Eerste woordjes

Deze och­tend las ik pas het inter­view door Tom­my Wie­rin­ga met A.L. Snij­ders in de NRC van 26 april 2019. Ik moest erg lachen hoe de inter­vie­wer, op bezoek bij Snij­ders de hele tijd geze­ten aan de keu­ken­ta­fel een ‘gesta­ge regen van zang­zaad en schel­pen­zand’ over zich heen krijgt uit de par­kie­ten­kooi die boven hem aan de muur is beves­tigd. Het zijn zul­ke details die ik waar­deer. […]  Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 42

Deze blog­post is deel 42 van 49 in de serie 50books — 2015

Van­daag begint Neder­land Leest. Alweer voor de 10de keer. Ik moet beken­nen dat de vori­ge negen edi­ties aan me voor­bij zijn gegaan. Het schijnt dat je bij de bibli­o­theek tij­dens deze peri­o­de een gra­tis boek krijgt. Dit jaar is het een bun­del met kor­te ver­ha­len, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid samen­ge­steld door de mees­ter van het (zeer) kor­te ver­haal, A.L. Snij­ders.
Fijn dat ik weer lid van de bieb ben, zo bedenk ik me. Want een bun­del met kor­te ver­ha­len lijkt me een mooi cadeau. De geleen­de boe­ken die ik thuis heb lig­gen moe­ten op 30 novem­ber inge­le­verd wor­den. Dat is pre­cies de dag dat Neder­land Leest is afge­lo­pen. Hope­lijk heb­ben ze dan nog een exem­plaar voor mij over. Het Neder­land van van­daag de dag ken­nen­de wordt er steeds min­der gele­zen maar nog altijd wel gre­tig ja gezegd tegen alles wat gra­tis is.
Toen ik de aan­kon­di­ging van Neder­land Leest onder ogen kreeg dacht ik eerst dat het een tele­vi­sie­pro­gram­ma was. Een zoveel­ste vari­ant op Heel Neder­land … (vul op de punt­jes een acti­vi­teit naar keu­ze in). Ik kon me er alleen wei­nig bij voor­stel­len. Heel Neder­land leest. Wat zou­den de opdrach­ten zijn? Lees een com­plex lite­rair werk met filo­so­fi­sche beschou­win­gen in een ruim­te met krij­sen­de baby’s en maak daar­na een samen­vat­ting van maxi­maal 1000 woor­den? Pro­beer bin­nen een voor­af vast­ge­stel­de tijd een boek te lezen ter­wijl er con­ti­nu nieu­we bericht­jes op facebook of twit­ter voor je ver­schij­nen zon­der dat je deze mag ope­nen? Het zal geen kijk­cij­fer­ka­non wor­den vrees ik.
Er is iets bij­zon­ders met die bun­del kor­te ver­ha­len aan de hand, zo lees ik op de web­si­te van Neder­land Leest[…]  Lees ver­der