Series: Don Quichot - Cervantes

De verbeelding op weg

Deze blog­post is deel 3 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twee­de hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de eer­ste tocht, die de geest­rij­ke Don Qui­chot uit zijn lan­den heeft onder­no­men

Onze held laat er geen gras over groei­en. Nadat hij zich­zelf in het eer­ste hoofd­stuk een rid­der­uit­rus­ting bij elkaar heeft geknut­seld trekt hij er nu in alle vroeg­te op uit. Hij blijkt zich even­wel maar matig te heb­ben voor­be­reid. Zo rea­li­seert hij zich al op de eer­ste dag dat hij niet tot rid­der is gesla­gen. Een niet onbe­lang­rijk detail. Maar voor­lo­pig besluit hij zijn tocht gewoon voort te zet­ten.

Blijf lezen →

Verstand verloren, verhaal geboren

Deze blog­post is deel 2 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Eer­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de aard en de aan­ge­le­gen­he­den van de ver­maar­de rid­der Don Qui­chot van de Man­cha

Vroe­ger las ik alles wat los en vast zat. Boe­ken en strip­ver­ha­len natuur­lijk, maar ook de krant en aller­lei tijd­schrif­ten uit de lees­map waar we thuis op geab­bo­neerd waren. En bij­voor­beeld de ach­ter­kant van een pak hagel­slag tij­dens het ont­bijt. Het maak­te niet uit, als ik maar iets te lezen had.

Blijf lezen →

Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 33 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

donquichot

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Hoe­wel het nooit mijn ambi­tie is geweest om lood­gie­ter te wor­den, zal ik een goed geschre­ven boek over lood­gie­ten ook een kans geven. Indien boei­end of ori­gi­neel gebracht zijn er wei­nig zaken waar ik niet over zou wil­len lezen. Dat de strub­be­lin­gen die gepaard gaan met het schrij­ver­schap mis­schien wat vaker in een roman aan bod komen lijkt me eigen­lijk best wel logisch. Bedenk alleen maar met wel­ke regel­maat blog­gers over blog­gen blog­gen.

Blijf lezen →