Series: 50books - 2013

50books — vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 8:
Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Onge­acht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan beste­den gevoels­ma­tig steeds min­der aan het wor­den is. Aller­lei ander zaken vra­gen ook om aan­dacht. Nemen tijd in die ik lie­ver had besteed aan lezen. Daar­om blij­ven er boe­ken lig­gen. Natuur­lijk heeft het ook te maken met het feit dat ik door de jaren heen lang­za­mer ben gaan lezen. Ook raak ik vaker afge­leid, waar­door ik later weer een stuk­je terug moet om de draad weer op te pak­ken waar ik geble­ven ben. Ver­der stop ik niet met het aan­schaf­fen van nieu­we boe­ken.

Blijf lezen →

50books — vraag 7

Deze blog­post is deel 7 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 7:
Lees jij alleen in het Neder­lands?

Dat het #50books ini­ti­a­tief goed ont­van­gen wordt, kan ik niet alleen aflei­den uit de con­stan­te stroom bij­dra­ges onder de blogvra­gen, maar ook uit het aan­tal nieu­we vra­gen die me toe­ge­zon­den wor­den. Dat is zeker han­dig na zo’n week waar­in ik door een flin­ke griep de mees­te tijd met koorts, hoofd- en spier­pijn ver­plicht bed heb moe­ten hou­den. Dan is de inspi­ra­tie even ver te zoe­ken.

Blijf lezen →

50books — vraag 6

Deze blog­post is deel 6 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 6:
Ben jij een muziek­le­zer?

Zoals ik gis­ter schreef, is een bezoek­je aan de stad bij mij pas afge­rond wan­neer ik ook de kans heb gehad wat te neu­zen in de schap­pen van de muziek- en boek­win­kels. Thuis is het dan genie­ten om met ver­se muziek op de ach­ter­grond te bla­de­ren door de nieuw aan­ge­schaf­te boe­ken en de vaak smaak­vol vorm­ge­ge­ven boek­werk­jes bij de cd’s. Daar kan wei­nig tegen­op. Zet ik me er een­maal toe om seri­eus te gaan lezen dan heb ik meest­al klas­sie­ke of jaz­zy muziek aan staan. Muziek die niet teveel voor aflei­ding zorgt maar een aan­ge­na­me sfeer cre­ëert waar­in ik gecon­cen­treerd bezig kan zijn.

Blijf lezen →

50books — vraag 5

Deze blog­post is deel 5 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik wel­eens bij #NR (Now Rea­ding) om te zien wat de tweeps zoal bewe­ren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment popu­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 sha­des wat de klok sloeg, the hor­ror…), maar eer­der scroll ik door de time­li­ne om te zien of ik inte­res­san­te tips zie om aan mijn immer uit­dij­en­de ‘nog te lezen’ lees­lijst toe te voe­gen. Nu er op het #50books ini­ti­a­tief best wel veel gere­a­geerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­lief­heb­bers op het nacht­kast­je of lees­ta­fel­tje ligt.

Blijf lezen →

50books — vraag 4

Deze blog­post is deel 4 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 4:
Van wel­ke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?

Fans. Je hebt ze in alle soor­ten en maten. Ieder­een heeft wel ooit in zijn of haar jeugd een idool gehad. Veel­al waren dit groot­he­den uit de film-, sport- of muziek­we­reld. Men zag ze als voor­beel­den wel­ke in alle opzich­ten gevolgd moesten wor­den. Van wie men de slaap­ka­mer vol hing met pos­ters. De agen­da vol plak­te met afbeel­din­gen of vol schreef met de naam (vaak hei­me­lijk aan­ge­vuld met lief­des­be­tui­gin­gen). En waar­van men mis­schien ’s nachts zo af en toe droom­de. Niets kon­den deze hel­den en hel­din­nen fout doen in de ogen van de ware fan. Soms zelfs kon dit gedrag van haast reli­gi­eu­ze aan­bid­ding door­slaan in het obses­sief ‘stal­ken’ van een idool.  Maar dan pra­ten we over de nega­tie­ve uit­was­sen van dit feno­meen van per­soons­ver­heer­lij­king.

Blijf lezen →

50books — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 3:
Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen?

Ieder­een heeft wel een plek waar je je het meest pret­tig voelt om een boek te lezen. Voor de een moet dat per se in een rus­ti­ge en afge­scherm­de omge­ving zijn omdat alle exter­ne prik­kels de con­cen­tra­tie ver­sto­ren, ter­wijl de ander kan genie­ten van een boek mid­den in de druk­te van trein, strand of lunch­ca­fé. Ook kan ik me zo voor­stel­len dat je mis­schien wel een idee hebt over hoe voor jou die favo­rie­te stek er uit moet zien, maar dat het voor­als­nog bij een wens blijft. Want wat is er nu mooi­er dan hoog in de ruim­te, ont­daan van alle zwaar­te­kracht, heer­lijk zwe­vend in je pri­vé-cap­su­le een boek te lezen met uit­zicht op aar­de? Of op een bank­je mid­den in Cen­tral Park NY, omringd door jog­gers en dag­jes­men­sen.

Blijf lezen →