Uiterst logische consequenties

Wan­neer je jezelf uiterst rea­lis­ti­sche lees­doel­stel­lin­gen oplegt zoals ik die dit jaar ver­zon­nen heb, dan kan het zo maar voor­ko­men dat op dagen met wei­nig vrije tijd het blog­gen erbij in schiet omdat het lezen op de eer­ste plaats komt. Van­avond heb ik wel­ge­teld een uur­tje kun­nen ver­der lezen in Occi­den­ta­lism — The West in the eyes of its Ene­mies omdat het tes­ten nog­al uit­liep en ik daar­na moest wach­ten op feed­back uit de VS of de resul­ta­ten goed genoeg waren om mor­gen de vol­gen­de fase in te gaan. […]  Lees ver­der

Eigen boeken eerst

In de afge­lo­pen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele arti­ke­len die ver­sche­nen zijn naar aan­lei­ding van de gebeur­te­nis­sen in Parijs een lijst­je opge­steld van boe­ken waar naar ver­we­zen werd voor meer ach­ter­grond infor­ma­tie. Mijn idee was om er een aan­tal te gaan aan­schaf­fen dit week­end omdat ik toch in de stad moet zijn. Maar plots rea­li­seer­de ik me dat ik mini­maal één titel in mijn eigen ‘bibli­o­theek’ had staan. Gis­ter­avond ging ik op zoek en vond Occi­den­ta­lism, een boek­je wat ik al eens eer­der gele­zen had net na de aan­slag op de Twin Towers. Ik kwam nog wat meer boe­ken tegen waar­van ik dacht dat het mis­schien wel eens tijd werd om die te gaan lezen in plaats soort­ge­lij­ke titels te kopen. Dat kan later als­nog wan­neer ik denk dat ze toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben. Voor­als­nog kies ik voor eigen boe­ken eerst. […]  Lees ver­der