Broederliefde

Deze blog­post is deel 42 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms lees ik een boek waar­in vanal­les voor­bij komt maar waar één sce­ne blijft naprut­te­len in mijn hoofd en dat al het ande­re gelei­de­lijk naar de ach­ter­grond brengt. Vaak hoeft dat niet eens een onder­werp te zijn dat de schrij­ver nadruk­ke­lijk in zijn roman heeft ver­werkt. Het kan een schijn­baar1 wil­le­keu­ri­ge pas­sa­ge zijn waar de mees­te lezers over­heen lezen maar die bij mij iets in wer­king zet zon­der dat ik het zelf met­een in de gaten heb. Ter­wijl ik niets­ver­moe­dend door­lees en pro­beer te ach­ter­ha­len hoe het ver­haal in elkaar steekt is er tege­lij­ker­tijd een pro­ces in gang gezet dat ach­ter­af bezien voor mijn beeld­vor­ming het belang­rijk­ste blijkt te zijn. Zo las ik ooit een toe­komst­ver­haal over 3D prin­ting maar raak­te ik voor­al gefas­ci­neerd hoe een van de per­so­na­ges hier­over ver­slag deed op haar web­si­te waar­door mijn enthou­si­as­me voor het blog­gen ver­der werd aan­ge­wak­kerd. Wel­licht zal iede­re lezer iets der­ge­lijks her­ken­nen. […]  Lees ver­der


  1. Maar pas op! Je kunt ze nooit ver­trou­wen, die schrij­vers. 

Einde bijtelling dreigt

Hoe of waar ik er tegen­aan gelo­pen ben weet ik niet meer, maar sinds ik Vox ont­dekt heb ga ik er bij­na dage­lijks wel een kijk­je nemen. Ondanks dat de arti­ke­len veel­al over zaken gaan die zich in de VS afspe­len (of waar­in de VS een rol van bete­ke­nis speelt), is er ook genoeg te lezen voor men­sen die mis­schien wat min­der VS-gericht zijn. Voor­al de manier waar­op het nieuws gepre­sen­teerd wordt (door veel gebruik te maken van over­zich­te­lij­ke kaar­ten, tabel­len of gra­fie­ken) spreekt mij erg aan. Ik heb al enke­le keren tevre­den gecon­sta­teerd dat ik ein­de­lijk een bepaald onder­werp beter begreep door de manier waar­op Vox het in kaart bracht. Voor­beeld? Zie 40 maps that explain the inter­net[…]  Lees ver­der