Series: Zen Habits - Leo Babauta

Grensverleggend bezig zijn

Deze blog­post is deel 23 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Ze had­den gezegd dat we bij de eerst­ko­men­de bocht onze spul­len moch­ten afleg­gen voor een rust­pau­ze. Dat was een uur gele­den. Ik deed een stap zij­waarts en keek langs de groep ver­der naar voren. Wat ik zag was een kaars­recht kanaal dat tot zo ver ik kon zien niet de min­ste inten­tie had naar links of rechts af te bui­gen. Moe­de­loos voeg­de ik me weer in de voortsjok­ken­de rij dienst­plich­ti­ge mili­tai­ren.

Blijf lezen →

Geef niet toe aan de wolken

Deze blog­post is deel 22 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Je zult onder­tus­sen wel door heb­ben dat het de afge­lo­pen dagen over ver­schil­len­de vor­men van weer­stand gaat waar we bij een nieu­we gewoon­te mee te maken krij­gen.

In De eer­ste weer­stand lag de nadruk op aflei­ding (‘noi­sy child­ren) die ons een excuus kan geven om de dage­lijk­se acti­vi­teit voor­tij­dig te beëin­di­gen. Daar­na zagen we in Hef­boom­wer­king hoe belang­rijk het is om een mini­ma­le han­de­ling te ver­zin­nen (‘lace up your shoes’) die je in bewe­ging kan zet­ten wan­neer je geen zin hebt. En gis­te­ren leer­den we in Hier en nu hoe een onre­a­lis­tisch beeld van de toe­komst ons kan demo­ti­ve­ren om door te gaan wan­neer de resul­ta­ten ach­ter blij­ven (‘turn from the sto­ry to the moment’).

Blijf lezen →

Hier en nu

Deze blog­post is deel 21 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

De mees­te van mijn vol­gers weten onder­tus­sen wel dat ik Inge heb leren ken­nen toen ze al twee kin­de­ren had (9 en 14 op dat moment).  Ik heb dus de hele lui­er­fa­se over­ge­sla­gen (hoe­wel dat nog even kant­je boord was omdat Tri­s­tan het plan had opge­vat gaat­jes in de con­dooms te prik­ken zodat een nieuw broer­tje of zus­je tot de moge­lijk­he­den ging beho­ren).

Blijf lezen →

Hefboomwerking

Deze blog­post is deel 20 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Na het voor mij iets te zwe­ve­ri­ge hoofd­stuk gis­te­ren over weer­stand, staan we van­daag weer met bei­de voe­ten op de grond. Voel je weer­stand om met je dage­lijk­se acti­vi­teit te begin­nen, zorg dan dat je in actie komt door een han­de­ling te kie­zen die zo min moge­lijk inspan­ning kost.

Weet je nog hoe we zijn begon­nen nadat we het Zen Habits plan had­den opge­steld? Juist! Door in bewe­ging te komen.

Blijf lezen →

De eerste weerstand

Deze blog­post is deel 19 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Oh boy, van­daag voel ik weer­stand. En niet zo’n klein beet­je ook. Maar wees gerust, het heeft niets met mijn rek- en strek­oe­fe­nin­gen te maken. Die begin­nen al aar­dig onder­deel van mijn dage­lijk­se rou­ti­ne te wor­den. Deze avond heb ik ze gecom­bi­neerd met mijn hard­loop­rond­je. Dat zou vol­doen­de moe­ten zijn voor wat betreft mijn Zen Habits plan. Ik weet ech­ter nu al dat voor het sla­pen gaan ik ze nog een keer her­haal. Won­der­baar­lijk hoe snel ik eraan gehecht ben geraakt.

Blijf lezen →

Eén dag missen, ok. Maar twee…

Deze blog­post is deel 18 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Naast de sport­hal waar menig keer de vloer met mij werd aan­ge­veegd was een wijk­cen­trum geves­tigd met de iet­wat sinis­te­re naam ‘de Geseld­onk’. Er werd van alles op aller­lei gebied geor­ga­ni­seerd. Ook cur­sus­sen. Het was daar­om dat ik me er op een dag inschreef voor gitaar­les. Ik had een gebruikt instru­ment van mijn oom gekre­gen die er erg goed op was maar helaas te ver van ons van­daan woon­de om mij te bege­lei­den bij mijn eer­ste wan­ke­le schre­den op het muziek­pad.

Blijf lezen →