50books – jaar 2015 – vraag 37

Deze blog­post is deel 37 van 49 in de serie 50books — 2015

Waar ik me ieder jaar opnieuw op ver­heug is de Maand van de Geschie­de­nis. Tegen­woor­dig helaas niet meer dan een hob­by waar ik veel te wei­nig tijd in steek, was geschie­de­nis vroe­ger zowat het eni­ge vak op de mid­del­ba­re school waar ik wel tijd en ener­gie in stak. Het heeft er zelfs even naar uit­ge­zien dat ik er seri­eus werk van maak­te om er later mijn brood mee te ver­die­nen toen ik Geschie­de­nis ging stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Uit­ein­de­lijk is het anders gelo­pen. Wat niet weg­neemt dat geschie­de­nis mijn gro­te lief­de is geble­ven.
Tij­dens mijn stu­die Geschie­de­nis had­den we op een dag col­le­ge over de Romei­nen. Het was geen hoor­col­le­ge in een gro­te zaal maar met een klein groep­je ergens op een zol­der­ka­mer aan de Lucas Bol­werk waar de facul­teit Geschie­de­nis in 1989 gehuis­vest was. Het onder­werp was het dage­lijks leven van de Romei­nen. Voor de ver­an­de­ring eens geen aan­dacht voor de gro­te namen en de tal­rij­ke oor­lo­gen waar al zoveel over bekend is. We had­den ons alle­maal inge­le­zen in de mate­rie via opdrach­ten voor­af opge­steld door de docent en nu deel­den we onze opge­da­ne ken­nis in een soort van kring­ge­sprek.
Toen het mijn beurt was ver­mel­de ik een aan­tal obser­va­ties waar­van de docent wil­de weten waar ik die was tegen­ge­ko­men. Ik noem­de de titel van een his­to­ri­sche roman die ik als onder­deel van mijn zelf­stu­die gele­zen had. De docent ont­plof­te bij­na van woe­de. Hoe ik het in mijn hoofd haal­de om weten­schap­pe­lij­ke ken­nis te ver­vui­len met ver­zin­sels uit de fan­ta­sie van fic­tie-schrij­vers die te lui waren om gede­gen onder­zoek te doen. Waar­bij de nau­we­lijks ver­ho­len insi­nu­a­tie dat ook ik te lui was om gede­gen onder­zoek te doen door ieder­een opge­pikt werd.
Een jaar later schreef ik me in voor een aan­tal col­le­ges met als the­ma De his­to­ri­sche roman. Onder het stu­die­ma­te­ri­aal bevond zich een gelijk­na­mi­ge bun­de­ling arti­ke­len onder redac­tie van Aad Blok, Gerard Steen en Lies Wes­se­ling. De vol­gen­de pas­sa­ges komen uit de inlei­ding: […]  Lees ver­der