Erg nuttig, zo’n openbare vergadering

Mark Zuc­ker­berg was op bezoek in het Euro­pees Par­le­ment. Hij was daar om ver­ant­woor­ding af te leg­gen over het data­lek in facebook waar het bedrijf Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca1 gre­tig mis­bruik van had gemaakt. De onder­vra­ging zou ach­ter geslo­ten deu­ren plaats­vin­den, maar was op het laat­ste moment toch nog via een livestream te vol­gen. Het ont­lok­te bij een van de Euro­par­le­men­ta­ri­ërs de opmer­king of het niet vreemd is voor de top­man van een bedrijf (facebook dus) dat de mond zo vol heeft van open­heid, trans­pa­ran­tie en ver­bin­ding om te eisen dat hij zelf zon­der pot­ten­kij­kers ver­ant­woor­ding af komt leg­gen. Niet dat er een ant­woord volg­de trou­wens. […]  Lees ver­der


  1. En wie weet nog meer, zo vroe­gen enke­le Euro­par­le­men­ta­ri­ërs zich hard­op af zon­der ant­woord te krij­gen.