Mechelen (voor www.vitaal.nl)

Alweer een week gele­den slen­ter­de ik samen met mijn Inge door Meche­len, Bel­gië. Wij waren zo onge­veer de eni­ge toe­ris­ten in deze stad die door de plaat­se­lij­ke VVV geaf­fi­cheerd wordt als een ern­sti­ge bedrei­ging voor Brug­ge en Gent. Er wordt beweerd dat dit de meer popu­lai­re toe­ris­ten­be­stem­ming zal gaan wor­den van­we­ge de rij­ke his­to­rie en de vele over­ge­ble­ven tast­ba­re her­in­ne­rin­gen daar­aan. Maar dat wis­ten wij toen nog niet. […]  Lees ver­der

Einde zomervakantie

Eind augus­tus heb­ben we toch nog kans gezien om een paar daag­jes met ons twee­tjes door te bren­gen in Zee­land. Als afslui­ter een bezoek­je aan Ant­wer­pen. […]  Lees ver­der