Privacybeleid

 

Over deze site

Dit is mijn plek op het inter­net waar ik per­soon­lijke belevenis­sen, foto’s, ver­halen, recen­cies en wat al niet meer deel met de rest van de wereld die het wil lezen. Het web­site-adres is https://www.peterpellenaars.nl maar dat had je miss­chien al ont­dekt.

Welke persoonlijke data verzamel ik van jou en waarom is dat nodig

In principe verza­mel ik geen per­soon­lijke data van jou als bezoek­er op mijn site. Je kunt anon­iem door mijn blog­post bladeren en zolang je geen reac­tie achter­laat zal hoo­gu­it het bezoek zelf en de duur daar­van gereg­istreerd wor­den. Niet wie er op bezoek is geweest.

Met betrekking tot reacties onder mijn blogposts

Dat is noodged­won­gen anders in het geval je een reac­tie plaatst bij een blog­post. Om spam te kun­nen onder­schei­den wordt een min­i­male set van data verza­meld zoals getoond in het reac­tiefor­muli­er (de ver­plichte velden) alsook het IP-adres en de gebruik­te brows­er.

Cookies

Boven­di­en kun je bij het plaat­sen van een reac­tie aangeven of je naam, je e-mailadres en web­site in een cook­ie opges­la­gen mogen wor­den. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reac­tie. Deze cook­ies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Blog­posts op deze site kun­nen inges­loten (embed­ded) inhoud tonen. Bijvoor­beeld video’s, muziek­streams of afbeeldin­gen. Inges­loten inhoud van andere web­sites gedraagt zich exact het­zelfde alsof de bezoek­er deze andere web­site heeft bezocht.

Deze web­sites kun­nen data over jou verza­me­len, cook­ies gebruiken, track­ing van derde par­ti­jen insluiten en je inter­ac­tie met deze inges­loten inhoud mon­i­toren, inclusief de inter­ac­tie met inges­loten inhoud als je een account hebt en ingel­ogd bent op die web­site.

Ik probeer dit zoveel mogelijk te ver­mi­j­den door bijvoor­beeld een afbeeld­ing van een video te plaat­sen met daaron­der de link naar de web­site waar de video afge­speeld kan wor­den, zodat je zelf kunt besluiten om die site te bezoeken. Maar niet alti­jd is dit mogelijk.

Hoe lang bewaar ik jouw data

Wan­neer je een reac­tie achter­laat dan wordt die reac­tie en de meta­da­ta van die reac­tie voor alti­jd bewaard. Op deze manier kun­nen we ver­vol­gre­ac­ties automa­tisch herken­nen en goed­keuren in plaats van dat we ze moeten mod­er­eren.

Welke rechten heb je over je data

Indi­en je ooit een of meerdere reac­ties hebt achter gelat­en, kun je via peter­pel­lenaars @ me punt com ver­zoeken om een exportbe­stand van je per­soon­lijke data die ik van je heb opges­la­gen. Je kan ook ver­zoeken dat ik de per­soon­lijke data die ik van je heb ver­wi­jder. Dit bevat geen data die ik ver­plicht moet bewaren in ver­band met admin­is­tratieve, wet­telijke of beveilig­ings­doelein­den.

Waar ik jouw data naartoe stuur

Zoals eerder al ver­meld wor­den reac­ties van bezoek­ers door een geau­toma­tiseerd spamde­tec­tie ser­vice beo­ordeeld. Op mijn site maak ik daar­voor gebruik van de Akismet plu­g­in.

Verder wordt jouw data met nie­mand anders gedeeld.

~ ~ ~