Uiterst logische consequenties

Wan­neer je jezelf uiterst real­is­tis­che lees­doel­stellin­gen oplegt zoals ik die dit jaar ver­zon­nen heb, dan kan het zo maar voorkomen dat op dagen met weinig vri­je tijd het bloggen erbij in schi­et omdat het lezen op de eerste plaats komt. Vanavond heb ik wel­geteld een uurt­je kun­nen verder lezen in Occi­den­tal­ism — The West in the eyes of its Ene­mies omdat het testen nogal uitliep en ik daar­na moest wacht­en op feed­back uit de VS of de resul­tat­en goed genoeg waren om mor­gen de vol­gende fase in te gaan.

Het was wel weer leerzame lec­tu­ur die ik in dat uurt­je tot me nam:

Human sac­ri­fice is not an estab­lished Mus­lim tra­di­tion. Holy war always was jus­ti­fied in defense of the Islam­ic state, and believ­ers who died in bat­tle were promised heav­en­ly delights, but glo­ri­fi­ca­tions of death for its own sake was not part of this. […] Unlike the Chris­t­ian mar­tyr, who suf­fers tor­ture and death for faith, the Mus­lum mar­tyr (shahid) is an active war­rior, more like the kamikaze pilot. But his or her motives must be pure. It is not glo­ri­ous to die for self­ish rea­sons, or gra­tu­itous­ly, with­out any effect on the ene­my. And the idea that free­lance ter­ror­ists would enter par­adise as mar­tyrs by mur­der­ing unarmed civil­ians is a mod­ern inven­tion, one that would have hor­ri­fied Mus­lims in the past, Shi’ite or Sun­ni, and still hor­ri­fies many Mus­lims today. Islam is not a death cult.
[p.68–69, Occi­den­tal­ism]

~ ~ ~

Eigen boeken eerst

In de afgelopen dagen heb ik tij­dens het lezen van de vele artike­len die ver­sch­enen zijn naar aan­lei­d­ing van de gebeurtenis­sen in Par­i­js een lijst­je opgesteld van boeken waar naar ver­wezen werd voor meer achter­grond infor­matie. Mijn idee was om er een aan­tal te gaan aan­schaf­fen dit week­end omdat ik toch in de stad moet zijn. Maar plots realiseerde ik me dat ik min­i­maal één titel in mijn eigen ‘bib­lio­theek’ had staan. Gis­ter­avond ging ik op zoek en vond Occi­den­tal­ism, een boek­je wat ik al eens eerder gelezen had net na de aanslag op de Twin Tow­ers. Ik kwam nog wat meer boeken tegen waar­van ik dacht dat het miss­chien wel eens tijd werd om die te gaan lezen in plaats soort­gelijke titels te kopen. Dat kan lat­er alsnog wan­neer ik denk dat ze toegevoegde waarde hebben. Vooral­snog kies ik voor eigen boeken eerst.

occidentalism

This ‘grand­ly illu­mi­nat­ing studie of two cen­turies of anti-West­ern ideas’ (For­eign Affairs) traces the his­tor­i­cal roots of a vir­u­lent set of stereo­types about West­ern­ers and the West, a clus­ter of notions and prej­u­dices that Ian Buru­ma and Avishai Mar­galit call Occi­den­tal­ism. The path does not lead back to Islam but, in fact, back to the West itself. From nine­teenth-cen­tu­ry Ger­many and Rus­sia to twen­ti­eth-cen­tu­ry Japan, Chi­na, South­east Asia, and the Mid­dle East, Buru­ma and Mar­galit track the spread of these nox­ious ideas. Draw­ing on their for­mi­da­ble range and gifts of syn­the­sis to place mod­ern ter­ror­ists in a long con­tin­u­um of ene­mies of West­ern lib­er­al soci­ety, Buru­ma and Mar­galit have writ­ten a book of extra­or­di­nary clar­i­ty and wide-rang­ing rel­e­vance.

Occi­den­tal­ism. The West in the eyes of its ene­mies
Ian Buru­ma & Avishai Mar­galit
Pen­guin
ISBN 9780143034872

~ ~ ~