MvdG: Witte wetenschap

Een fel­le aan­klacht door Patri­cia D. Gomez rich­ting de KNAW (Konink­lij­ke Neder­land­se Aka­de­mie van Weten­schap­pen) met de afwij­zing om de weten­schap­pe­lij­ke afde­ling van het NiN­see (Nati­o­naal Insti­tuut Neder­lands Sla­ver­nij­ver­le­den en erfe­nis) niet in haar orga­ni­sa­tie op te nemen. Door het weg­val­len van rijks­sub­si­die in 2012/2013 voor het eni­ge zwar­te ken­nis­in­sti­tuut dat onder­zoek doet naar hetLees ver­der…MvdG: Wit­te wetenschap

MvdG: Voedsel als identiteitspolitiek

Een in eer­ste instan­tie mis­schien vreem­de bij­dra­ge van Anne van Mou­rik voor het the­ma Oost/West van de Maand van de Geschie­de­nis. Het gaat name­lijk over voed­sel als poli­tiek wapen. Maar met de ver­wij­zing naar de Kou­de Oor­log en Oost- en West-Duits­­land is de stap naar voed­sel als pro­pa­gan­da­mid­del al snel gezet: De opde­ling van Duits­land inLees ver­der…MvdG: Voed­sel als identiteitspolitiek

MvdG: Gedeeld erfgoed en een gezamenlijke toekomst

Bij het arti­kel dat ik van­daag onder ogen krijg op de site van de Maand van de Geschie­de­nis gaan we voor de ver­an­de­ring nu eens niet op reis naar het (ver­re) Oos­ten of Wes­ten. Het is een per­soon­lij­ke over­pein­zing door Jin­na Smit (pro­gram­ma­lei­der Gedeeld Cul­tu­reel Erf­goed bij de Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed (RCE)) naarLees ver­der…MvdG: Gedeeld erf­goed en een geza­men­lij­ke toekomst

Spijtstenen en martelpalen

[Twit­ter RT] @JPeterBurger: Toe­ris­ten retour­ne­ren gesto­len spul­len naar Pom­peï omdat er een vloek op zou rus­ten. Meer van zul­ke ver­ha­len => Retour afzen­der: ste­nen sou­ve­nirs die onge­luk bren­gen RT: Tou­rists return ‘cur­sed’ arte­facts sto­len from #Pomp­eii a sto­ry often lin­ked with Egyp­ti­an relics and ‘Cel­tic’ sto­ne heads in #Fol­klo­re => Tou­rist returns sto­len arte­facts fromLees ver­der…Spijt­ste­nen en martelpalen

MvdG: Tradities, rem of springplank?

We gaan terug in de tijd naar het jaar 1939. En wel voor de wereld­ten­toon­stel­ling. Die werd gehou­den op drie plaat­sen zo lees ik op wiki­pe­dia. Of mis­schien is het beter te zeg­gen dat er meer­de­re ten­toon­stel­lin­gen waren die beschouwd wer­den door het comi­té dat hier­over gaat om in aan­mer­king te komen als een wereld­ten­toon­stel­ling:Lees ver­der…MvdG: Tra­di­ties, rem of springplank?

Winnen de wapenen?

Eer­ste deel – Acht­en­der­tig­ste hoofd­stuk: Het­welk han­delt over de merk­waar­di­ge rede­voe­ring die Don Qui­chot hield over de wape­nen en de let­te­ren Een ultra­kort hoofd­stuk­je waar­in Don Qui­chot ver­der gaat met zijn uit­leg over waar­om in zijn ogen de krijgs­man hoger gewaar­deerd dient te wor­den dan de man die leeft van zijn pen.  We waren geble­ven bijLees ver­der…Win­nen de wapenen?

MvdG: Lief dagboek

Het ont­breekt geluk­kig niet aan vari­a­tie op de site van de Maand van de Geschie­de­nis voor wat betreft de arti­ke­len rond­om het the­ma Oost/West. Na diver­se uit­stap­jes naar het ver­re Oos­ten blij­ven we nu dich­ter bij huis en wel in Zieu­went, een dorp­je in de Ach­ter­hoek waar ik pas voor het eerst over hoor­de toenLees ver­der…MvdG: Lief dagboek

Trump als cartoonfiguur, kinderboekenweek en een slim mondkapje

[Twit­ter 10:25 AM] “Som­mi­ge groe­pen weten pre­cies hoe je ophef orga­ni­seert. Ze spre­ken af om op woens­dag elf uur alle­maal #Hil­la­ry­Sucks­But­Not­Li­ke­Mo­ni­ca te twee­ten. Zo wordt de hashtag tren­ding topic. Jour­na­lis­ten pik­ken dit op en zo bereikt het de kran­ten­le­zer en tele­vi­sie­kij­ker.” => @Sara_Polak: Ha! Car­toon­lo­gi­ca is het Woord van de Dag in Trouw => Onder­zoe­ker:Lees ver­der…Trump als car­toon­fi­guur, kin­der­boe­ken­week en een slim mondkapje

MvdG: Het zand geeft en neemt

En we zijn weer terug in Egyp­te! In Ber­e­ni­ke om pre­cies te zijn. Nu bedol­ven onder het woes­tijn­zand maar ooit een flo­re­ren­de haven­stad aan de Rode Zee. Het arti­kel op de site van de Maand van de Geschie­de­nis is er weder­om een­tje aan­ge­bo­den door Nati­o­nal Geo­grap­hic His­to­ria (inclu­sief vele afbreek­streep­jes mid­den in zin­nen wat doetLees ver­der…MvdG: Het zand geeft en neemt

Uitgelicht

Mooi hoe het licht van de onder­gaan­de zon tus­sen de bomen door sij­pelt en enke­le exem­pla­ren van een oran­je gloed voor­ziet. Als­of ze uit­ver­ko­ren zijn. ~ ~ ~

Back to Top