Series: 50books - 2015

50books – jaar 2015 – vraag 13

Deze blog­post is deel 13 van 49 in de serie 50books — 2015

Wan­neer ik door mijn boek­ver­za­me­ling ga, dan valt me op dat ik alle boe­ken die ik ooit tij­dens mijn jeugd­ja­ren heb aan­ge­schaft door de jaren heen heb weg­ge­daan. De strip­ver­za­me­ling die ik zorg­vul­dig had opge­bouwd heb ik in een opwel­ling aan een neef­je of nicht­je gege­ven toen ik er op uit­ge­ke­ken was. Jeugd­li­te­ra­tuur is op een zelf­de manier ver­deeld over jon­ge­re fami­lie­le­den of ach­ter­ge­ble­ven tij­dens enke­le ver­hui­zin­gen. Veel spijt heb ik daar nooit van gehad en ook nu voel ik geen behoef­te om de boe­ken die ik vóór mijn zes­tien­de las opnieuw te lezen.

Blijf lezen →

50books – jaar 2015 – vraag 12

Deze blog­post is deel 12 van 49 in de serie 50books — 2015

Op zoek naar een citaat voor een nog af te ron­den blog­post pak­te ik gis­ter het boek Aeneïs door Ver­gi­li­us uit mijn ver­za­me­ling en begon te bla­de­ren. Na eni­ge wor­ste­ling kreeg ik het rit­me van de in hexa­me­ters beschre­ven ver­tel­ling te pak­ken en liet me mee­voe­ren naar een lang ver­vlo­gen tijd:

k Zing den krijg en den man die het eerst, van Tro­je, als bal­ling,
Door het Nood­lot geleid, naar Ita­lië kwam en de kus­ten
Van het Lavi­ni­sche rijk; veel werd hij, ter zee en te lan­de,
Door het geweld van de Goden geslin­gerd, om ’t wrok­ken der wree­de
Juno; veel leed hij in strijd, bij het stich­ten der stad, toen hij zij­ne
Goden, met zich, in Lati­um bracht: van het volk der Latij­nen
D’Oorsprong, der vaders van Alba, der sta­ti­ge muren van Rome.
[p.1, De Aen­eis van Publi­us Ver­gi­li­us Maro, Metrisch ver­taald door P.W. de Koning]

Blijf lezen →

50books – jaar 2015 – vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de eer­ste dag van de Boe­ken­week liep ik ’s och­tends om 9:30 uur de boek­win­kel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inko­pen te doen. Een half uur­tje later ver­trok ik met een flin­ke sta­pel waar­on­der het boe­ken­week­ge­schenk door Dimi­tri Ver­hulst en het boe­ken­week­es­say door Pie­ter Steinz. Thuis­ge­ko­men begon ik met­een te lezen in Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur door Steinz en op maan­dag ver­wees ik er naar in een kort blogje met de titel Alles is gek­te. Van­daag wil ik er opnieuw aan­dacht op ves­ti­gen. En opnieuw is dat van­we­ge de prik­ke­len­de opmer­king die hij maakt op het ein­de van zijn essay:

Blijf lezen →

50books – jaar 2015 – vraag 10

Deze blog­post is deel 10 van 49 in de serie 50books — 2015

In de boek­han­del1 waar ik gis­ter mijn inko­pen deed voor de Boe­ken­week viel het nog­al mee dit jaar. Ik doel op de vele nieu­we her­uit­ga­ven van oud werk. Je ziet het van­zelf­spre­kend voor­al rond de dagen dat men extra boek­ver­koop ver­wacht. De Boe­ken­week dus, maar ook met Sin­ter­klaas en Kerst­mis.


  1. Sha­ring is Caring, dus bij deze meer details: Hij­man Onge­rijmd te Arn­hem 

Blijf lezen →

50books – jaar 2015 – vraag 9

Deze blog­post is deel 9 van 49 in de serie 50books — 2015

Op Inst­agram is sinds kort een account waar­op tot nu toe 30 foto’s zijn gepost maar waar zich al 394K vol­gers op heb­ben gea­bon­neerd. Je zult geneigd zijn om te den­ken dat het een beken­de artiest of film­ster betreft. Maar niets is min­der waar. Het is een account waar­naar je foto’s kunt stu­ren met slechts één the­ma: sexy man­nen die onder­weg een boek lezen.

Blijf lezen →

50books – jaar 2015 – vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 49 in de serie 50books — 2015

Tig jaren gele­den zat ik ’s och­tends vroeg op kan­toor wat van gedach­ten te wis­se­len met een ner­dy col­le­ga van de IT afde­ling. Zoals wel vaker waren we weer eens bezig om oplos­sin­gen te beden­ken voor onze luxe-pro­ble­men. Dit­maal ging het over de gedeel­de erger­nis van het ’s avonds laat thuis­ko­men na een dag hard wer­ken en dat je dan ner­gens zin in hebt behal­ve een beet­je tv kij­ken. De erger­nis richt­te zich voor­al op het feit dat er dan nooit eens iets leuks was wat jij dan wil­de zien. Het duur­de niet lang of we had­den het con­cept van een strea­ming video­dienst bedacht. En niet veel later was er Net­flix. Wel­is­waar kwam daar iemand anders mee aan­zet­ten, maar toch. Voor het­zelf­de (vele) geld had­den wij het gelan­ceerd.

Blijf lezen →