Na de val

Deze blog­post is deel 29 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In sei­zoen 3 van de serie Hom­e­land komt een afle­ve­ring voor waar­in twee hoge func­ti­o­na­ris­sen van elkaar bestrij­den­de inlich­tin­gen­dien­sten een ont­moe­ting heb­ben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzet­ten en onder­hou­den van uiterst inge­wik­kel­de (contra)spionage net­wer­ken. Dat de waar­heid daar­bij geweld moet wor­den aan­ge­daan besef­fen ze alle­bei ter­de­ge. Het doel hei­ligt de mid­de­len. Wat mij zo trof in die sce­ne was de beken­te­nis van een van hen door te ver­zuch­ten dat alles uit­ein­de­lijk toch anders uit­pakt dan gepland. Je kunt niet alles con­tro­le­ren. […]  Lees ver­der