Erg nuttig, zo’n openbare vergadering

Mark Zucker­berg was op bezoek in het Europees Par­lement. Hij was daar om ver­ant­wo­ord­ing af te leggen over het datalek in face­book waar het bedri­jf Cam­bridge Ana­lyt­i­ca1 gretig mis­bruik van had gemaakt. De ondervrag­ing zou achter ges­loten deuren plaatsvin­den, maar was op het laat­ste moment toch nog via een livestream te vol­gen. Het ont­lok­te bij een van de Europar­lemen­tar­iërs de opmerk­ing of het niet vreemd is voor de top­man van een bedri­jf (face­book dus) dat de mond zo vol heeft van open­heid, transparantie en verbind­ing om te eisen dat hij zelf zon­der pot­tenkijk­ers ver­ant­wo­ord­ing af komt leggen. Niet dat er een antwo­ord vol­gde trouwens.

Eerder dit jaar kreeg Zucker­berg in het Amerikaanse Con­gres de vraag voorgelegd of hij wilde vertellen in welk hotel hij verbleef. En met wie hij die ocht­end ont­beten had. Die infor­matie deelde hij liev­er niet, tot algemene hilar­iteit van de aan­wezi­gen. Maar het was ten­min­ste een antwo­ord. Iets wat deze keer vee­lal achter­wege bleef.

Zelfs een zestal vra­gen waar­bij de vra­gen­steller had aangegeven dat een sim­pel ja dan­wel nee vol­doende was werd stoï­ci­jns genegeerd. Hij moest tenslotte een vlieg­tu­ig halen. Tuurlijk.

Met belang­stelling keek ik uit naar het antwo­ord op de vraag of het algo­ritme open­baar gemaakt kan wor­den dat de tijdli­jn voor iedere indi­vidu­ele gebruik­er vorm geeft. Weten ze bij face­book zelf nog wel hoe dat in elka­ar steekt en of het doet wat het hoort te doen? Sinds ik onlangs het boek Weapons of Math Destruc­tion heb gelezen kijk ik met meer dan nor­male belang­stelling naar deze reken­for­mules die achter de scher­men aller­lei han­delin­gen ver­richt­en die de mak­ers zelf waarschi­jn­lijk ook niet meer kun­nen vol­gen.

Zo vraag ik me af welk algo­ritme er achter de home­page van nrc.nl schuil­gaat. Vanavond kreeg ik daar promi­nent een col­umn door Ben Tigge­laar van 17 mei voorgeschoteld. Vijf dagen over datum werd mij uit de doeken gedaan hoe je een ver­gader­ing nut­tig kunt mak­en:

Zeg wat het doel is
Bepaal de gesprek­saan­pak
Rond elk punt goed af

Wat moest ik daarmee? Alsof ik enige zeggen­schap had over de ver­gadertech­niek in het Europees Par­lement.

Naar blijkt had Mark Zucker­berg niet alleen de eis gesteld dat het ver­hoor bin­nen­skamer zou bli­jven, ook de zeer inef­fi­ciënte vorm2  had hij afged­won­gen. Jam­mer dat de col­umn van Tigge­laar niet promi­nen­ter in de tijdli­jn van de Europar­lemen­tar­iërs terecht is gekomen zodat ze ook deze tweede voor­waarde van tafel had­den kun­nen veg­en.

~ ~ ~
De videos van ‘het debat’ zijn hier te bek­ijken.

~ ~ ~


  1. En wie weet nog meer, zo vroe­gen enkele Europar­lemen­tar­iërs zich hardop af zon­der antwo­ord te kri­j­gen. 

  2. Eerst alle vra­gen­stellers achter elka­ar, dan hijzelf om de meeste (lees: de makke­lijk­ste) zo vaag mogelijk te beant­wo­or­den.