Series: Don Quichot - Cervantes

Over teleurstellende windmolens en een verrassende wending ter compensatie

Deze blog­post is deel 9 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­ste hoofd­stuk:
Over het goe­de for­tuin dat de dap­pe­re Don Qui­chot beleef­de in het schrik­ke­lijk en nooit gedroomd avon­tuur van de wind­mo­lens, bene­vens ande­re gebeur­te­nis­sen, heug­lij­ke gedach­te­nis waar­dig

Vraag een wil­le­keu­rig iemand iets over Don Qui­chot te ver­tel­len en groot is de kans dat men begint over zijn gevecht tegen de wind­mo­lens. Mij zou het ook zo ver­gaan zijn. Ik keek daar­om met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling uit naar deze pas­sa­ge. In hoofd­stuk acht was het zover en ik ging er eens goed voor zit­ten.

Blijf lezen →

Een dichtgemetselde boekenkamer mag niet baten

Deze blog­post is deel 8 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Zeven­de hoofd­stuk:
Gaan­de over de twee­de tocht van de voor­tref­fe­lij­ke rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Het zou wat zijn. Dat je op een och­tend wak­ker wordt en er na een tijd­je ach­ter komt dat de kamer waar al je boe­ken staan er niet meer is. Ver­dwe­nen. Als­of ze nooit bestaan heeft.
Dit onvoor­stel­ba­re sce­na­rio over­komt Don Qui­chot. In hun goed­be­doel­de (laten we het daar maar op hou­den) pogin­gen om hem niet opnieuw het hoofd op hol te doen gera­ken heb­ben zijn vrien­den beslo­ten alle boe­ken te ver­bran­den en zijn bibli­o­theek dicht te met­se­len.

Blijf lezen →

Als hij maar geen dolende ridder wordt, ze schoppen hem misschien half dood

Deze blog­post is deel 7 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Zes­de hoofd­stuk:
Ver­ha­len­de het ver­ma­ke­lijk en omstan­dig onder­zoek, dat de pas­toor en de bar­bier in de boe­ke­rij van de geest­rij­ke rid­der onder­na­men

De vol­gen­de dag is het opnieuw cri­sis­be­raad ten hui­ze van Don Qui­chot. Nu onze dolen­de rid­der weer op het vei­li­ge nest is terug­ge­keerd en voor­lo­pig het bed moet hou­den om enigs­zins te her­stel­len van de afran­se­ling door de ezel­drij­ver besluit het klei­ne gezel­schap zijn bibli­o­theek aan een nader onder­zoek te onder­wer­pen.

Blijf lezen →

Breng ons niet in verleiding en verlos ons van de kwade boeken

Deze blog­post is deel 6 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Vijf­de hoofd­stuk:
Waar­in het ver­haal van de tegen­spoed van onze rid­der ver­volgd wordt

Over invloed gespro­ken…

Ter­wijl een dors­ps­ge­noot met de geha­ven­de Don Qui­chot onder­weg naar huis is (nadat hij hem bij toe­val in de grep­pel gevon­den had), heeft een klein gezel­schap zich ver­za­meld in het kas­teel van de heer van Quij­a­na (zoals de ech­te naam van Don Qui­chot schijnt te zijn). Nu hij al drie dagen spoor­loos is maakt men zich onge­rust waar hij is geble­ven. Zijn huis­houd­ster hoeft er niet lang over na te den­ken:

Blijf lezen →

Afranselingen

Deze blog­post is deel 5 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Vier­de hoofd­stuk:
Over het­geen de rid­der over­kwam toen hij de her­berg ver­la­ten had

Het is niet veel wat ik nog wist over Don Qui­chot (eigen­lijk ben ik door het lezen van alleen al de eer­ste drie hoofd­stuk­ken een heel stuk wij­zer gewor­den) maar één van de din­gen die ik me meen te her­in­ne­ren (naast zijn knecht San­cho en het gevecht tegen de wind­mo­lens) is dat hij regel­ma­tig flink in elkaar werd gemept door zijn tegen­stan­ders. In het vier­de hoofd­stuk is het met­een raak (let­ter­lijk en figuur­lijk).

Blijf lezen →

Een gladde jongen met gladde praatjes

Deze blog­post is deel 4 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Der­de hoofd­stuk:
Waar­in wordt ver­haald op wel­ke dwa­ze wij­ze Don Qui­chot zich rid­der deed slaan

Nau­we­lijks heeft Don Qui­chot zijn maal­tijd ach­ter de kie­zen of hij wordt alweer gekweld door de gedach­te dat hij nog steeds niet tot rid­der is gesla­gen. In de waan dat de her­ber­gier een ware kas­teel­heer is ver­zoekt Don Qui­chot hem of hij bij het krie­ken van de och­tend de rid­der­slag kan uit­de­len. Na eni­ge aar­ze­ling besluit de her­ber­gier het spel mee te spe­len omdat hij het ‘ver­moe­den had dat het zijn gast in het hoofd haper­de’.

Blijf lezen →