Laat me met rust!

Deze blog­post is deel 32 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Een­en­der­tig­ste hoofd­stuk:

Over de kos­te­lij­ke gesprek­ken die gevoerd wer­den tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap, en wat er meer volgt

Ter­wijl het gezel­schap nog steeds onder­weg is naar het dichts­bij­zijn­de dorp om Don Qui­chot de hulp te bie­den die hij drin­gend nodig heeft (hoe­wel hij dat zelf zal ont­ken­nen) wil hij nu toch wel eens weten hoe het gesprek is gegaan tus­sen zijn knecht San­cho en zijn aan­be­den Dul­ci­nea. Het brengt San­cho in een moei­lij­ke situ­a­tie gezien hij de vrouw nog nooit eer­der heeft ont­moet, laat staan dat hij de brief van Don Qui­chot aan haar heeft weten te over­han­di­gen van­we­ge de toe­val­li­ge ont­moe­ting met de pas­toor en de bar­bier bij de her­berg.

Blijf lezen →

I like big books…

De bood­schap­pen waren gedaan. Ik zat in de auto en pro­beer­de te beden­ken wat ik alle­maal ver­ge­ten kon zijn. Voor­lo­pig niets. Net voor­dat ik wil­de weg­rij­den schoot me toch iets te bin­nen. Het was boe­ken­week.

Eer­der deze week had Inge gevraagd wel­ke boe­ken ik op mijn lijst­je had staan mocht ze in de gele­gen­heid zijn ergens iets te kopen zodat ik in ieder geval het boe­ken­week­ge­schenk aan mijn ver­za­me­ling kon toe­voe­gen. Mijn ant­woord dat ze geen moei­te hoef­de te doen dit jaar deed haar opkij­ken. Ik voer­de ver­schil­len­de rede­nen op. Ten eer­ste was ik een beet­je klaar met het ver­za­me­len om het ver­za­me­len. Ten twee­de had ik me voor­ge­no­men om de komen­de tijd wat min­der boe­ken te kopen en wat meer uit mijn eigen ver­za­me­ling te lezen. En dat beviel me tot nu toe erg goed.

Blijf lezen →

Rondje verkeerde timing

Deze blog­post is deel 5 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Gis­ter zag ik op de weer-app dat het van­daag zowat de hele dag zou gaan rege­nen. Het maak­te dus niet zo heel veel uit op welk tijd­stip ik zou gaan hard­lo­pen. Maar van­och­tend bij het ont­wa­ken was het gro­ten­deels droog en dat bleef het de eer­ste uren. Zon­der te chec­ken of dat zo zou blij­ven hees ik mij­zelf rond 11 uur in de hard­loop­kle­ren en begon aan een rond­je van mini­maal zeven kilo­me­ter.

Blijf lezen →

Don’t mention the ridderschap!

Deze blog­post is deel 31 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Der­tig­ste hoofd­stuk:

Gaan­de over de gevat­heid van de scho­ne Doro­tea en ande­re aar­di­ge en ver­ma­ke­lij­ke aan­ge­le­gen­he­den

Voor wie vori­ge week zon­dag ver­geefs heeft zit­ten wach­ten op een nieuw deel­tje in deze almaar groei­en­de reeks over het boek Don Qui­chot door Cer­van­tes wil ik graag mijn excu­ses aan­bie­den. Het had een sim­pe­le reden: ik had een paar daag­jes vrij­af geno­men op don­der­dag en vrij­dag en trok dat vakan­tie­ge­voel door naar het week­end. Pas laat op de zon­dag­avond bij het naar bed gaan rea­li­seer­de ik me hoe ik in gebre­ke was geble­ven. Sor­ry.

Blijf lezen →

Daar hep je regtop

Je rijdt ’s och­tends in je auto naar het werk en op de radio hoor je dat je recht hebt op kun­nen lezen en schrij­ven. En je denkt Ja! daar heb ik zeker recht op want heel je leven heb je al wil­len lezen en schrij­ven en je luis­tert goed wat je moet doen om daar recht op te heb­ben en het is heel mak­ke­lijk want je hoeft alleen maar naar daar heb je recht op punt nl te gaan. Maar eerst naar het werk dus moet je het ont­hou­den want opschrij­ven kun je het nog niet hoe­wel je daar wel recht op hebt.

Blijf lezen →