Zen - Robert Pirsig

Naar hetzelfde kijken wil niet zeggen dat je hetzelfde ziet

Deze blog­post is deel 11 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.57–63]

Nadat ik enke­le jaren bij Phi­lips werk­zaam was kocht ik in de per­so­neels­win­kel mijn eer­ste vol­waar­di­ge per­so­nal com­pu­ter. De NMS 9100 met amber­kleu­rig scherm en van die gro­te slap­pe flop­pies. Het zal in ’87 of ’88 zijn geweest, en voor het appa­raat moest ik een ver­mo­gen Lees ver­der

We are just moving down the empty road

Deze blog­post is deel 10 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig
wearejustmoving

[p.51–56]

Mijn plan was om te schrij­ven over de tegen­strij­dig­heid die de ik-per­soon opvalt bij zijn reis­ge­no­ten John en Syl­via. Ener­zijds heb­ben ze een aver­sie tegen tech­niek ont­wik­keld maar tege­lij­ker­tijd zijn ze er hele­maal afhan­ke­lijk van gewor­den. Hij vindt ze ondank­baar Lees ver­der

Going round and round and round and round

Deze blog­post is deel 8 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig
roundandround

[p.40–46]

Op de vraag van zijn zoon of hij in gees­ten gelooft, geeft de ik-per­soon een stel­lig ‘nee’ als ant­woord. Ze bezit­ten geen mate­rie, heb­ben geen ener­gie, en kun­nen daar­om alleen, vol­gens de wet­ten uit de weten­schap, bestaan in de hoof­den van de men­sen. Om daar dan het vol­gen­de aan toe Lees ver­der

Geesten

Deze blog­post is deel 7 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig
geesten


[p.37–40]

In de auto ver­tel­de mijn oud­ste klein­zoon hoe zijn pya­ma par­ty een paar dagen eer­der was geweest. In het kort kwam het erop neer dat ze de hele nacht niet had­den gesla­pen. Ik vond dat nog­al over­dre­ven maar in de ach­ter­uit­kijk­spie­gel kon ik zien hoe hij zijn ogen wijd had open­ge­sperd.

Iets Lees ver­der

It’s not the motorcycle maintenance

Deze blog­post is deel 5 van 18 in de serie Zen — Robert Pir­sig

[p.24–27]

We waren geble­ven in de staat Min­ne­so­ta. Althans voor wat het boek Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce betreft. Ikzelf ben alweer een tijd­je terug in NL na mijn week­je ver­blijf in de VS. Foto’s die ik gemaakt heb in Eden Prai­rie en (wij­de) omge­ving kun je Lees ver­der