Series: Freedom Trail 14/9/2019

Rondje verkeerde timing

Deze blog­post is deel 5 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Gis­ter zag ik op de weer-app dat het van­daag zowat de hele dag zou gaan rege­nen. Het maak­te dus niet zo heel veel uit op welk tijd­stip ik zou gaan hard­lo­pen. Maar van­och­tend bij het ont­wa­ken was het gro­ten­deels droog en dat bleef het de eer­ste uren. Zon­der te chec­ken of dat zo zou blij­ven hees ik mij­zelf rond 11 uur in de hard­loop­kle­ren en begon aan een rond­je van mini­maal zeven kilo­me­ter.

Blijf lezen →

Rondje aarzelend begin

Deze blog­post is deel 3 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Toen de klein­kin­de­ren opge­haald waren door hun vader mocht ik het dak op. We had­den het ver­moe­den dat de goot ver­stopt zat met bla­de­ren omdat gere­geld bij hevi­ge regen­val het water over de dak­rand naar bene­den gutst in plaats van via de daar­voor bestem­de afvoer­pijp te ver­dwij­nen. Wat schetst mijn ver­ba­zing dat het voor­al wal­no­ten waren die voor een opstop­ping zorg­den. De lege hul­zen wel­te­ver­staan.

Blijf lezen →

Waar ben ik (niet) aan begonnen?

Deze blog­post is deel 2 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Er is een klei­ne week voor­bij­ge­gaan en ik heb nul kom­ma nul actie onder­no­men ondanks mijn veel­be­lo­ven­de uit­spraak van afge­lo­pen maan­dag:

“Dat wordt dus de komen­de zeven maan­den flink trai­nen.”

Nu is één week op zeven maan­den natuur­lijk nog te over­zien. Het geeft ech­ter wel aan dat ik nog niet hele­maal de reik­wijd­te goed inschat van de beslis­sing die ik (laat ik maar heel eer­lijk zijn) rede­lijk impul­sief heb geno­men. Ja, ik had me echt ver­gist en dacht zeker de eer­ste minu­ten dat ik me aan het inschrij­ven was voor de ‘nor­ma­le’ Brid­ge to Brid­ge. Maar toen ik een­maal door­had dat het hier om de Air­bor­ne Free­dom Trail ging had ik gewoon kun­nen stop­pen met het ver­strek­ken van de ver­plich­te per­soons­ge­ge­vens. Mijn ego werd ech­ter geprik­keld. En door het bekij­ken van het film­pje met een sfeer­im­pres­sie van de vori­ge edi­tie werd ik nog ver­der geprik­keld om deze uit­da­ging aan te gaan. In mijn dag­dro­men kan ik name­lijk bij­zon­de­re din­gen die in het nor­ma­le leven helaas niet altijd voor mij zijn weg­ge­legd. Dat wil ik op zo’n moment nog wel eens ver­ge­ten.

Blijf lezen →

Acht! Entwintig!

Deze blog­post is deel 1 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Vrij­dag­avond zag ik in een mail dat de inschrij­ving voor een nieu­we edi­tie van Brid­ge to Brid­ge was geo­pend. Zon­der er bij na te den­ken klik­te ik op de link en begon mijn per­soons­ge­ge­vens in te vul­len. Als laat­ste (hoe­wel het eigen­lijk de eer­ste optie was waar­uit ik moest kie­zen maar ik had er over­heen gele­zen) de afstand die ik wil­de gaan afleg­gen. Net als in voor­gaan­de jaren zou dat weer de 10 EM (Engel­se Mijl) gaan wor­den. Onge­veer gelijk aan 16 kilo­me­ter.

Blijf lezen →