50books — Vraag 50

Deze blog­post is deel 50 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou voor­uit, ikzelf dan toch) voor moge­lijk had gehou­den heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­teer­de vraag pos­ten. Als inspi­ra­tie voor ande­re blog­gers om er een mooie blog­post over te schrij­ven. Voor mezelf om rus­tig alle Lees ver­der

50books — Vraag 49

Deze blog­post is deel 49 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 49! Nu gaat het opeens toch wel heel erg snel rich­ting het ein­de van deze in een opwel­ling gebo­ren actie die me het hele jaar veel vol­doe­ning heeft gege­ven. Voor vol­gen­de week heb ik een mooie afslui­ting in gedach­ten maar voor van­daag wil ik stil staan bij het feno­meen van de boek­blog­gers.

Lees ver­der

50books — Vraag 48

Deze blog­post is deel 48 van 50 in de serie 50books — 2013

We nade­ren het ein­de van de 50 vra­gen. Van­daag num­mer 48. Nog steeds heb ik geen moei­te om een nieu­we vraag te ver­zin­nen. Eer­der is het de tijd die me soms ont­breekt om er een fat­soen­lijk inlei­dend blogje bij te ver­zin­nen. Deze week is het ook nog eens de ruim­te die me par­ten Lees ver­der

50books — Vraag 47

Deze blog­post is deel 47 van 50 in de serie 50books — 2013

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­tie van dit bij­na voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan Lees ver­der

50books — Vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is inmid­dels tra­di­tie gewor­den. Iets waar ik elk jaar weer naar uit­kijk: mijn jaar­lijk­se ver­die­ping in twee boe­ken die ik her­lees en her­lees zon­der ze ooit hele­maal echt te door­gron­den. Ik denk dat ze te moei­lijk voor me zijn. De vele filo­so­fi­sche uit­wei­din­gen gaan me Lees ver­der