Series: Zen Habits - Leo Babauta

Beloof dat je tijd vrijmaakt

Deze blog­post is deel 5 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Wie de voor­gaan­de blog­posts gele­zen heeft over de Zen Habits metho­de zal onder­tus­sen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voor­ne­men hebt om iets in je leven te gaan ver­an­de­ren. Hoe klein de ver­an­de­ring ook is, een goe­de plan­ning en de juis­te toe­wij­ding zijn voor hem essen­ti­eel zodat de kans van sla­gen toe­neemt. Is een vol­gen­de uit­da­ging hier­na gro­ter, dan hoeft dat niet echt een pro­bleem te zijn zolang je maar opnieuw vol­doen­de tijd neemt ter voor­be­rei­ding.

Blijf lezen →

Hou het kinderlijk eenvoudig

Deze blog­post is deel 4 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Voor alle dui­de­lijk­heid, het start­schot voor onze nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne heeft nog niet geklon­ken. We heb­ben nog niets hoe­ven te doen. Is dat niet mak­ke­lijk? En dat is pre­cies dat­ge­ne waar we het van­daag over gaan heb­ben. Hoe maken we het ons­zelf zo mak­ke­lijk moge­lijk om de ver­an­de­ring die we wil­len invoe­ren ook daad­wer­ke­lijk tot een goed ein­de te bren­gen. Want dat laat­ste is waar het uit­ein­de­lijk om gaat: hoe hou­den we het vol. Star­ten lukt vaak nog wel.

Blijf lezen →

Hoe gemotiveerd ben jij om te veranderen?

Deze blog­post is deel 3 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Heb je net zoals ik al een keu­ze gemaakt uit het rij­tje van tien klei­ne nieu­we gewoon­tes die je jezelf wilt aan­le­ren? Voor mij gaat het dus de dage­lijk­se 1 minuut strek­oe­fe­nin­gen wor­den. Mocht je niets van je gading zien dan is het natuur­lijk geen enkel pro­bleem om zelf iets te ver­zin­nen. Zolang het maar een klei­ne ver­an­de­ring is. Aan de hand van deze keu­ze gaan we ver­der met het uit­voe­ren van de opdrach­ten die Leo Babau­ta samen­ge­steld heeft om de Zen Habits metho­de onder de knie te krij­gen.

Blijf lezen →

Love moved me to write this for you

Deze blog­post is deel 2 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

All ide­as in this book are sto­len, and the­re­fo­re don’t belong to me. This enti­re work is the­re­fo­re unco­py­righ­ted and in the public domain. No per­mis­si­on is requi­red to copy, reprint, or other­wi­se gleeful­ly rip off any­thing I’ve writ­ten.
[Zen Habits, Leo Babau­ta]

Ondanks dat ik het pas later van plan was kon ik het toch niet laten en heb de afge­lo­pen dagen Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge door Leo Babau­ta gele­zen. Ten­slot­te had ik dit boek niet zomaar besteld. Ik merk­te nadat ik een drie­tal jaren gele­den goed begon­nen was met het nemen van enke­le belang­rij­ke beslis­sin­gen van­uit de Making the Dif­fe­ren­ce work­shop, dat er een beet­je de klad in was geko­men. Hoe­wel het me nog gelukt was om plan­ma­tig toe te wer­ken naar een hal­ve mara­thon die ik vorig jaar okto­ber bin­nen de twee uur heb vol­bracht had ik nader­hand niet het idee dat deze uit­da­ging recht­streeks het gevolg was van wat ik tij­dens de work­shop had geleerd. In plaats van terug te gaan naar mijn oude aan­te­ke­nin­gen besloot ik in een impuls het boek van Babau­ta te bestel­len. Op zijn web­si­te had ik al regel­ma­tig ‘eye-ope­ning’ blog­posts gele­zen dus ik dacht dat het geen kwaad kon om eens met iets nieuws te begin­nen.

Blijf lezen →

Become the Master of Change

Deze blog­post is deel 1 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behou­den. Al te vaak zul je dus na een tijd plots bemer­ken dat je nog steeds vast zit in de oude gewoon­te (omdat dit ten­slot­te zo gewoon voelt) in plaats van bezig te zijn een ver­be­te­ring door te voe­ren. Ik spreek uit erva­ring.

Blijf lezen →