50books - 2013

50books — Vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 50 in de serie 50books — 2013

Deze week was ik in gesprek met een goe­de vrien­din over een boek dat we had­den gele­zen. We waren er alle­bei erg over te spre­ken. Ter­loops beken­de zij dat ze pas veel later had ont­dekt dat de auteur niet een man maar een vrouw was. De exo­ti­sche naam had haar op het ver­keer­de Lees ver­der

50books — Vraag 41

Deze blog­post is deel 41 van 50 in de serie 50books — 2013

Vori­ge week won de Cana­de­se schrijf­ster Ali­ce Mun­ro (1931) de Nobel­prijs voor lite­ra­tuur. Het zal jul­lie als boek­lief­heb­ber hoogst­waar­schijn­lijk niet ont­gaan zijn. In de vele arti­ke­len die er naar aan­lei­ding van deze gebeur­te­nis ver­sche­nen viel op dat er wei­nig nega­tie­ve Lees ver­der

50books — Vraag 40

Deze blog­post is deel 40 van 50 in de serie 50books — 2013

Ieder­een kent er wel een paar. Zo’n flauw grap­je tij­dens je jeugd dat elke keer weer voor­bij kwam. Niet omdat ze zo leuk waren maar omdat ze vaak onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den waren met een bepaal­de per­soon of terug­ke­ren­de situ­a­tie. Zo her­in­ner ik mij­zelf nog altijd de opmer­king die mijn vader altijd maak­te Lees ver­der

50books — Vraag 39

Deze blog­post is deel 39 van 50 in de serie 50books — 2013

De afge­lo­pen week publi­ceer­de het weten­schap­pe­lij­ke maga­zi­ne Sci­en­ce een onder­zoek naar de mate van empa­thisch ver­mo­gen bij lezers van lite­ra­tuur. De stu­die door David Comer Kidd en Ema­nu­e­le Cas­ta­no heb Lees ver­der

50books — Vraag 38

Deze blog­post is deel 38 van 50 in de serie 50books — 2013

Vroe­ger, in de tijd dat men elkaar nog ver­ha­len ver­tel­de bij het kamp­vuur, was het onver­mij­de­lijk dat deze ver­ha­len con­ti­nu aan ver­an­de­ring onder­he­vig waren. Het kon dezelf­de ver­tel­ler zijn die er iede­re keer weer een ande­re invul­ling aan gaf gezien zijn stem­ming van de dag Lees ver­der

50books — Vraag 37

Deze blog­post is deel 37 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer ik voor mijn boe­ken­kast sta, dan heb ik vaak het gevoel in een snoep­win­kel of deli­ca­tes­sen­zaak te ver­ke­ren. Of in ieder geval in een win­kel waar ze alle­maal etens­waar of goe­de­ren ver­ko­pen die ik graag zou wil­len heb­ben. Het gro­te ver­schil is natuur­lijk dat alles in Lees ver­der