De Oogst 2001 — 2010 (2) & (3)

De week­end­tas staat inge­pakt in een hoek van de kamer te wach­ten. Mor­gen in de loop van de och­tend zal hij in de ach­ter­bak van de auto ver­dwij­nen. Tij­de­lijk. Om er in Meche­len weer uit­ge­haald te wor­den. Lek­ker een paar daag­jes in een rus­tig hotel. Met mijn Inge. Beet­je uit­sla­pen, beet­je wan­de­len, beet­je veel drin­ken en eten. En natuur­lijk lezen. Een klein sta­pel­tje tijd­schrif­ten en kran­ten is ook al inge­pakt. Waar­on­der de NRC van afge­lo­pen vrij­dag. Die alweer de vier­de titel prijs zal geven van de zoge­naam­de Oogst van het afge­lo­pen decen­ni­um: een door de boe­ken­re­dac­tie samen­ge­stel­de lijst van vijf­tien boe­ken die als eigen­tijd­se klas­sie­kers mogen door­gaan. Een ini­ti­a­tief dat mij tot mijn niet gerin­ge schaam­te tot dus­ver­re heeft gecon­fron­teerd met het gege­ven dat ik de eer­ste drie titels niet gele­zen heb. Ik, die dacht een klein beet­je bele­zen te zijn. Ik, die nu wel beter weet (of eigen­lijk: nu wel min­der weet). […]  Lees ver­der

Bernhard — Een verborgen geschiedenis

Gis­ter­avond begon­nen in Bern­hard — Een ver­bor­gen geschie­de­nis, geschre­ven door Anne­jet van der Zijl. In de pro­loog geeft Anne­jet aan dat ze als kind arche­o­loog wil­de wor­den: “Zo’n ouder­wet­se, zoals je die in films ziet: iemand die, ter­wijl ieder­een hem voor gek ver­klaart, blijft zoe­ken naar dat mythi­sche konings­graf onder het woes­tijn­zand.” Omdat Puck (de plan­ten­poes) onder­tus­sen een kat-en-muis-spel met het lees­lint was begon­nen, heb ik het boek ter­zij­de gelegd en ben gaan naden­ken wat ik ook alweer vroe­ger wil­de wor­den. […]  Lees ver­der