Werkgerelateerd nieuws

Van­daag las ik een bericht op NOS.nl over de Spaan­se oud-rech­ter Bal­tasar Gar­zón. Hij heeft een nieu­we aan­lei­ding gevon­den om een zaak waar hij mee bezig was opnieuw onder de aan­dacht te bren­gen. Dit­maal wil hij dat de Ver­e­nig­de Naties stap­pen tegen Span­je onder­ne­men omdat twee VN-onder­zoe­kers heb­ben aan­ge­ge­ven dat de reden die Gar­zón dwong te stop­pen met zijn onder­zoek, mis­schien wel niet gel­dig is. Het gaat hier om een amnes­tie­wet uit 1977 uit­ge­vaard kort na het over­lij­den van Fran­co, die zou gel­den voor alle mis­da­den gepleegd door Fran­co-aan­han­gers tij­dens zijn bewind. Ook voor de betrok­ken­heid bij de ver­dwij­ning van mis­schien wel 150.000 Spaan­se bur­gers in de peri­o­de 1936–1951. […]  Lees ver­der