50books - 2013

50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die ‘s och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk Lees ver­der

50books — Vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 50 in de serie 50books — 2013

Wan­neer je regel­ma­tig een boek­han­del bezoekt, of een bepaal­de auteur op de voet volgt, dan kan het haast niet anders dat je een keer in de gele­gen­heid bent geweest een sig­neer­ses­sie bij te wonen. Zeker rond­om de Boe­ken­week loop je gro­te kans tij­dens een bezoek­je aan de boe­ken­han­del Lees ver­der

50books — vraag 34

Deze blog­post is deel 34 van 50 in de serie 50books — 2013

En ze leef­den nog lang en geluk­kig’. Ik weet niet hoe het met jul­lie was, maar wan­neer ik vroe­ger deze slot­zin las nadat ik dagen door­ge­bracht had met de held van een onwaar­schijn­lijk span­nend ver­haal, dan daal­de met terug­wer­ken­de kracht het gele­ze­ne aan­zien­lijk in waar­de. Lees ver­der

50books — vraag 33

Deze blog­post is deel 33 van 50 in de serie 50books — 2013

Laat ik aller­eerst begin­nen met te zeg­gen wat een gewel­dig ini­ti­a­tief ik #50books vind. Elke zon­dag­och­tend is het stee­vast de eer­ste blog­post die ik ga lezen. En ‘s avonds nog­maals, maar dan Lees ver­der

50books — vraag 32

Deze blog­post is deel 32 van 50 in de serie 50books — 2013

Van­daag gaan we een test­je uit­voe­ren. Dat doet het altijd wel goed tij­dens de vakan­tie. Lek­ker onder­uit­ge­zakt een aan­tal stel­lin­gen door­ne­men en aan­ge­ven in hoe­ver­re ze op jou van toe­pas­sing zijn.

Ik kwam op het idee door Lees ver­der

50books — vraag 31

Deze blog­post is deel 31 van 50 in de serie 50books — 2013

Dit week­end krui­sen de wegen van vele vakan­tie­gan­gers zich zoals elk jaar weer op aller­lei plaat­sen. Vlieg­vel­den, snel­we­gen, sta­ti­ons en havens zul­len ver­ge­ven zijn van groe­pen men­sen die hope­lijk ont­span­nen en relaxed op weg naar huis zijn ter­wijl tege­lij­ker­tijd ande­re groe­pen Lees ver­der