20200731 — Microblogging

[RT] @_KarenHao: When peo­p­le talk about “unin­ten­ded con­se­quen­ces,” says @png_marie, it sounds like they’­re saying the con­se­quen­ces couldn’t have been pre­dic­ted. But AI’s unin­ten­ded con­se­quen­ces are in fact high­ly pre­dic­ta­ble if you just look back at his­to­ry. => The pro­blems AI has today go back cen­tu­ries — MIT

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200730 — Microblogging: Een bloggersjubileum en de taal in interfaces

[RT] @frankmeeuwsen: Mijn 20 jarig jubi­le­um als blog­ger is hier! Inclu­sief blog­post en archief van oude blogs! AMA! => 20 jaar blog­gen, hoe doe je dat? — dig­gingthe­di­gi­tal

[Rt] @mirias: Goed stuk over de rol en de ont­wik­ke­ling van taal in inter­fa­ces — bij­voor­beeld hoe meer zoge­naam­de ‘cla­ri­ty’ vaak juist leidt tot meer ondoor­zich­tig­heid. => Look Who’s Tal­king — Real Life

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200729 — Microblogging

[RT] @bitsoffreedom: Hoi @MinPres, dit kan echt niet. Bur­gers afhan­ke­lijk van Facebook maken voor wat dan ook als over­heid is al niet OK. Maar exclu­sief infor­ma­tie tij­dens een gezond­heids­cri­sis op dat plat­form delen: bi-zar. => => Com­mu­ni­ca­tie van de over­heid hoort op een web­si­te van de over­heid — bits of free­dom => @MinPres: Het aan­tal coro­na­be­smet­tin­gen in ons land loopt op en daar­om is het essen­ti­eel dat we ons aan de basis­re­gels blij­ven hou­den. Ook op het ter­ras, het strand en de cam­ping. Lees de ver­kla­ring van @hugodejonge en mij hier: https://facebook.com/ministerpresident/posts/3271490172912672

[RT] @elziax: “Weten­schap is geen bron van zeker­heid, maar een sys­te­ma­ti­sche wor­ste­ling met onze­ker­heid… Het eni­ge wat je écht moet wan­trou­wen, zijn poli­ti­ci die onze­ker­heid en een kri­ti­sche hou­ding de oor­log ver­kla­ren.” Jamal Oua­ria­chi in @trouw over Thier­ry Bau­det en Dout­zen Kroes => Wan­trouw niet de weten­schap of de media, maar poli­ti­ci die een kri­ti­sche hou­ding de oor­log ver­kla­ren — trouw

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200727 — Microblogging

[12:05 PM] “We have alrea­dy been through the equi­va­lent of a soci­al media pan­de­mic – an unstop­pa­ble con­ta­gi­on that has sic­ke­ned our infor­ma­ti­on spa­ce, infec­ted our public dis­cour­se, silent­ly and invi­si­bly sub­ver­ted our elec­to­ral sys­tems.” => If you’re not ter­ri­fied about Facebook, you haven’t been paying atten­ti­on — the guar­di­an

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200725 — Microblogging

[RT] @lnvanzoonen: Ge-wel-dig! Pho­to­re­al #Roman Emper­or Pro­ject by @dvoshart (met dank @JonaLendering!) => Pho­to­re­al Roman Emper­or Pro­ject — medi­um

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~