Series: 50books - 2013

50books — Vraag 38

Deze blog­post is deel 38 van 50 in de serie 50books — 2013

Vroe­ger, in de tijd dat men elkaar nog ver­ha­len ver­tel­de bij het kamp­vuur, was het onver­mij­de­lijk dat deze ver­ha­len con­ti­nu aan ver­an­de­ring onder­he­vig waren. Het kon dezelf­de ver­tel­ler zijn die er iede­re keer weer een ande­re invul­ling aan gaf gezien zijn stem­ming van de dag of de reac­ties van zijn toe­hoor­ders. Of het ver­haal werd (gedeel­te­lijk) opge­pikt door iemand anders die er een iet­wat ande­re wen­ding aan kon geven. Op deze manier ont­ston­den er vele ver­schil­len­de ver­sies die uit­waai­er­den over gro­te gebie­den. Van­we­ge het ont­bre­ken van een oer­ver­sie in een of ande­re tast­ba­re vorm was het natuur­lijk onmo­ge­lijk om te her­lei­den welk gedeel­te oor­spron­ke­lijk was en wat er alle­maal later bij ver­zon­nen was. Het deed ook niet ter zake. De bedoe­ling was om te ver­ma­ken of om bepaal­de tra­di­ties en gebeur­te­nis­sen niet ver­lo­ren te laten gaan.

Blijf lezen →

50books — Vraag 37

Deze blog­post is deel 37 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer ik voor mijn boe­ken­kast sta, dan heb ik vaak het gevoel in een snoep­win­kel of deli­ca­tes­sen­zaak te ver­ke­ren. Of in ieder geval in een win­kel waar ze alle­maal etens­waar of goe­de­ren ver­ko­pen die ik graag zou wil­len heb­ben. Het gro­te ver­schil is natuur­lijk dat alles in mijn boe­ken­kast al van mij­zelf is. Ik kan pak­ken wat ik wil zon­der dat bij het ver­la­ten van de kamer er een alarm afgaat en een bewa­ker mij ver­vol­gens apart neemt voor onder­vra­ging.

Blijf lezen →

50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die ’s och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk voor de mara­thon aldaar. Het bij­zon­de­re is dat je deze mara­thon als duo kunt lopen. Dus geza­men­lijk de afstand over­brug­gen door beur­te­lings te fiet­sen en te lopen. In dit geval ga ik met iemand die als voor­be­rei­ding voor de mara­thon van Amster­dam in okto­ber, mor­gen als laat­ste test 30 km aan één stuk wil lopen. Daar­na mag ik de laat­ste 12 km afleg­gen.

Blijf lezen →

50books — Vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer je regel­ma­tig een boek­han­del bezoekt, of een bepaal­de auteur op de voet volgt, dan kan het haast niet anders dat je een keer in de gele­gen­heid bent geweest een sig­neer­ses­sie bij te wonen. Zeker rond­om de Boe­ken­week loop je gro­te kans tij­dens een bezoek­je aan de boe­ken­han­del een meer of min­der beken­de auteur aan een tafel­tje te zien zit­ten, waar hope­lijk voor het ego van de betref­fen­de sig­neer­der een lan­ge rij lief­heb­bers met veel­al een sta­pel­tje boe­ken in de hand wach­ten op liefst een per­soon­lij­ke bood­schap in als het kan zwie­rig hand­schrift op het schut­blad.

Blijf lezen →

50books — vraag 34

Deze blog­post is deel 34 van 50 in de serie 50books — 2013

En ze leef­den nog lang en geluk­kig’. Ik weet niet hoe het met jul­lie was, maar wan­neer ik vroe­ger deze slot­zin las nadat ik dagen door­ge­bracht had met de held van een onwaar­schijn­lijk span­nend ver­haal, dan daal­de met terug­wer­ken­de kracht het gele­ze­ne aan­zien­lijk in waar­de. Stom vond ik het. Onwaar­schijn­lijk. OK, de prins en de prin­ses (als wil­le­keu­rig voor­beeld) had­den elkaar dan wel gevon­den na vele avon­tu­ren, maar was dat het dan? Moesten ze de rest van hun ver­de­re lan­ge lan­ge leven teren op deze gebeur­te­nis­sen? Bleef er voor hen niets over dan de dage­lijk­se konink­lij­ke sleur van lint­jes door­knip­pen en een vol­gen­de gene­ra­tie prin­sen en prin­ses­jes voort­bren­gen?

Blijf lezen →

50books — vraag 33

Deze blog­post is deel 33 van 50 in de serie 50books — 2013

Laat ik aller­eerst begin­nen met te zeg­gen wat een gewel­dig ini­ti­a­tief ik #50books vind. Elke zon­dag­och­tend is het stee­vast de eer­ste blog­post die ik ga lezen. En ’s avonds nog­maals, maar dan voor­al om de reac­ties. Ik ben daar­om erg ver­eerd dat ik een gast­blog mag schrij­ven met een vraag die mij al een tijd­je door het hoofd spookt.

Blijf lezen →