#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

Kapper

Van­och­tend was het weer eens tijd om een bezoek­je aan de kap­per te bren­gen. Inmid­dels heb ik na vele omzwer­vin­gen en meer en min­der goe­de erva­rin­gen een vast adres gevon­den in de bin­nen­stad van Arn­hem. Niet echt om de hoek (de Turk­se kap­per annex gezichts­mas­seur als­ook nek­wer­vel­kra­ker in ons buurt­win­kel­cen­trum zou eer­der voor de hand lig­gen, maar daar mag ik niet meer naar toe; nee, ik mag niet kla­gen…) maar wel betrouw­baar. Fijn is ook dat, ondanks dat ze pas om 9:00 uur open­gaan, je er toch al een kwar­tier­tje eer­der naar bin­nen kunt. Met een kop­je kof­fie en de krant is het dan aan­ge­naam wach­ten in de weten­schap dat je bin­nen­kort als eer­ste gehol­pen gaat wor­den. Aldus liep ik deze och­tend rond half negen over het plein voor de Eus­e­bi­us kerk rich­ting de kap­sa­lon. Inmid­dels was de mist wat meer opge­trok­ken zodat ik de kerk nu wel op de foto kreeg, iets wat me eer­der van­af de Nel­son Man­de­la brug niet zou zijn gelukt want daar hing een ste­vi­ge nevel boven de Rijn die het uit­zicht op de stad geheel ont­nam. […]  Lees ver­der