Series: Zen Habits - Leo Babauta

20150611

Bepaal zelf de voor­waar­den:  Ok, laten we even samen­vat­ten wat we sinds afge­lo­pen zater­dag gedaan heb­ben om een nieu­we gewoon­te aan te leren. Het meest opval­len­de is uiter­aard dat we nog hele­maal niet begon­nen zijn nadat we afge­lo­pen zater­dag een keu­ze heb­ben gemaakt1. We heb­ben ons daar­en­te­gen voor­na­me­lijk bezig­ge­hou­den met het vast­leg­gen van geschik­te omstan­dig­he­den die ons moe­ten hel­pen bij […]

20150612

We zijn er bij­na…  …maar nog niet hele­maal. Zater­dag gaan we ein­de­lijk van start met het daad­wer­ke­lijk voor de eer­ste keer uit­voe­ren van onze toe­kom­sti­ge nieu­we gewoon­te, maar niet nadat we van­daag nog een laat­ste toe­voe­ging aan ons Zen Habits plan heb­ben gemaakt. De bedoe­ling is nadat we gis­ter sti­mu­le­ren­de her­in­ne­rin­gen heb­ben ver­zon­nen, we nu enkele […]

20150613

Yes, we can chan­ge. Today!  Van­daag is het dan zover. We gaan voor de eer­ste keer de acti­vi­teit uit­voe­ren die we ons­zelf wil­len aan­le­ren als een nieu­we gewoon­te. Wan­neer de aan­lei­ding daar is die het begin vormt van je hart­slag (ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM) en de her­in­ne­rin­gen die je hope­lijk hebt aan­ge­bracht je er ook nog eens op attent […]

20150614–2

Omke­ring van feed­back loops:  We zijn begon­nen! Gis­te­ren was de opdracht om dan ein­de­lijk na een week van voor­be­rei­ding voor de eer­ste keer de geko­zen acti­vi­teit uit te voe­ren. Een klei­ne stap zet­ten was al vol­doen­de want bewe­ging zet bewe­ging in gang. En daar ging het gis­ter om: een daad­wer­ke­lij­ke start maken. De komen­de dagen staan in […]