De drie spoilers van Tomomi Ishikawa — een mislukte poging tot titelanalyse

Deze blog­post is deel 8 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Boek­ti­tels. Ik had er een mooie #50books vraag over kun­nen stel­len, maar dat is er niet van geko­men. Mis­schien dat Mart­ha er ruim­te voor weet te vin­den. Bij­voor­beeld: hoe belang­rijk is een boek­ti­tel? Of: moet een boek­ti­tel de lading dek­ken? Soms kan dat laat­ste han­dig zijn. In mijn kast staat een boek van Dostojew­ski met de titel Mis­daad en straf. Zon­der het ooit gele­zen te heb­ben weet ik waar het over gaat. Mis­schien niet pre­cies. Maar de strek­king is me dui­de­lijk. Er gaat iemand een mis­daad ple­gen. En zal zijn straf niet ont­lo­pen. Het is een heel dik boek. Dus ik kan ook nog eens de voor­zich­ti­ge con­clu­sie trek­ken dat de mis­da­di­ger ver­moe­de­lijk lan­ge tijd onge­straft zal leven voor­dat hij de wel­ver­dien­de straf ont­vangt. Han­dig, zo’n boek­ti­tel die de lading dekt. […]  Lees ver­der