De Oogst 2001 — 2010 (2) & (3)

De week­end­tas staat inge­pakt in een hoek van de kamer te wach­ten. Mor­gen in de loop van de och­tend zal hij in de ach­ter­bak van de auto ver­dwij­nen. Tij­de­lijk. Om er in Meche­len weer uit­ge­haald te wor­den. Lek­ker een paar daag­jes in een rus­tig hotel. Met mijn Inge. Beet­je uit­sla­pen, beet­je wan­de­len, beet­je veel drin­ken en eten. En natuur­lijk lezen. Een klein sta­pel­tje tijd­schrif­ten en kran­ten is ook al inge­pakt. Waar­on­der de NRC van afge­lo­pen vrij­dag. Die alweer de vier­de titel prijs zal geven van de zoge­naam­de Oogst van het afge­lo­pen decen­ni­um: een door de boe­ken­re­dac­tie samen­ge­stel­de lijst van vijf­tien boe­ken die als eigen­tijd­se klas­sie­kers mogen door­gaan. Een ini­ti­a­tief dat mij tot mijn niet gerin­ge schaam­te tot dus­ver­re heeft gecon­fron­teerd met het gege­ven dat ik de eer­ste drie titels niet gele­zen heb. Ik, die dacht een klein beet­je bele­zen te zijn. Ik, die nu wel beter weet (of eigen­lijk: nu wel min­der weet). […]  Lees ver­der