Geen voorkeursbehandeling meer

[Twit­ter 3:33 PM] Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses elec­ti­on — the guar­di­an Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is een […]

Read More

Richting de vijf

Het voel­de goed en het ging iets min­der lang­zaam, dus besloot ik het rond­je van­daag wat op te rek­ken. Mis­schien dat er toch nog ergens wat basis­con­di­tie ergens in mijn gestel aan­we­zig is dat lang­zaam wak­ker aan het wor­den is. ~ ~ ~

Read More

Drie dagen regel in ere herstellen?

Opnieuw liet de gps me de eer­ste 800 meter in de steek. Het weer­hield me er niet van om voor de der­de keer deze week een klein rond­je te gaan hard­lo­pen. Zoals eer­der gezegd zon­der doel maar wel met de inten­tie zoveel als moge­lijk de drie dagen regel te vol­gen: nooit meer dan drie dagen […]

Read More

GPS moet nog wennen

Ikzelf mag dan weer de draad aar­ze­lend opge­pakt heb­ben, de gps van mijn spor­t­hor­lo­ge had er van­daag wat meer moei­te mee. Gis­te­ren duur­de het rela­tief al lang voor­dat ik zag dat er ver­bin­ding was met een sate­liet, maar van­daag leek het niet echt te luk­ken dus besloot ik er niet lan­ger op te wach­ten. Pas […]

Read More

De draad weer oppakken

Altijd weer die omstan­dig­he­den. Ze hou­den je af van ande­re zaken die veel leu­ker zijn. Zoals bij­voor­beeld hard­lo­pen. Te lang niet meer gedaan. Maar van­daag, geheel toe­val­lig op de eer­ste dag van een nieu­we maand, heb ik de hard­loop­schoe­nen weer aan­ge­trok­ken voor een klein rond­je om er in te komen. Voor­lo­pig geen ande­re plan­nen dan […]

Read More

Boeken voor het sluiten van de maand, spreeuwen op hoogspanning en technische problemen in de nacht

[Twit­ter 1:47 PM] Last minu­te shop­ping in het kader van de Maand van de Geschie­de­nis #MvdG en geluk­kig was ‘Rei­zi­gers van een nieu­we tijd’ van @abdelkabenali nog beschik­baar bij de bete­re boek­han­del in Bem­mel. Van­daag kwam ik erach­ter dat ik het essay geschre­ven door Abdel­ka­der Bena­li voor de Maand van de Geschie­de­nis hele­maal ver­ge­ten was […]

Read More

Prikkelend erfgoed — ‘wrijving geeft ook glans’ en emotionele netwerken

[Twit­ter RT] @CDrieenhuizen: En daar gaan we weer: webi­nar van col­le­ga Pie­ter de Bruijn is van start gegaan! #maand­van­de­ge­schie­de­nis @Cultuur_OU Om iets voor ach­ten zat ik er klaar voor. Met een kop kof­fie zon­der iets erbij. Na wat infor­meel geklets in de chat­ruim­te (inmid­dels begin ik som­mi­ge docen­ten en mede­stu­den­ten wat ‘beter’ te ken­nen van […]

Read More