Barbara Hodgson

De zoektocht van Helen

Helen is haar man kwijt.  Let­ter­lijk. Voor zijn werk als jour­na­list is hij vaak en lang op reis. Veel­al in het bui­ten­land. Omdat we het hier heb­ben over de peri­o­de in de jaren negen­tig van de vori­ge eeuw is het een stuk moei­lij­ker en duur­der om dage­lijks met elkaar te com­mu­ni­ce­ren. Daar­om schrijft Lees ver­der

Op zoek naar (boeken van) Barbara

Ik ben op zoek naar Bar­ba­ra Hodg­son. Zij is de schrij­ver en illu­stra­tor van het boek The Sen­su­a­list dat ik momen­teel lees. Zowel over het boek als over de schrijf­ster is bar wei­nig te vin­den op het inter­net. Wat ik tot nu toe weet is dat zij in Cana­da woont en naast geïl­lu­streer­de romans Lees ver­der