Woensdag, 9 januari 2019

Het was op blad­zij­de 326, nog zo’n klei­ne veer­tig blad­zij­des ver­wij­derd van het ein­de dat ik de vol­gen­de pas­sa­ge las:

Ofschoon ik dit geschrift niet als een roman beschouw, aar­zel ik om in dit sta­di­um van het schrijf­pro­ces, op drie­kwart van het beoog­de boek, nog nieu­we per­so­na­ges Lees ver­der

Dinsdag, 8 januari 2019

Het eer­ste boek in 2019 is uit­ge­le­zen: Mooi dood­lig­gen door A.F.Th. van der Heij­den. In de kerst­va­kan­tie had ik bedacht om de refe­ren­ties naar ande­re boe­ken op te schrij­ven die in de tekst ver­meld wor­den of die te bin­nen schie­ten tij­dens het lezen. Bij deze in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de:

 • Romeo en Julia — Sha­ke­spe­a­re
 • Bio­gra­fie over Tol­stoj (en zijn vrouw)
 • Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur — Karel van het Reve
 • Pnin — Vla­di­mir Nabok­ov
 • Dood in Vene­tië — Tho­mas Mann
 • Hit­ler — Joa­chim Fest
 • Mada­me Bova­ry — Gusta­ve Flau­bert
 • Fif­ty sha­des of Grey — E.L. James
 • Dode zie­len — Gogol
 • Mos­kou op sterk water — Vene­dikt Jer­o­fe­jev
 • Een schoon­heid uit Mos­kou — Vik­tor Jer­o­fe­jev
 • Kwaad­schiks — A.F.Th. van der Heij­den

Toch nog een flink Lees ver­der

Zondag, 6 januari 2019

Van­daag ren­de ik het­zelf­de rond­je als eer­der deze week op woens­dag. Het ging 2 minu­ten snel­ler. Ik had daar­na daar­te­gen­over ook wel zo’n 2 minu­ten lan­ger nodig om op adem te komen.

Tij­dens het half uur­tje (inclu­sief war­ming up en coo­ling down) speel­de de nieuws­brief van Elja door mijn hoofd ((Je kunt Lees ver­der

Woensdag, 2 januari 2019

De twee­de dag van het jaar staat voor de eer­ste dag dat ik met m’n hard­loop­schoe­nen aan weer een rond­je ben gaan ren­nen. In 2017 en 2018 heb ik gemerkt dat ik meer bles­su­re­ge­voe­lig ben dan ik eigen­lijk wil toe­ge­ven. Wel­licht begin­nen de jaren toch te tel­len. Met Sur­vi­val­run ben ik al nood­ge­dwon­gen Lees ver­der

Donderdag, 27 december 2018

Op de val­reep van 2018 is het me toch nog gelukt twee boe­ken uit te lezen waar ik al een tijd mee bezig was:

What the dog saw door Mal­colm Glad­well
Drunk Tank Pink door Adam Alter

De vrije dagen geven me ein­de­lijk de gele­gen­heid om wat lan­ger aan een stuk rus­tig door te kun­nen lezen. De ver­hou­ding Lees ver­der

Stientje

Ik moest aan Stien­tje den­ken, de buur­vrouw van mijn groot­ou­ders. Vroe­ger, in de volks­buurt waar zij toen woon­den. Maar het had ook onze buur­vrouw kun­nen zijn, vroe­ger. In dezelf­de volks­buurt een stuk ver­der­op. Zo’n goed geheu­gen heb ik nu ook weer niet. Wat maakt het uit?

Bij de fami­lie die naast mijn Lees ver­der