot­to ‘Ont­dek gis­te­ren, begrijp van­daag’ bren­gen we in okto­ber 2022 met het the­ma Wat een ramp! …

20221001 Lees meer »