50books – jaar 2015 – vraag 49

Deze blog­post is deel 49 van 49 in de serie 50books — 2015

Haast onge­merkt is er een jaar van boek­vra­gen voor­bij gegaan, en haast even onge­merkt blijkt dat ik één joker te veel heb inge­zet. Of kan het zijn dat dit jaar een week min­der telt dan de twee­ën­vijf­tig die er nor­maal in horen te zit­ten? Hoe dan ook, feit is dat ik op de laat­ste zon­dag van 2015 Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 48

Deze blog­post is deel 48 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de ein­de­jaars­bij­een­komst afge­lo­pen vrij­dag kwam de vraag (met ant­woord) een aan­tal keer voor­bij: ‘En wat ga jij doen de komen­de vrije dagen? Lezen zeker?’ Ik hoef­de alleen nog maar beves­ti­gend te knik­ken waar­na er bij som­mi­gen een mee­wa­rig knik­je op volg­de. In de trant van ‘joh, waar je zin in Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 47

Deze blog­post is deel 47 van 49 in de serie 50books — 2015

Vori­ge week zon­dag geen #50books vraag van­we­ge wat per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den. En daar­door van­daag een klein dilem­ma. Zal ik de oor­spron­ke­lij­ke vraag van vori­ge week als­nog stel­len of een nieu­we ver­zin­nen? Ik heb toch maar beslo­ten de oor­spron­ke­lij­ke vraag te plaat­sen ondanks dat de direc­te aan­lei­ding Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 46

Deze blog­post is deel 46 van 49 in de serie 50books — 2015

Waar ik erg goed in ben: oprui­men. Maar dan wel in de pro-actie­ve vari­ant ervan, name­lijk zor­gen dat je niet al te veel rom­mel aan­schaft en zeker niet lan­ger dan nodig is bewaart. Dat maakt het oprui­men een stuk mak­ke­lij­ker, is mijn erva­ring.

In de vijf­tig+ jaren die ik aldus Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 49 in de serie 50books — 2015

In de tijd dat ik nog thuis woon­de bij mijn ouders en jon­ge­re broer­tje vroeg mijn vader stee­vast of ik ook een boek voor hem wil­de mee­ne­men wan­neer ik naar de bibli­o­theek ging. Dat was vaak mak­ke­lij­ker dan voor mezelf een geschikt boek zien te vin­den. Ik moest op de vol­gen­de zaken let­ten:

  • een een­za­me onbe­gre­pen held;
  • por­tie geweld;
  • por­tie seks;
  • geen flau­we­kul zoals gees­ten, aliens en boven­na­tuur­lij­ke zaken.

Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 44

Deze blog­post is deel 44 van 49 in de serie 50books — 2015

Als ik aan mijn jeugd­ja­ren denk, dan denk ik ook regel­ma­tig aan de bezoek­jes die we op de zon­dag brach­ten aan een van de twee jon­ge­re broers die mijn vader had (een­tje is er ons helaas ont­val­len). Hoe­wel ze alle­bei geen zoons had­den maar doch­ters ging ik er toch altijd graag mee naar toe.
De Lees ver­der