Elf manieren om nieuwe muziek te ontdekken

Ter­wijl ik deze blog­post schrijf luis­ter ik naar Bal­t­ha­zar. Meer spe­ci­fiek naar The man who owns the pla­ce. Het num­mer staat op repeat. Klik op de media­spe­ler als je benieuwd bent hoe dit num­mer klinkt en lees onder­tus­sen ver­der.

 
Eer­der deze avond zag ik op De Cor­res­pon­dent het arti­kel Tien manie­ren om dit jaar nieu­we muziek te ont­dek­ken. De lijst is samen­ge­steld op basis van reac­ties door lezers na een oproep van de auteur waar­in hij zich beklaag­de over het feit dat hij in een muziek­bub­bel was terecht­ge­ko­men. Dit komt omdat muziek­dien­sten zoals bij­voor­beeld Spo­ti­fy en Apple Music je luis­ter­ge­drag ana­ly­se­ren om meer van het­zelf­de te kun­nen aan­bie­den: […]  Lees ver­der