Elf manieren om nieuwe muziek te ontdekken

Ter­wi­jl ik deze blog­post schri­jf luis­ter ik naar Balt­haz­ar. Meer spec­i­fiek naar The man who owns the place. Het num­mer staat op repeat. Klik op de medi­aspel­er als je benieuwd bent hoe dit num­mer klinkt en lees onder­tussen verder.

 
Eerder deze avond zag ik op De Cor­re­spon­dent het artikel Tien manieren om dit jaar nieuwe muziek te ont­dekken. De lijst is samengesteld op basis van reac­ties door lez­ers na een oproep van de auteur waarin hij zich beklaagde over het feit dat hij in een muziek­bubbel was terecht­gekomen. Dit komt omdat muziek­di­en­sten zoals bijvoor­beeld Spo­ti­fy en Apple Music je luis­terge­drag analy­seren om meer van het­zelfde te kun­nen aan­bieden:

Het is een sneeuw­bal­ef­fect: hoe meer sfeer­volle, semi-elek­tro­n­is­che indiefolk ik luis­ter, hoe meer Spo­ti­fy me ervan voert, dus luis­ter ik er nog meer van, waar­door Spo­ti­fy denkt: ‘Hij wil het ken­nelijk nóg sfeer­voller, semi-elek­tro­n­is­ch­er en indiefolk­iër.’ Het resul­taat is erg saai.

Enkele jaren gele­den schreef ik mijn frus­tratie van me af over iets vergelijk­baars met de ran­dom-func­tie in iTunes. Hoewel ik ontzettend veel en uiterst gevarieerde muziek op mijn iPod had staan, kreeg ik na ver­loop van tijd steeds weer dezelfde num­mers voorgeschoteld. Hoe ik ook mijn best deed om andere muziek af te spe­len, wan­neer ik daar­na overg­ing naar de ran­dom­iz­er kwam ik al snel weer bij de herken­bare deun­t­jes uit. Om gek van te wor­den. Waarom had ik dan al die moeite gedaan om mijn iPod barstensvol muziek te laden wan­neer het meeste ver­bor­gen bleek te zijn?
Toen mijn iPod er de brui aan gaf en ik de over­stap maak­te naar stream­ing­di­en­sten, ont­dek­te ik al gauw dat het hier een vergelijk­bare kant opging. Wat ik ook luis­ter­de, blijk­baar was er tij­dens het aan­mak­en van mijn profiel en het aank­likken van enkele num­mers al besloten wat voor soort muzieks­maak ik had en er is daar verder nooit meer van afgeweken. De ‘nieuwe’ muziek die voor mij ges­e­lecteerd wordt is daarom weinig orig­i­neel te noe­men. Het was reden voor mij om het artikel met meer dan nor­male belang­stelling te lezen.
Voor het gemak heb ik de tien manieren hier ver­meld:

 1. FIP Radio
 2. For­go­ti­fy
 3. Rateyourmusic.com
 4. Perfects.nl
 5. Een tweede profiel
 6. Ruilen van fil­ter­bubbel
 7. Pitch­fork
 8. Spe­len met search op Spo­ti­fy
 9. WhoSampled.com
 10. Fes­ti­vals

En? Beet­je genoten van Balt­haz­ar? Zelf ont­dekt. Maar niet op één van de tien manieren hier­boven beschreven. Nee, ik heb namelijk een elfde manier die me ook regel­matig nieuwe muziek laat ont­dekken. Niet noodza­ke­lijk­er­wi­js nieuwe muziek als in pas ver­sch­enen maar als in nieuw voor mij. Muziek die ik nooit eerder heb geho­ord ter­wi­jl het bewuste num­mer miss­chien al jaren uit is, of de band allang uit elka­ar is. Maakt me verder niet uit. Als het goed klinkt vind ik ik het pri­ma.
Wat die elfde manier dan is? Heel sim­pel. Wan­neer ik een serie of film1 kijk en de begelei­dende muziek spreekt me aan dan zoek ik daar­na bij de aftitel­ing of de artiest(en) ver­meld wor­den. Hier­na de naam intypen bij (in mijn geval) Apple Music, et voila!
The man who owns the place is de open­ingstune van La Trêve (The Break), een ver­rassend goede Bel­gis­che(!) serie van 10 aflev­erin­gen over een rechercheur die na een trau­ma­tis­che ervar­ing terug­keert naar zijn geboorteplaats in de Arden­nen waar hij meteen in een gecom­pliceerde moordza­ak terechtkomt. Af en toe doet de sfeer denken aan True Detec­tives, ook al zo’n serie met geweldige muziek, en het bli­jft tot het einde toe raden naar hoe de zaak in elka­ar steekt.
Dus bij deze voeg ik een elfde manier toe om dit jaar nieuwe muziek te ont­dekken:
11. Series en Films
Doe er je voordeel mee!

[Klik op de afbeeld­ing om de trail­er van La Trêve op Youtube af te spe­len]


 1. Tegen­wo­ordig is dat bij­na alleen nog maar op Net­flix, wat me doet bedenken of ik niet het gevaar loop in een serie- of film-bubbel te belanden, maar dat terz­i­jde.