Series: 50books - 2013

50books — Vraag 44

Deze blog­post is deel 44 van 50 in de serie 50books — 2013

Gis­ter bezocht ik de Boe­ken­beurs in Ant­wer­pen samen met een aan­tal col­le­ga boek­blog­gers van de Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur lees­club. We waren uit­ge­no­digd door uit­ge­ve­rij De Geus (waar­voor nog­maals dank) om later op de dag de schrij­ver Patrick Ness te mogen inter­vie­wen naar aan­lei­ding van zijn nieu­we boek ‘Zeven minu­ten na mid­der­nacht’. Tij­dens het uiterst infor­me­le maar o zo infor­ma­tie gespek (waar­over de komen­de tijd meer) kwa­men we onder ande­re te spre­ken over emo­ties in een ver­haal. Patrick (mag ik Patrick zeg­gen? ja dat mag ik) gaf aan dat hij er naar streeft om zo eer­lijk als moge­lijk te zijn in het oproe­pen van die emo­ties en het toe­pas­sen van trucs te ver­mij­den. Daar­voor leest hij zijn werk veel­vul­dig door van­uit de ogen van een lezer om te zien of hij geraakt wordt door de soms hef­tig emo­ti­o­ne­le pas­sa­ges die hij zelf geschre­ven heeft.

Blijf lezen →

50books — Vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 50 in de serie 50books — 2013

Deze week was ik in gesprek met een goe­de vrien­din over een boek dat we had­den gele­zen. We waren er alle­bei erg over te spre­ken. Ter­loops beken­de zij dat ze pas veel later had ont­dekt dat de auteur niet een man maar een vrouw was. De exo­ti­sche naam had haar op het ver­keer­de spoor gezet. Ik moest lachen (sor­ry). Van­we­ge mijn werk heb ik de laat­ste jaren steeds vaker te maken gekre­gen met collega’s uit het land waar de roots van de schrijf­ster in kwes­tie lig­gen. Daar­door wist ik zelf van­af het begin dat het hier een vrouw betrof die het boek geschre­ven had. Maar even ter­loops (Fuck de ter­loops­heid! Fuck mijn inte­res­sant­doe­ne­rig­heid!) ver­tel­de ik haar dat ook zon­der de sek­se van de auteur te weten ik het wel gera­den zou heb­ben.

Blijf lezen →

50books — Vraag 42

Deze blog­post is deel 42 van 50 in de serie 50books — 2013

Het mag geen ver­ras­sing zijn dat van­daag de dag alle dagen, weken, maan­den en jaren wel in het teken van het een of het ander staan. Zo ont­dek­te ik onlangs dat 2013 is uit­ge­roe­pen tot Jaar van het voor­le­zen. Hoe­wel, mis­schien is het beter om te zeg­gen dat ik het her­ont­dek­te. Want toen ik de web­si­te zag wist ik me te her­in­ne­ren dat ik hier al vaker over had gele­zen op ver­schil­len­de plaat­sen. Het was me alleen niet bij­ge­ble­ven.

Blijf lezen →

50books — Vraag 41

Deze blog­post is deel 41 van 50 in de serie 50books — 2013

Vori­ge week won de Cana­de­se schrijf­ster Ali­ce Mun­ro (1931) de Nobel­prijs voor lite­ra­tuur. Het zal jul­lie als boek­lief­heb­ber hoogst­waar­schijn­lijk niet ont­gaan zijn. In de vele arti­ke­len die er naar aan­lei­ding van deze gebeur­te­nis ver­sche­nen viel op dat er wei­nig nega­tie­ve bericht­ge­ving tus­sen zat over de keu­ze van het Nobel­co­mi­té. Dat is wel eens anders geweest en geluk­kig bleef het gekib­bel dit jaar ach­ter­we­ge. Mocht er al iets ver­ve­lends te ver­mel­den zijn, dan was het de onge­luk­ki­ge omstan­dig­heid dat Mun­ro de laat­ste jaren flinkt suk­kelt met haar gezond­heid en daar­door niet in staat was de prijs zelf op te komen halen.

Blijf lezen →

50books — Vraag 40

Deze blog­post is deel 40 van 50 in de serie 50books — 2013

Ieder­een kent er wel een paar. Zo’n flauw grap­je tij­dens je jeugd dat elke keer weer voor­bij kwam. Niet omdat ze zo leuk waren maar omdat ze vaak onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den waren met een bepaal­de per­soon of terug­ke­ren­de situ­a­tie. Zo her­in­ner ik mij­zelf nog altijd de opmer­king die mijn vader altijd maak­te wan­neer we gin­gen vis­sen. In de auto op weg naar de vis­plek van de dag, vroeg ik hem dan stee­vast waar de mees­te vis zat hoe­wel ik het ant­woord allang wist. ‘Tus­sen de kop en de staart, jon­gen’, zei hij olijk en gaf me ver­vol­gens vaak ook nog een por in mijn zij of een klap op mijn schou­ders. Ik kon er niets aan doen maar moest er elke keer weer om lachen. Ook nu ter­wijl ik dit schrijf heb ik een grijns op mijn gezicht.

Blijf lezen →

50books — Vraag 39

Deze blog­post is deel 39 van 50 in de serie 50books — 2013

De afge­lo­pen week publi­ceer­de het weten­schap­pe­lij­ke maga­zi­ne Sci­en­ce een onder­zoek naar de mate van empa­thisch ver­mo­gen bij lezers van lite­ra­tuur. De stu­die door David Comer Kidd en Ema­nu­e­le Cas­ta­no heb ik zelf niet gele­zen omdat alleen beta­len­de abon­nees van Sci­en­ce erbij kunnen.[1] Ik heb het dus moe­ten doen met diver­se blog­posts die er al snel aan­dacht aan gaven. Laat ik aller­eerst de samen­vat­ting geven zoals deze op de site van Sci­en­ce te lezen is:

Blijf lezen →