Privacybeleid

Over deze site

Dit is mijn plek op het inter­net waar ik per­soon­lij­ke bele­ve­nis­sen, foto’s, ver­ha­len, recen­cies en wat al niet deel met de rest van de wereld. Het web­si­te-adres is peterpellenaars.nl maar dat had je mis­schien al ontdekt.

Wel­ke per­soon­lij­ke data ver­za­mel ik van jou en waar­om is dat nodig

In prin­ci­pe ver­za­mel ik geen per­soon­lij­ke data van jou als bezoe­ker op mijn site. Je kunt ano­niem door mijn blog­post bla­de­ren en zolang je geen reac­tie ach­ter­laat zal hoog­uit het bezoek zelf en de duur daar­van gere­gi­streerd wor­den. Niet wie er op bezoek is geweest.

Met betrek­king tot reac­ties onder mijn blogposts

Dat is nood­ge­dwon­gen anders in het geval je een reac­tie plaatst bij een blog­post. Om spam te kun­nen onder­schei­den wordt een mini­ma­le set van data ver­za­meld zoals getoond in het reac­tie­for­mu­lier (de ver­plich­te vel­den) als­ook het IP-adres en de gebruik­te browser.

Coo­kies

Boven­dien kun je bij het plaat­sen van een reac­tie aan­ge­ven of je naam, je e‑mailadres en web­si­te in een coo­kie opge­sla­gen mogen wor­den. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gege­vens niet opnieuw hoeft in te vul­len voor een nieu­we reac­tie. Deze coo­kies zijn een jaar lang geldig.

Inge­slo­ten inhoud van ande­re websites

Blog­posts op deze site kun­nen inge­slo­ten (embed­ded) inhoud tonen. Bij­voor­beeld video’s, muziekstreams of afbeel­din­gen. Inge­slo­ten inhoud van ande­re web­si­tes gedraagt zich exact het­zelf­de als­of de bezoe­ker deze ande­re web­si­te heeft bezocht.

Deze web­si­tes kun­nen data over jou ver­za­me­len, coo­kies gebrui­ken, trac­king van der­de par­tij­en inslui­ten en je inter­ac­tie met deze inge­slo­ten inhoud moni­to­ren, inclu­sief de inter­ac­tie met inge­slo­ten inhoud als je een account hebt en inge­logd bent op die website.

Ik pro­beer dit zoveel moge­lijk te ver­mij­den door bij­voor­beeld een afbeel­ding van een video te plaat­sen met daar­on­der de link naar de web­si­te waar de video afge­speeld kan wor­den, zodat je zelf kunt beslui­ten om die site te bezoe­ken. Maar niet altijd is dit mogelijk.

Hoe lang bewaar ik jouw data

Wan­neer je een reac­tie ach­ter­laat dan wordt die reac­tie en de met­a­da­ta van die reac­tie voor altijd bewaard. Op deze manier kun­nen we ver­volg­re­ac­ties auto­ma­tisch her­ken­nen en goed­keu­ren in plaats van dat we ze moe­ten modereren.

Wel­ke rech­ten heb je over je data

Indien je ooit een of meer­de­re reac­ties hebt ach­ter gela­ten, kun je via peter­pel­le­naars @ me punt com ver­zoe­ken om een export­be­stand van je per­soon­lij­ke data die ik van je heb opge­sla­gen. Je kan ook ver­zoe­ken dat ik de per­soon­lij­ke data die ik van je heb ver­wij­der. Dit bevat geen data die ik ver­plicht moet bewa­ren in ver­band met admi­ni­stra­tie­ve, wet­te­lij­ke of beveiligingsdoeleinden.

Waar ik jouw data naar­toe stuur

Zoals eer­der al ver­meld wor­den reac­ties van bezoe­kers door een geau­to­ma­ti­seerd spam­de­tec­tie ser­vi­ce beoor­deeld. Op mijn site maak ik daar­voor gebruik van de Akis­met plugin.

Ver­der wordt jouw data met nie­mand anders gedeeld.