Become the Master of Change

This entry is part 1 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behou­den. Al te vaak zul je […]

Read More

Love moved me to write this for you

This entry is part 2 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

All ide­as in this book are sto­len, and the­re­fo­re don’t belong to me. This enti­re work is the­re­fo­re unco­py­righ­ted and in the public domain. No per­mis­si­on is requi­red to copy, reprint, or other­wi­se gleeful­ly rip off any­thing I’ve writ­ten. [Zen Habits, Leo Babau­ta] Ondanks dat ik het pas later van plan was kon ik het […]

Read More

Hoe gemotiveerd ben jij om te veranderen?

This entry is part 3 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Heb je net zoals ik al een keu­ze gemaakt uit het rij­tje van tien klei­ne nieu­we gewoon­tes die je jezelf wilt aan­le­ren? Voor mij gaat het dus de dage­lijk­se 1 minuut strek­oe­fe­nin­gen wor­den. Mocht je niets van je gading zien dan is het natuur­lijk geen enkel pro­bleem om zelf iets te ver­zin­nen. Zolang het maar […]

Read More

Hou het kinderlijk eenvoudig

This entry is part 4 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Voor alle dui­de­lijk­heid, het start­schot voor onze nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne heeft nog niet geklon­ken. We heb­ben nog niets hoe­ven te doen. Is dat niet mak­ke­lijk? En dat is pre­cies dat­ge­ne waar we het van­daag over gaan heb­ben. Hoe maken we het ons­zelf zo mak­ke­lijk moge­lijk om de ver­an­de­ring die we wil­len invoe­ren ook daad­wer­ke­lijk tot […]

Read More

Beloof dat je tijd vrijmaakt

This entry is part 5 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Wie de voor­gaan­de blog­posts gele­zen heeft over de Zen Habits metho­de zal onder­tus­sen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voor­ne­men hebt om iets in je leven te gaan ver­an­de­ren. Hoe klein de ver­an­de­ring ook is, een goe­de plan­ning en de juis­te toe­wij­ding zijn voor hem essen­ti­eel zodat de kans van slagen […]

Read More

Hart voor je zaak

This entry is part 6 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Wils­kracht of door­zet­tings­ver­mo­gen. Ik heb het lan­ge tijd gezien als de basis om een ver­an­de­ring door te voe­ren in je vas­te patroon van gewoon­tes. Tot­dat ik door erva­ring leer­de dat moti­va­tie min­stens zo belang­rijk was. Of mis­schien voor de lan­ge ter­mijn nog wel belang­rij­ker. Als je iets doet zon­der dat je dui­de­lijk voor ogen hebt […]

Read More

Bepaal zelf de voorwaarden

This entry is part 7 of 29 in the series Zen Habits — Leo Babauta

Ok, laten we even samen­vat­ten wat we sinds afge­lo­pen zater­dag gedaan heb­ben om een nieu­we gewoon­te aan te leren. Het meest opval­len­de is uiter­aard dat we nog hele­maal niet begon­nen zijn nadat we afge­lo­pen zater­dag een keu­ze heb­ben gemaakt1. We heb­ben ons daar­en­te­gen voor­na­me­lijk bezig­ge­hou­den met het vast­leg­gen van geschik­te omstan­dig­he­den die ons moe­ten hel­pen bij de ver­an­de­ring zodat we […]

Read More