Series: Zen Habits - Leo Babauta

20150527

Beco­me the Mas­ter of Chan­ge:  Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behouden. […]

20150608

Hou het kin­der­lijk een­vou­dig:  Voor alle dui­de­lijk­heid, het start­schot voor onze nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne heeft nog niet geklon­ken. We heb­ben nog niets hoe­ven te doen. Is dat niet mak­ke­lijk? En dat is pre­cies dat­ge­ne waar we het van­daag over gaan heb­ben. Hoe maken we het ons­zelf zo mak­ke­lijk moge­lijk om de ver­an­de­ring die we willen […]

20150609

Beloof dat je tijd vrij­maakt:  Wie de voor­gaan­de blog­posts gele­zen heeft over de Zen Habits metho­de zal onder­tus­sen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voor­ne­men hebt om iets in je leven te gaan ver­an­de­ren. Hoe klein de ver­an­de­ring ook is, een goe­de plan­ning en de juis­te toe­wij­ding zijn voor hem essentieel […]

20150610

Hart voor je zaak:  Wils­kracht of door­zet­tings­ver­mo­gen. Ik heb het lan­ge tijd gezien als de basis om een ver­an­de­ring door te voe­ren in je vas­te patroon van gewoon­tes. Tot­dat ik door erva­ring leer­de dat moti­va­tie min­stens zo belang­rijk was. Of mis­schien voor de lan­ge ter­mijn nog wel belang­rij­ker. Als je iets doet zon­der dat je duidelijk […]

20150611

Bepaal zelf de voor­waar­den:  Ok, laten we even samen­vat­ten wat we sinds afge­lo­pen zater­dag gedaan heb­ben om een nieu­we gewoon­te aan te leren. Het meest opval­len­de is uiter­aard dat we nog hele­maal niet begon­nen zijn nadat we afge­lo­pen zater­dag een keu­ze heb­ben gemaakt1. We heb­ben ons daar­en­te­gen voor­na­me­lijk bezig­ge­hou­den met het vast­leg­gen van geschik­te omstan­dig­he­den die ons moe­ten hel­pen bij […]

20150612

We zijn er bij­na…  …maar nog niet hele­maal. Zater­dag gaan we ein­de­lijk van start met het daad­wer­ke­lijk voor de eer­ste keer uit­voe­ren van onze toe­kom­sti­ge nieu­we gewoon­te, maar niet nadat we van­daag nog een laat­ste toe­voe­ging aan ons Zen Habits plan heb­ben gemaakt. De bedoe­ling is nadat we gis­ter sti­mu­le­ren­de her­in­ne­rin­gen heb­ben ver­zon­nen, we nu enkele […]

20150613

Yes, we can chan­ge. Today!  Van­daag is het dan zover. We gaan voor de eer­ste keer de acti­vi­teit uit­voe­ren die we ons­zelf wil­len aan­le­ren als een nieu­we gewoon­te. Wan­neer de aan­lei­ding daar is die het begin vormt van je hart­slag (ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM) en de her­in­ne­rin­gen die je hope­lijk hebt aan­ge­bracht je er ook nog eens op attent […]