Rondje verkeerde timing

Deze blog­post is deel 5 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Gis­ter zag ik op de weer-app dat het van­daag zowat de hele dag zou gaan rege­nen. Het maak­te dus niet zo heel veel uit op welk tijd­stip ik zou gaan hard­lo­pen. Maar van­och­tend bij het ont­wa­ken was het gro­ten­deels droog en dat bleef het de eer­ste uren. Zon­der te chec­ken of dat zo zou blij­ven hees ik mij­zelf rond 11 uur in de hard­loop­kle­ren en begon aan een rond­je van mini­maal zeven kilo­me­ter. […]  Lees ver­der

2

Aarzelend begin in de herkansing

Deze blog­post is deel 4 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Pre­cies een maand gele­den liep ik een rond­je van 6 kilo­me­ter voor wat een aan­zet had moe­ten zijn voor het trai­ningstra­ject rich­ting de Air­born Free­dom Trail op 14 sep­tem­ber. Daar is het tot nu toe bij geble­ven. Griep en de nasleep ervan weer­hiel­den me ervan om de hard­loop­schoe­nen aan te trek­ken. […]  Lees ver­der

0

Rondje aarzelend begin

Deze blog­post is deel 3 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Toen de klein­kin­de­ren opge­haald waren door hun vader mocht ik het dak op. We had­den het ver­moe­den dat de goot ver­stopt zat met bla­de­ren omdat gere­geld bij hevi­ge regen­val het water over de dak­rand naar bene­den gutst in plaats van via de daar­voor bestem­de afvoer­pijp te ver­dwij­nen. Wat schetst mijn ver­ba­zing dat het voor­al wal­no­ten waren die voor een opstop­ping zorg­den. De lege hul­zen wel­te­ver­staan. […]  Lees ver­der

0

Acht! Entwintig!

Deze blog­post is deel 1 van 5 in de serie Free­dom Trail 14/9/2019

Vrij­dag­avond zag ik in een mail dat de inschrij­ving voor een nieu­we edi­tie van Brid­ge to Brid­ge was geo­pend. Zon­der er bij na te den­ken klik­te ik op de link en begon mijn per­soons­ge­ge­vens in te vul­len. Als laat­ste (hoe­wel het eigen­lijk de eer­ste optie was waar­uit ik moest kie­zen maar ik had er over­heen gele­zen) de afstand die ik wil­de gaan afleg­gen. Net als in voor­gaan­de jaren zou dat weer de 10 EM (Engel­se Mijl) gaan wor­den. Onge­veer gelijk aan 16 kilo­me­ter. […]  Lees ver­der

0