50books - 2015

50books – jaar 2015 – vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 49 in de serie 50books — 2015

Vijf­tien jaar gele­den ver­ruil­de ik mijn func­tie in Eind­ho­ven bij Phi­lips voor een nieu­we func­tie dich­ter bij mijn woon­plaats Arn­hem. Ik ging wer­ken voor Phi­lips in Nij­me­gen. Mijn dage­lijk­se reis­tijd die ik kwijt was aan woon-werk­ver­keer nam dras­tisch af. En daar was het alle­maal om te doen geweest.
Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 34

Deze blog­post is deel 34 van 49 in de serie 50books — 2015

Onder­weg naar Min­ne­a­po­lis lees ik 1q84 van Haruki Mura­kami. Ik heb getwij­feld of ik Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce mee zou nemen, maar dat boek wil ik eigen­lijk lezen in een lang­zaam tem­po van elke dag een paar blad­zij­des en er dan over blog­gen. In het vlieg­tuig zou ik Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 33

Deze blog­post is deel 33 van 49 in de serie 50books — 2015

Zo, na een week­je over­ge­sla­gen te heb­ben (dus nog één joker over voor de rest van het jaar) van­daag weer een nieu­we #50books vraag. Aan­lei­ding vormt een arti­kel op Elec­tric Lite­ra­tu­re met de titel:  Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 31

Deze blog­post is deel 31 van 49 in de serie 50books — 2015

Op mijn werk is het de gewoon­te dat we elk jaar opnieuw een zoge­naamd Per­soon­lijk Ont­wik­ke­lings Plan (POP) opstel­len samen met je mana­ger. Je kijkt niet alleen naar de kor­te ter­mijn voor wat betreft wel­ke tech­nie­ken of vaar­dig­he­den aan­ge­pakt kun­nen wor­den, maar ook zo’n vijf jaar voor­uit (tegen­woor­dig Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 30

Deze blog­post is deel 30 van 49 in de serie 50books — 2015

Bij de sla­ger gis­ter had ieder­een het erover. Ook bij de bak­ker. Net als in de super­markt. Nee, het ging niet over de laat­ste aan­bie­din­gen of over de vakan­tie. Het gro­te onder­werp was de zomer­storm die over ons land raas­de, had geraasd of zou gaan razen. Man of vrouw, jong of oud, het maak­te niet Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 29

Deze blog­post is deel 29 van 49 in de serie 50books — 2015

Het duurt nog wel een tijd­je voor­dat mijn zomer­va­kan­tie begint (pas op vrij­dag 14 augus­tus gaat vol­gens plan mijn werk­lap­top drie weken dicht) maar ik merk aan alles dat in mijn lees­ge­drag het vakan­tie­ge­voel al toe­ge­sla­gen heeft. Dat zal gedeel­te­lijk te maken heb­ben met het feit dat ik weer een Lees ver­der