Series: Making the Difference

Making the Difference — 16

Deze blog­post is deel 17 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De titel van dit blog. Making the Dif­fe­ren­ce. Deel­tje 16 alweer. Ik ben er aan gehecht geraakt om het op de zon­dag te gebrui­ken. Natuur­lijk naar aan­lei­ding van die gelijk­na­mi­ge work­shop ergens in Novem­ber vorig jaar. Een weke­lijks ver­slag om te zien of ik het daar­uit voort­vloei­en­de 100 dagen actie­plan tot een goed ein­de zou weten te bren­gen. En zo niet, waar­om dan niet. Maar gaan­de­weg ben ik het gaan zien als mijn reflec­tie­mo­ment van de week. Mijn eigen zon­dags­dienst, zo u wilt. Dus lijkt het me een pri­ma idee om deze week stil te staan bij de moge­lijk­heid die me door Ste­ven Gort (@stevengort) gebo­den werd om mee te doen aan zijn #pop­me­di­ta­tie.

Blijf lezen →

Making the Difference — 15

Deze blog­post is deel 16 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Het voelt als een natuur­lij­ke door­start. Ten­min­ste nu, een aan­tal dagen na die work­shop van afge­lo­pen maan­dag. Niet met­een op dins­dag. Toen was ik nog bezig om een ver­ge­lij­king te trek­ken met de work­shop door Mark McG­re­gor. Oneer­lijk, want de bij­een­komst onder lei­ding van de twee coa­ches van Route5 was bedoeld om te zien hoe ver wij gevor­derd waren met onze actie­plan­nen. En om uit de doe­ken te doen hoe de komen­de maan­den er uit zou­den zien in het kader van ons Per­soon­lij­ke Ont­wik­ke­ling Tra­ject.

Blijf lezen →

Making the Difference — 14a

Deze blog­post is deel 15 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Van­daag voor de ver­an­de­ring een dag­je work­shop­pen in Door­werth in plaats van een maan­g­dag­se werk­dag in Ede. De trou­we lezer weet dat de tijd aan­ge­bro­ken was om de balans op te maken voor mijn 100 dagen actie­plan. Een plan opge­steld na afloop van de twee­daag­se work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’ in novem­ber 2011. Sinds­dien waren er 98 dagen ver­stre­ken. De gestel­de doe­len zou­den bereikt moe­ten zijn.

Blijf lezen →

Making the Difference — 14

Deze blog­post is deel 14 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Mor­gen (maan­dag 13 febru­a­ri) staat de terug­kom­dag gepland voor de twee­daag­se work­shop die mijn werk­ge­ver begin novem­ber 2011 had geor­ga­ni­seerd rond­om het the­ma ‘Making the Dif­fe­ren­ce’. Op ’t eind van de work­shop werd gevraagd het geleer­de in prak­tijk te bren­gen. Hier­voor moesten we een 100 dagen actie­plan opstel­len. Omdat ik voor mijn doen rede­lijk enthou­si­ast uit de work­shop kwam nam ik me voor om weke­lijks over onder­wer­pen uit de work­shop te blog­gen. Of even­tu­e­le vor­de­rin­gen met betrek­king tot het 100 dagen actie­plan te delen.

Blijf lezen →

Making the Difference — 13

Deze blog­post is deel 13 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

Het is raar hoe voor je gevoel de din­gen soms bij elkaar komen zon­der dat je je er op dat moment van bewust bent. Deze och­tend reden we van­uit Arn­hem naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn ouders. Sinds mijn vader vori­ge week een nieu­we hart­klep heeft gekre­gen ben ik de afge­lo­pen weken al vaker in Bra­bant geweest dan heel het vori­ge jaar bij elkaar. Ter­wijl ik toen al van plan was om met meer regel­maat bij hen langs te gaan, heeft er toch weer eerst iets moe­ten gebeu­ren alvo­rens dit voor­ne­men omge­zet werd in daden.

Blijf lezen →

Making the Difference — 12

Deze blog­post is deel 12 van 17 in de serie Making the Dif­fe­ren­ce

De fysi­o­ses­sie van afge­lo­pen vrij­dag wees het uit. De laat­ste twee weken had ik nood­ge­dwon­gen teveel zit­tend door­ge­bracht. En dat is op dit moment funest voor mijn nek, schou­ders en rech­ter­arm. Toch was de ‘terug­val’ min­der ern­stig van aard dan we voor­af had­den inge­schat toen ik de fysio­man op de hoog­te stel­de van mijn pro­gram­ma. Met behulp van de back­stret­cher, de dage­lijk­se oefe­nin­gen en aan­dacht voor mijn hou­ding heb ik de scha­de beperkt weten te hou­den.

Blijf lezen →