50books – jaar 2015 – vraag 46

Deze blog­post is deel 46 van 49 in de serie 50books — 2015

Waar ik erg goed in ben: opruimen. Maar dan wel in de pro-actieve vari­ant ervan, namelijk zor­gen dat je niet al te veel rom­mel aan­schaft en zek­er niet langer dan nodig is bewaart. Dat maakt het opruimen een stuk makke­lijk­er, is mijn ervar­ing.

In de vijftig+ jaren die ik aldus op deze aard­kloot rond­loop zijn de spullen die ik verza­meld heb dan ook op de vingers van één hand te tellen. Daar komt tevens bij dat ik aan het meeste niet wezen­lijk gehecht ben. Op een inci­den­teel object met emo­tionele waarde na, bestaat het gros van mijn per­soon­lijke bezit­tin­gen uit gebruiksvoor­w­er­pen. Vaak nut­tig, soms mooi maar alti­jd ver­vang­baar.

Met uit­zon­der­ing van mijn verza­mel­ing boeken. Niet zo heel lang gele­den ben ik een half­s­lachtige poging begonnen mijn boekenkast op te scho­nen, maar dat viel me zwaarder dan ik had verwacht. Eerder kortwiek­w­erk in mijn stapel LP’s en CD’s was me goed bevallen dus ik was er vanu­it gegaan dat het met de boeken dan ook wel zou loslopen. Niet dus. Oftewel, zoals een voor­ma­lig pro­ject­man­ag­er ooit proza­ïsch zei: An assump­tion is the moth­er of all fuck-ups.

Iedere keer wan­neer ik een boek in han­den had waar­van ik besloten had dat er geen enkele reden was waarom ik het nog zou willen bewaren, luk­te het me toch in veel gevallen niet om het dan weg te doen. Ik verviel in het­zelfde gedrag wat veel tech­neuten op mijn werk ver­to­nen: alti­jd weten ze wel een excu­us te vin­den om iets te bewaren. Want je weet maar nooit. Zul je net zien dat je het nodig hebt, de dag nadat je iets hebt weggedaan. En zo schoot ik dus voor geen meter op met het creëren van lege boeken­plankruimte en ben er op een gegeven moment maar mee gestopt.

Dit week­end las ik een artikel in de Volk­skrant geschreven door Arjan Peters met de fraaie titel Boeken weg­doen is een stuk­je van jezelf weg­gooien. Daarin haalt Peters o.a. Cyrille Offer­mans aan:

Zou het niet mooier zijn, stelt Offer­mans voor, om álle boeken die je ooit kocht en kreeg, in vol­go­rde van aan­schaf ‘in één gigan­tis­che, tien­tallen meters lange kast te zien staan’?
Ineens zit­ten we er mid­denin, van­wege dit duizel­ing­wekkende visioen. Een totaal­beeld van je ontwik­kel­ing, inbe­grepen beschamende voor­liefdes; is dat nou wel mooi, of wordt het een blik in de spiegel die je op blinde vlekken en vreemde bevlieg­in­gen wijst?

Zou dat de reden zijn om geen boeken te kun­nen weg­gooien? Omdat ze onlos­make­lijk ver­bon­den zijn met je per­soon­lijke ontwik­kel­ing? Maar is dat vol­doende reden om ze voor alti­jd te willen bewaren? Tenslotte, zo betoogt ook Arjan Peters, zijn er vast wel leesmo­menten in je lev­en geweest waar je miss­chien iets min­der trots op bent. En daar hoef je niet elke keer opnieuw aan herin­nerd te wor­den wan­neer je de bijbe­horende boeken in de kast ziet staan. Kor­tom, ik ben er nog niet uit. Hoe dan ook zal ik iets moeten doen aan het nijpend teko­rt aan plankruimte.

Vraag 46:
Ben jij iemand die makke­lijk boeken weg­doet of ben je meer een (obsessieve) verza­me­laar?

En als je dan al in staat bent om afs­tand te doen van je boeken, waar laat je ze dan? Daar ben ik ook wel nieuws­gierig naar.

vraag21

PS: Voor dege­nen die verder lezen dan de vraag lang is, bij deze nog een oproep om mij te lat­en weten welke vraag je afgelopen jaar gemist hebt. Met nog vier vra­gen te gaan dit jaar kan ik daar miss­chien nog wel op insprin­gen. DrsPee heeft haar vra­gen al een tijd­je gele­den ingeleverd, dus die is vri­jgesteld van deze extra por­tie huiswerk.

PS2: Oh, en hou er ook reken­ing mee dat ik er komend jaar vol­gens tra­di­tie weer de brui aan geef, dus wie zich geroepen voelt om het stok­je over te nemen die laat het me maar weten. Dan zor­gen we voor een vlekkeloze over­gang.

~ ~ ~