50books – jaar 2015 – vraag 43

Deze blog­post is deel 43 van 49 in de serie 50books — 2015

Iemand wees me op een afle­ve­ring deze week van DWDD waar­in NRC hoofd­re­dac­teur Peter Van­der­meersch als gast mocht komen ver­tel­len over de Paci­fi­ca­tie­le­zing die hij op zater­dag 6 novem­ber ver­zorgt in Bre­da ((Op het moment Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 42

Deze blog­post is deel 42 van 49 in de serie 50books — 2015

Van­daag begint Neder­land Leest. Alweer voor de 10de keer. Ik moet beken­nen dat de vori­ge negen edi­ties aan me voor­bij zijn gegaan. Het schijnt dat je bij de bibli­o­theek tij­dens deze peri­o­de een gra­tis boek krijgt. Dit jaar is het een bun­del met kor­te ver­ha­len, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 39

Deze blog­post is deel 39 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boe­ken­kast staan twee iden­tie­ke boe­ken. Ik kreeg ze alle­bei voor mijn ver­jaar­dag, maar niet in het­zelf­de jaar. Ze wer­den gege­ven door twee ver­schil­len­de per­so­nen, mij zeer dier­baar. De boe­ken staan naast elkaar, wat opvalt omdat ik ver­der geen enkel dub­bel boek in mijn ver­za­me­ling heb ((Met Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 38

Deze blog­post is deel 38 van 49 in de serie 50books — 2015

Twee jaar gele­den raak­te ik in de ban van een boek dat geschre­ven zou zijn door een onbe­ken­de auteur genaamd V.M. Stra­ka. Al snel werd dui­de­lijk dat het hier een pro­ject betrof waar­ach­ter zich de regis­seur van Lees ver­der