De zoektocht van Helen

Helen is haar man kwijt.  Let­ter­lijk. Voor zijn werk als jour­na­list is hij vaak en lang op reis. Veel­al in het bui­ten­land. Omdat we het hier heb­ben over de peri­o­de in de jaren negen­tig van de vori­ge eeuw is het een stuk moei­lij­ker en duur­der om dage­lijks met elkaar te com­mu­ni­ce­ren. Daar­om schrijft Helen voor­na­me­lijk brie­ven die Post res­tan­te1 haar man moe­ten zien te berei­ken. Hij­zelf belt spo­ra­disch om door te geven dat hij nog wat lan­ger onder­weg is. Of komt onver­wacht voor een blik­sem­be­zoek bin­nen­val­len. […]  Lees ver­der


  1. Pos­te res­tan­te is een aan­dui­ding op een post­stuk die aan­geeft dat de brief op het post­kan­toor bewaard moet wor­den tot de gea­dres­seer­de deze komt opha­len. Het is een metho­de die voor­al wordt gebruikt om post te stu­ren naar per­so­nen zon­der vast adres, bij­voor­beeld toe­ris­ten. Bron: Wiki­pe­dia 

Op zoek naar (boeken van) Barbara

Ik ben op zoek naar Bar­ba­ra Hodg­son. Zij is de schrij­ver en illu­stra­tor van het boek The Sen­su­a­list dat ik momen­teel lees. Zowel over het boek als over de schrijf­ster is bar wei­nig te vin­den op het inter­net. Wat ik tot nu toe weet is dat zij in Cana­da woont en naast geïl­lu­streer­de romans ook non-fic­tie werk op haar naam heeft staan. Maar helaas heeft ze geen eigen web­si­te of soci­al media-accounts. […]  Lees ver­der