Archief

Reacties 14

50books — Vraag 50

This entry is part 50 of 50 in the series 50books — 2013

Het is me gelukt! Wat nie­mand (nou voor­uit, ikzelf dan toch) voor moge­lijk had gehou­den heb ik vol­bracht. Een jaar lang elke week een boek-gere­la­­teer­­de vraag pos­ten. Als inspi­ra­tie voor ande­re blog­gers om er een mooie blog­post over te schrij­ven. Voor mezelf om rus­tig alle… Lees meer

Reacties 10

50books — Vraag 49

This entry is part 49 of 50 in the series 50books — 2013

Vraag 49! Nu gaat het opeens toch wel heel erg snel rich­ting het ein­de van deze in een opwel­ling gebo­ren actie die me het hele jaar veel vol­doe­ning heeft gege­ven. Voor vol­gen­de week heb ik een mooie afslui­ting in gedach­ten maar voor van­daag wil ik… Lees meer

Reacties 12

50books — Vraag 48

This entry is part 48 of 50 in the series 50books — 2013

We nade­ren het ein­de van de 50 vra­gen. Van­daag num­mer 48. Nog steeds heb ik geen moei­te om een nieu­we vraag te ver­zin­nen. Eer­der is het de tijd die me soms ont­breekt om er een fat­soen­lijk inlei­dend blogje bij te ver­zin­nen. Deze week is het… Lees meer

Reacties 17

50books — Vraag 47

This entry is part 47 of 50 in the series 50books — 2013

Hal­ver­we­ge 2010 begon in NRC een serie bespre­kin­gen van vijf­tien boe­ken die gezien wer­den als (de) belangrijk(st)e non-fic­­tie van dit bij­na voor­bije decen­ni­um: De Oogst 2001–2010. Opti­mis­tisch begon ik aan mijn eigen blog­pro­ject om zelf ook elk gese­lec­teerd boek te bespre­ken. Op het ver­keer­de been gezet… Lees meer

Reacties 11

50books — Vraag 46

This entry is part 46 of 50 in the series 50books — 2013

Momen­teel ben ik hele­maal in de ban van een boek waar één van de ver­haal­lij­nen zich in de kant­lijn van het geschre­ve­ne afspeelt. De roman Ship of The­seus geschre­ven door V.M. Stra­ka (de vraag is of boek en schrij­ver ooit heb­ben bestaan) wordt name­lijk gele­verd… Lees meer

Reacties 12

50books — Vraag 45

This entry is part 45 of 50 in the series 50books — 2013

Het is inmid­dels tra­di­tie gewor­den. Iets waar ik elk jaar weer naar uit­kijk: mijn jaar­lijk­se ver­die­ping in twee boe­ken die ik her­lees en her­lees zon­der ze ooit hele­maal echt te door­gron­den. Ik denk dat ze te moei­lijk voor me zijn. De vele filo­so­fi­sche uit­wei­din­gen gaan… Lees meer