50books — Vraag 41

Deze blog­post is deel 41 van 50 in de serie 50books — 2013

Vori­ge week won de Cana­de­se schrijf­ster Ali­ce Mun­ro (1931) de Nobel­prijs voor lite­ra­tuur. Het zal jul­lie als boek­lief­heb­ber hoogst­waar­schijn­lijk niet ont­gaan zijn. In de vele arti­ke­len die er naar aan­lei­ding van deze gebeur­te­nis ver­sche­nen viel op dat er wei­nig nega­tie­ve bericht­ge­ving tus­sen zat over de keu­ze van het Nobel­co­mi­té. Dat is wel eens anders geweest en geluk­kig bleef het gekib­bel dit jaar ach­ter­we­ge. Mocht er al iets ver­ve­lends te ver­mel­den zijn, dan was het de onge­luk­ki­ge omstan­dig­heid dat Mun­ro de laat­ste jaren flinkt suk­kelt met haar gezond­heid en daar­door niet in staat was de prijs zelf op te komen halen. […]  Lees ver­der