Schapen zijn de nieuwe windmolens

Deze blog­post is deel 19 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — acht­tien­de hoofd­stuk
Gaan­de over de gesprek­ken die San­cho Pan­za voer­de met zijn mees­ter Don Qui­chot, bene­vens ande­re avon­tu­ren die wel waard zijn ver­haald te wor­den

Ik haal­de het al eer­der aan. Van de epi­so­de dat Don Qui­chot het gevecht aan­gaat met Lees ver­der

Jonas Panza

Deze blog­post is deel 18 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — zeven­tien­de hoofd­stuk
Waar­in de ontel­ba­re weder­waar­dig­he­den ver­volgd wor­den, wel­ke de dap­pe­re Don Qui­chot en zijn goe­de schild­knaap San­cho Pan­za te ver­du­ren had­den in de her­berg die hij tot zijn scha­de voor kas­teel hield

Na een nacht vol cha­os en geweld ont­dekt Don Qui­chot bij het Lees ver­der

Twee tegen allen, twee tegen elkaar

Deze blog­post is deel 16 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — vijf­tien­de hoofd­stuk
Waar­in het ramp­spoe­dig avon­tuur ver­haald wordt dat Don Qui­chot over­kwam bij de ont­moe­ting met eni­ge god­ver­la­ten schur­ken uit Yan­gu­as

Na de begra­fe­nis van Crisósto­mo trek­ken onze vrien­den ver­der op zoek naar nieu­we avon­tu­ren. Rond het mid­dag­uur zoe­ken ze een scha­duw­rij­ke Lees ver­der

De herdertjes stalkten bij …

Deze blog­post is deel 15 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes


Eer­ste deel – veer­tien­de hoofd­stuk
Waar­in men de wan­ho­pi­ge ver­zen van de over­le­den her­der vindt, mits­ga­der ande­re onver­hoop­te gebeur­te­nis­sen

Ik weet niet hoe dat met jul­lie zit, maar ik voel me vaak al snel een beet­je onge­mak­ke­lijk wan­neer iemand blijk geeft van zijn of haar onvoor­waar­de­lij­ke Lees ver­der

Fatale vrouwen

Deze blog­post is deel 14 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes


Eer­ste deel – der­tien­de hoofd­stuk
Waar­in een eind komt aan de his­to­rie van de her­de­rin Mar­ce­la, en ande­re gebeur­te­nis­sen

Ruim een jaar gele­den, op 5 novem­ber 2016 om pre­cies te zijn, plaatste ik mijn laat­ste blog­post over Don Qui­chot. Ik had het niet aan­ge­kon­digd, maar het ging zoals het ging, Lees ver­der